RSS
A A A
SmodBIP

Praca w SKO

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
poszukuje kandydatów na stanowisko Referenta w Biurze
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), 
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych,

2. Zakres obowiązków:

Wykonywanie czynności kancelaryjno – technicznych, w tym:

 • Rejestracja pism wpływających oraz wychodzących, przygotowywanie i kompletowanie akt spraw,
 • Wysyłka i przyjmowanie korespondencji,
 • Czynne i bierne uczestnictwo w rozprawach przeprowadzanych w tut. Kolegium,
 • Pomoc w archiwizacji akt tut. Kolegium,
 • Redagowanie i edycja pism urzędowych oraz rozstrzygnięć Kolegium.

3. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • CV z informacja o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i opisem dotychczasowej pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 13 września 2018 r. w zamkniętej kopercie.
Decyduje data wpływu oferty do Kolegium.
Miejsce składania dokumentów:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
Biuro podawcze p. 401

z dopiskiem „ oferta na stanowisko Referenta w Biurze SKO w Toruniu”.

6. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji oraz podjęcia działań przez zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prezes Kolegium zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami.Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 31.08.2018
Podpisał: Aleksandra Kmita
Dokument z dnia: 31.08.2018
Dokument oglądany razy: 6 329