RSS
A A A
SmodBIP

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium


  1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zwane dalej “Kolegium” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570) zwanej dalej “ustawą” oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do organizacji lub postępowania przed Kolegium.
  2. Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkow (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego; jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, ponagleń, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.
  3. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach Kolegium orzeka w innych sprawach niż wymienione w ust. 2.Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 14.12.2021
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 14.12.2021
Dokument oglądany razy: 7 791