RSS
A A A
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  • Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
  • art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

                                                          Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przy naborze na stanowisko członka Kolegium:

    Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
     Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy/mianowaniem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, aktów wykonawczych oraz art. 22' Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane tylko dane wykraczające poza zakres danych osobowych wymienionych w art. 22' Kodeksu pracy oraz w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 3. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium oraz dokumenty wytworzone przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego będą przetwarzane- nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu a następnie zostaną odesłane lub trwale usunięte.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

                                                    


Klauzula Informacyjna
dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z siedzibą ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skotorun.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie:
  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Aleksandra KMITA
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 694