RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP
https://bip.skotorun.pl
Dane podmiotu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
Adres korespondencyjny:

ul. Targowa 13/15 (II piętro oraz III piętro), 87-100 Toruń


Telefon: +48 56 659 85 57, +48 56659 16 39, +48 56 655 34 17
Adres Email: biuro.podawcze@skotorun.pl
Adres ePUAP: /81dk4ov1uq/skrytka

(https://bip.skotorun.pl/index.php?id=953)
Data publikacji: 23.12.2009 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 24.03.2021 r.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
1. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi, że:
  • Część załączników dokumentów to skany w formie plików PDF – nie są   dostępne cyfrowo
  • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym
  • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików w formacie PDF
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
2. Niektóre elementy strony posiadają niski kontrast, nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu oraz jest konieczność przewijania w pionie i poziomie.
3. Strona zapewnia pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg). Możemy nim zwiększyć/zmniejszyć tekst (zwiększyć czytelność czcionki).
4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Izabela Murszewska-Reichel, i.reichel@skotorun.pl , telefon +48 56 659 85 57 (w. 24)
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie, chodzi oraz sposób kontaktu.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu mieści się przy Ul. Targowa 13/15 w Toruniu. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Posiada miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Do budynku prowadzą schody, przy których brak podjazdu dla wózków. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściem nie ma głośników - systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biuro podawcze obsługujące interesantów znajduje się na III piętrze. Wewnątrz budynku jest urządzenie dźwigowe, które umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
Dlatego planując przybycie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem pod numerem telefonu + 48 56 659 85 57, który pomoże osobie w załatwieniu sprawy bądź wskaże alternatywny sposób jej realizacji.


Informacja dla niesłyszących


Pracownicy Kolegium nie posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.


Poprawianie dostępności


W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu, w ramach posiadanych środków, planowane jest poszerzenie dostępności cyfrowej oraz zakresu usług komunikacyjnych.Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 23.03.2021
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 23.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 237