RSS
A A A
SmodBIP

Prezes SKO

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

MAREK ŻMUDA

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1. reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2. przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi
Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności
kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku
objętym informacją,
3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5. ogłasza konkurs na członków kolegium,
6. przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7. przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze
konkursu,
8. występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium
oraz członka kolegium,
9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium.


KONTAKT

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
tel./fax (0-56) 655-34-17
e-mail: sekretariat@skotorun.pl


W sprawie skarg i wniosków Prezes przyjmuje strony i interesantów

w każdy wtorek w godzinach 12:30 - 16:30

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniuOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 26.04.2017
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 16 091