RSS
A A A
SmodBIP

Obwieszczenia

SKO-72-107/22                                      Toruń, 20 czerwca 2022

OBWIESZCZENIE


      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 14 kwietnia 2022r. Pani Ireny Glińskiej od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2022r. znak: RBiOŚ.6733.2.2022 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na terenie obejmującym działki ewidencyjne nr 433/12, 433/13, 433/14, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17 położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-107/22) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
     Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
   Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.SKO-0815-75/22                                                03 czerwca 2022 Toruń,


OBWIESZCZENIE


      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z 25 marca 2022 r. znak: SKO-60-1/22, którą po rozpoznaniu odwołania z 15 lutego 2022 r. firmy Wesstron Sp. z o. o.
z siedzibą w Augustowie, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosza Rakoczy, od decyzji nr 1/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z 28 stycznia 2022 r. znak: GB.6220.74.2.2016.2022.MR w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią” na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Organu I instancji.
      Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionej skargi.
      Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Papowo Biskupie tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie
4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń w miejscowości Żygląd 5.Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablice ogłoszeń Sołectw (Niemczyk,
Zegartowice, Firlus, Folgowo-Staw, Dubielno, Papowo Biskupie, Jeleniec).


SKO-60-5/22                                                                Toruń, 24 maja 2022

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 13 kwietnia 2022r. Pani Hanny Repeta i Pana Kazimierza Repeta od decyzji Wójta Gminy Stolno z dnia 25 marca 2022r. znak: SRLiOŚ.6220.1.2022.AS w przedmiocie umorzenia w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Stolno” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-5/22), którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Organu I instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


SKO-72-59/22                                                    Toruń, 14 kwietnia 2022

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.; dalej: k.p.a.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 7 lutego 2022r. Pana Romana Suchowieckiego oraz odwołania z dnia 16 lutego 2022r. Pani Marii Breza-Guściora i Pana Grzegorza Guściora od decyzji Nr BD.6733.39.2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działkach o nr ewid. 310/1 i 310/2, położonych w obrębie Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-59/22) mocą, której utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  


Toruń, 31.03.2022

SKO-60-1/22


OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że
po rozpoznaniu odwołania z 15 lutego 2022 r. firmy Wesstron Sp. z o. o.
z siedzibą w Augustowie, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosza Rakoczy, od decyzji nr 1/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z 28 stycznia 2022 r. znak: GB.6220.74.2.2016.2022.MR w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią” na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-1/22) mocą, której utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Wójta gminy Papowo Biskupie.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

  


Toruń,31-03-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)


zawiadamiam,


że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpoznaniu odwołania P 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina Bachórza od decyzji z dnia 22 listopada 2021 r. znak: GKB-I.6733.18.2021 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Zbiczmo, którą to decyzją organ I instancji odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na części działki nr 104/4 w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno, uchyliło wskazaną wyżej decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Sekretariacie SKO w Toruniu.

                                                                           


   Toruń, 21 02 2022r.

SKO-60-85/21


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że w następstwie odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Płużnica w dniu 22 września 2021 r. (znak: GPI.6220.6.2020.AK) o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni dla macior wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 84/4, w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica, opisaniu rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, wskazaniu istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wskazaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, a w szczególności w projekcie budowlanym, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości
i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Kolegium.

SKO-60-85_21.pdfSKO-72-19/22                                         Toruń, 21 lutego 2022 r.


OBWIESZCZENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.; dalej: k.p.a.)
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że
po rozpoznaniu odwołania z dnia 25 stycznia 2022r. Pani Aliny Goszka od decyzji Nr 1/CP/2022 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2022r. znak: GP.6733.8.2021.MP w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na części działek nr 545/6 i 546/4 obręb Grębocin, gmina Lubicz”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-19/22) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


SKO-60-87/21                           Toruń, 15 lutego 2022 r.


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że
po rozpoznaniu odwołania z 16 grudnia 2021 r. Pana Macieja Wiśniewskiego, od decyzji Nr 14/2021 Wójta Gminy Chełmża z 26 listopada 2021 r. znak: GKOŚ.6220.13.2019 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich ras mięsnych (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na działce nr 131 w miejscowości Skąpe, gmina Chełmża została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-87/21) mocą, której utrzymano zaskarżoną decyzję.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Chełmża – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejskości Skąpe
4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie


Toruń, dnia 11 stycznia 2022 r.

SKO-60-86/21


OBWIESZCZENIE


           Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że w następstwie odwołania od decyzji z dnia 10 listopada 2021 r. wydanej przez Burmistrza Wąbrzeźno (znak: IBG.6220.2.10.2021) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Zakładu Reflex Polska o budynek magazynowy, budynek spedycji, budynek biurowo-socjalny, budynek portierni wraz z parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego na działkach nr 52/2, 54/3 i 159, obręb 0006 w Wąbrzeźnie przy ul. Mikołaja z Ryńska 36-40, którego inwestorem jest firma Reflex Polska sp. z o. o. sp. k., o określeniu istotnych warunkach korzystania ze środowiska orazo określeniu załącznika do decyzji w postaci charakterystyki przedsięwzięcia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Kolegium.


Toruń, dnia 02 grudnia 2021r.

SKO-60-80/21

OBWIESZCZENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wydane postanowienie (znak: SKO-60-80/21) w przedmiocie podjęcia zawieszonego z urzędu postępowanie w sprawia dotyczącej wznowionego na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19, którą, po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019r. znak: ROŚ.6220.75.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”.
Stosownie do przepisu art. 49 kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publiczne; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń + BIP
 2. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz + BIP
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy

 Toruń, dnia 02 grudnia 2021r.

SKO-60-80/21

OBWIESZCZENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

       po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej wznowionego na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19, którą, po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019r. znak: ROŚ.6220.75.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”, została wydana decyzja (znak: SKO-60-80/21), którą umorzono w całości postępowanie w przedmiotowej sprawie.
         Stosownie do przepisu art. 49 kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publiczne; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń + BIP
 2. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz + BIP
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy

Toruń, dnia 1 grudnia 2021 r.

SKO-60-77/21

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


             po rozpoznaniu odwołania z 13 września 2021 r. firmy Wesstron Sp. z o. o., od decyzji nr 2/2021 Wójta Gminy Papowo Biskupie z 27 sierpnia 2021 r. znak: GB.6220.68.2.2016.2021.MR w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią” na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-77/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
         Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Papowo Biskupie tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie
 4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń w miejscowości Żygląd
 5. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablice ogłoszeń Sołectw (Niemczyk, Zegartowice, Firlus, Folgowo-Staw, Dubielno, Papowo Biskupie, Jeleniec)

Toruń dnia 26 października 2021 r.

SKO-72-152/21

OBWIESZCZENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

         w związku z odwołaniem Pani Marzeny Wiśniewskiej i Pani Barbary Arent od decyzji nr IIPP.6733.4.2020/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z 11 czerwca 2021 r. znak: IIPP.6733.4.26.2020 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego firmie Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń polegającą na budowie dwóch odcinków elektroenergetycznych linii kablowych nn i przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn na działkach nr: 216/3 i 216/48 - obręb 0017 Jabłonowo, położonych w Jabłonowie Pomorskim, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część decyzji, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-152/21) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.
          Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorski
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Jabłonowie Pomorskim


Toruń, dnia 19 października 2021r.

SKO-0815-202/21 


OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


   wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 12 sierpnia 2021 roku, znak: SKO-60-70/21, którą po rozpoznaniu odwołania z dnia 28 czerwca 2021 r. Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu – wniesionego przez Pana Piotra Rymarowicza – od decyzji nr ŚRO-I.6220.4.2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 czerwca 2021 roku ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o.o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2, obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu, orzeczono utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.
         Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że skarga oraz akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionej skargi.
        Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej

 Toruń, dnia 17 sierpnia 2021r.

SKO-0815-174/21

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


    wpłynął sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy od decyzji SKO w Toruniu z dnia 21 lipca 2021r. znak: SKO-60-65/21, którą po rozpatrzeniu odwołania z dnia 9 czerwca 2021r. Pana Roberta Rojka oraz odwołania z dnia 9 czerwca 2021r. Pana Michała Jastrzębskiego od decyzji Wójta Gminy Bobrowo z dnia 12 maja 2021r. znak: ROŚ.6220.2.2016 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali magazynowo - produkcyjnej na działce nr 25 - obręb Grabówiec, gmina Bobrowo”, orzeczono o uchyleniu decyzji Organu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na sprzeciw zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu.

Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek
o przystąpienie do postępowania”.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Bobrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowo + BIP
 4. Wójt Gminy Bobrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Grabówiec
  + w pobliżu przedsięwzięcia

Toruń, dnia 13 sierpnia 2021r.

SKO-60-71/21


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 30 czerwca 2021 roku Pana Józefa Sztalmirskiego – wniesionego przez pełnomocnika r. pr. Marka Poksińskiego – od decyzji nr ROŚ.6220.5.2021.AR Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2021 roku orzekającej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Punkt zbierania złomu na działce nr 20/27 ob. Rogówko, gm. Lubicz”, przez Inwestora: GK STAL Sp. z o.o. Sp. k., Rogówko 31, 87-162 Lubicz Górny, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-71/21), w której orzeczono utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń), gdzie można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Urząd Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń
 4. Wójt Gminy Lubicz – Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Sołectwo Rogówko (Rogówko, Gmina Lubicz) – tablice ogłoszeń

Toruń, dnia 13 sierpnia 2021r.

SKO-60-70/21


OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 28 czerwca 2021 r. Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu – wniesionego przez Pana Piotra Rymarowicza – od decyzji nr ŚRO-I.6220.4.2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 czerwca 2021 roku ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o.o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2, obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-70/21), w której orzeczono utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.
    Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń), gdzie można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Grudziądza – tablica ogłoszeń
 4. Prezydent Grudziądza – Biuletyn Informacji Publicznej

Toruń, dnia 6 sierpnia 2021 r.

SKO-72-128/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 21 czerwca 2021 r. Pana Ryszarda Kowalskiego i odwołania z 25 czerwca 2021 r. Państwa Beaty i Damiana Jachowskich, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z 27 maja 2021 r. znak: RRG.6733.6.2021 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Kawęczynie – z obw. 400 zasilanego ze stacji transf. Kawęczyn12”. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 247/4, 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 249/12, 249/14, 249/15, 249/16, 249/21, 264/18, 264/20, 250, 251/1, 554, 563 położone w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo”V, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-128/21), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
        Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Obrowo– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo
 4. Wójt Gminy Obrowo– tablica ogłoszeń w miejscowości Kawęczyn


Toruń, dnia 21 lipca 2021 r.

SKO-60-68/21

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pana Jacka Frankowskiego od decyzji z dnia 20 maja 2021 r. znak: WAiB.6220.32.49.3.2020.AG wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, którą organ I instancji odmówił Panu Jackowi Frankowskiemu i Panu Zdzisławowi Frankowskiemu, prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Węglokoks Bis s.c. Z. Frankowski, J. Frankowski z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 204-210 w Toruniu, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „odzysk metali żelaznych i nieżelaznych inne niż niebezpieczne (odzysk przy użyciu prostych narzędzi oraz sortowanie) przy ul. Szosa Chełmińska 204-210 w Toruniu (dz. nr 735/2 - obr. 32), w dniu 21  lipca 2021 r. wydana decyzja znak: SKO-60-68/21, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 maja 2021 r. znak: WAiB.6220.32.49.3.2020.AG.
   Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Torunia
2. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
3. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
4. SKO a/a


Toruń, dnia 23 lipca 2021 r.

SKO-60-67/21

OBWIESZCZENIE


     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

      po rozpoznaniu odwołania z 07 czerwca 2021 r. Spółki „ORBITA” Sp. z o. o. od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 18 maja 2021 r. znak: WAiB.6220.32.32.2.2019 AG Akta: 105/V/2011 (1) w przedmiocie odmowy spółce „ORBITA” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 124 w Toruniu, ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Toruńska Kolej Gondolowa „ORBITA” w Toruniu – ul. św. Jakuba – Kujawska w Toruniu (dz. nr 77/1, 65/1, 65/2, 64/3, 64/2, 60/2, 61/1, 64/1, 60/3-obręb17; dz. nr 191-obręb 18; dz. nr 3/5- obręb 20; dz. nr 78/2, 78/1, 50/4, 50/1, 48, 50/5, 42, 43, 41/2, 38/2, 40/4, 39, 29-obręb 65)” wykaz działek w zasięgu 100 m od granic przedsięwzięcia: obręb 17- dz. 77/4, 77/3, 61/6, 72/1, 72/2, 60/1; obręb 18- dz. 193/3, 193/1, 193/4, 192, 222/7, 222/4, 221/1, 222/6, 188/2, 189, 188/1, 186, 220, 151, 149/4, 149/2, 149/3; obręb 20- dz. 3 /4 3/2; obręb 65 - dz. 83/11, 83/10, 83/8, 83/9, 84, 82, 91/1, 92, 83/4, 52, 51, 81, 77, 79, 49, 75/2, 74, 22, 16, 18, 50/3, 18, 20, 41/1, 19, 40/3,25, 38/1, 28, 30, 31, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-67/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
      Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia – Budynek Główny i Wydział Architektury i Budownictwa
 4. Prezydent Miasta Torunia – miejsce realizacji inwestycji


Toruń, dnia 21 lipca 2021r.

SKO-60-65/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 9 czerwca 2021r. Pana Roberta Rojka oraz odwołania z dnia 9 czerwca 2021r. Pana Michała Jastrzębskiego od decyzji Wójta Gminy Bobrowo z dnia 12 maja 2021r. znak: ROŚ.6220.2.2016 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali magazynowo - produkcyjnej na działce nr 25 - obręb Grabówiec, gmina Bobrowo” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-65/21), którą orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Bobrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowo + BIP
 4. Wójt Gminy Bobrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Grabówiec
  + w pobliżu przedsięwzięcia


Toruń, dnia 06 lipca 2021 r.

SKO-0815-117/21


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

że tut. Kolegium przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy skargę na decyzję nr 1/2021 wydaną przez Wójta Gminy Gruta w dniu 26 lutego 2021 r. (znak: RIR.6733.7.2020/2021.HW) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 4/4, obręb Plemięta, gmina Gruta wraz z odpowiedzią na skargę.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poucza, iż zgodnie
z przepisem art. 33 § 1a ww. ustawy jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek
o przystąpienie do postępowania.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń.

Toruń, dnia 25 czerwca 2021r.

SKO-0815-106/21


OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z 12 kwietnia 2021 r. znak: SKO-60-34/21, którą po ponownym rozpoznaniu odwołania z 10 stycznia 2020 r., uzupełnionego 10 lutego 2020 r., Green Line Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Ryszarda Grzesiowskiego, reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Grądzkiego, od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 10 grudnia 2019 r. znak: WAiB.6220.32.4.2.2018.AG w przedmiocie odmowy spółce Green Line Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. Płaskiej 24A, 26 w Toruniu (dz. nr 32/33 – powstała z podziału działki nr 32/24 – obręb 45 oraz dz. nr 212/3, 211/32, 199/6 – obręb 45)”, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Organu I instancji. Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionej skargi.
           Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia – Budynek Główny i Wydział Architektury i Budownictwa
 4. Prezydent Miasta Torunia – miejsce realizacji inwestycji


Toruń, dnia 1 lipca 2021 r.

SKO – 60 – 60/21

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


    po rozpoznaniu odwołań: Pani Kingi Czmut, Pani Katarzyny Kiliszkiewicz, Pana Jarosława Czajkowskiego, Pani Marii Zalewskiej i Pana Krzysztofa Gałaja od decyzji z dnia 7 kwietnia 2021 r. znak: ROŚ.6220.13.2021 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz, którą organ I instancji stwierdził, że decyzja Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 czerwca 2020 r., znak: ROŚ.6220.7.2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” wydana została z naruszeniem prawa, w dniu 1 lipca 2021 r. wydana decyzja znak: SKO – 60 – 60/21, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 kwietnia 2021 r. znak: ROŚ.6220.13.2021 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
        Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Torunia
4. Tablica informacyjna wsi Lubicz Dolny
5. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
6. SKO a/a


Toruń, dnia 30 czerwca 2021r.

SKO-72-77/21

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


      po rozpoznaniu odwołania z dnia 12 kwietnia 2021r. Pani Marii Breza-Guściora i Pana Grzegorza Guściora oraz odwołania z dnia 12 kwietnia 2021r. Pana Romana Suchowieckiego od decyzji Nr BD.6733.39.2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na części działek o nr ewid. 310/1 i 310/2, położonych w obrębie Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-77/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Zławieś Wielka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka + BIP
 4. Wójt Gminy Zławieś Wielka – tablica ogłoszeń w miejscowości Czarnowo i w pobliżu inwestycji


 Toruń, dnia 15 czerwca 2021r.

SKO-72-70/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

          po rozpoznaniu odwołania z dnia 22 marca 2021r. spółki T-Mobile Polska S.A., reprezentowanej przez Pana Bartłomieja Sarlej, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 marca 2021r. znak: RRG.6733.46.2018 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej na działce nr 268/5 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-70/21), którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.
          Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 § 1 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń + BIP w Urzędzie Gminy Obrowo
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Osiek Nad Wisłą


Toruń, dnia 26 maja 2021 r.

SKO-60-61/21

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


                po rozpoznaniu odwołania z 12 kwietnia 2021 r. firmy Wesstron Sp. z o. o., reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosza Rakoczy, od decyzji nr 1/2021 Wójta Gminy Papowo Biskupie z 26 marca 2021 r. znak: GB.6220.60.2.2016.2021.MR w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią” na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-61/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
          Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Papowo Biskupie tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie
 4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń w miejscowości Żygląd
 5. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablice ogłoszeń Sołectw (Niemczyk, Zegartowice, Firlus, Folgowo-Staw, Dubielno, Papowo Biskupie, Jeleniec)

Toruń, dnia 17 maja 2021r.

SKO-0815-72/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z 17 marca 2021r. znak: SKO-60-2/2, którą po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z 16 listopada 2020 r. znak: GGR.6220.3.7.2020 w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 90, obręb Cieszyny, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”, utrzymano w mocy decyzję Organu I instancji.
        Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionej skargi.
        Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznejsą zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejskości Cieszyny


Toruń, dnia 17 maja 2021 r.

SKO-72-67/21

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

         po rozpoznaniu odwołania z 31 marca 2021 r. Pana Wojciecha Kupidura, od decyzji Nr 123.2021 Wójta Gminy Grudziądz z 18 marca 2021 r. znak: GBK.6733.1.2021 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki nr 136/41, 136/40 i 132/3 (w części), obręb geodezyjny Nowa Wieś 0011, gm. Grudziądz w zakresie budowy linii kablowej nn 0,4 kV, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-67/21), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
          Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
       Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Grudziądz– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudziądz
 4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś


Toruń, dnia 7 maja 2021 r.

SKO-72-17/21

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z 20 stycznia 2021 r. Pana Stanisława Zygmunta, występującego w imieniu własnym oraz w imieniu Pana Jana Lewandowskiegoi Piotra Lewandowskiego, od decyzji Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z 23 grudnia 2020 r. znak: RBG.6733.6.2020.MJ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego część działek nr 83/4, 91 i 118/1, obręb geodezyjny Janowo 0005 gm. Radzyń Chełmiński w zakresie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-17/21) mocą, którego stwierdzono, że przedmiotowe odwołanie zostało wniesione
z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński– tablica ogłoszeń w miejscowości Janowo


Toruń, dnia 23 kwietnia 2021r.

SKO-0815-66/21

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

i podaje do publicznej wiadomości, że

      wpłynął sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy od decyzji SKO w Toruniu z dnia 17 marca 2021r. znak: SKO-60-32/20, którą po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 października 2020r. znak: WOŚ.6220.21.12.2019 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 41/1 i 43/1 w miejscowości Czystochleb, gmina Ryńsk – Czystochleb A, orzeczono o uchyleniu decyzji Organu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
      Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na sprzeciw zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu.
       Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Gminy Ryńsk
 4. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w miejscowości Czystochleb i Młynik


 Toruń, dnia 9 kwietnia 2021r.

SKO-60-35/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

        po rozpoznaniu odwołania z dnia 3 marca 2021r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 stycznia 2021r. znak: GM-OŚ.6220.8.2020.KG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech farm fotowoltaicznych „Chełmno I”, „Chełmno II” i „Chełmno III” o łącznej mocy przyłączeniowej do 2,5 MW zlokalizowanych w mieście Chełmno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-35/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Organowi I instancji.
         Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta Chełmna – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Miasta Chełmna
 4. Burmistrz Miasta Chełmna – bezpośrednia okolica planowanej inwestycji


Toruń, dnia 17 marca 2021r.

SKO-60-32/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

          po rozpoznaniu odwołania z dnia 3 listopada 2020r. Pana Mariusza Błaszkiewicz, Pana Szymona Bokota, Pani Anny Król, Pana Piotra Król, Pani Agnieszki Śmigieckiej, Pani Anny Ptaszyńskiej i Pana Marcina Ptaszyńskiego od decyzji Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 października 2020r. znak: WOŚ.6220.21.12.2019 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 41/1 i 43/1 w miejscowości Czystochleb, gmina Ryńsk – Czystochleb A, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-32/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Organowi I instancji.
        Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Gminy Ryńsk
 4. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w miejscowości Czystochleb i Młynik


Toruń, dnia 17 marca 2021 r.

SKO-60-2/21

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

       po rozpoznaniu odwołania z 10 grudnia 2020 r., uzupełnionego 15 lutego 2021 r., Pana Czesława Mrozowskiego reprezentowanego przez adwokata Cezarego Przasnka, od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z 16 listopada 2020 r. znak: GGR.6220.3.7.2020 w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 90, obręb Cieszyny, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-2/21), którą orzeczono o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.
       Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejskości Cieszyny


 Toruń, dnia 16 marca 2021r.

SKO-60-1/21

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

      po rozpoznaniu odwołania z dnia 16 listopada 2020r. Pana Mariusza Błaszkiewicz, Pana Szymona Bokota, Pani Anny Król, Pana Piotra Król, Pani Agnieszki Śmigieckiej, Pani Anny Ptaszyńskiej i Pana Marcina Ptaszyńskiego od decyzji Wójta Gminy Ryńsk z dnia 5 listopada 2020r. znak: WOŚ.6220.22.10.2019 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 41/1 i 43/1 w miejscowości Czystochleb, gmina Ryńsk – Czystochleb B, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-1/21) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Organowi I instancji.
        Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Gminy Ryńsk
 4. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w miejscowości Czystochleb i Młynik

Toruń, dnia 12 marca 2021 r.

SKO-72-215/20


OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


         po rozpoznaniu wniosków z 14 grudnia 2020 r. o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29) zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 1 grudnia 2020 roku znak: SKO – 72-96/20 mocą której stwierdzono, że decyzja Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29) wydana została z naruszeniem prawa i odstąpiło od stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od jej doręczenia została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO -215/20 mocą której, utrzymano w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 1 grudnia 2020 roku znak: SKO – 72-96/20 w której stwierdzono, że decyzja Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29) wydana została z naruszeniem prawa i odstąpiło od stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od jej doręczenia
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń), w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
       Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w 200,00 zł. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
       Stronie wnoszącej skargę może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
       Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych

Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b w Toruniu
 4. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu
 5. Prezydent Miasta Torunia – na terenie planowanej inwestycji – ul. Zbożowa 122, Toruń


Toruń, dnia 11 marca 2021r.

SKO-0815-38/21

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z dnia 27 stycznia 2021r. znak: SKO-60-30/20, którą po rozpatrzeniu odwołania z dnia 11 września 2020r. Pana Andrzeja Dylewskiego, Pani Magdaleny Dylewskiej, Pani Anny Wojciechowskiej, Pani Danuty Gredeckiej, Pana Piotra Gredeckiego, Pana Michała Gredeckiego, Pani Małgorzaty Rybickiej, Pana Piotra Rybickiego, Pana Piotra Piotrowskiego i Pani Agnieszki Piotrowskiej, utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 sierpnia 2020r. znak: OŚN.6220.2.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie i magazynowanie odpadów na działkach ewidencyjnych o numerach: 148/6, 148/7, 148/8, 142/17 w miejscowości Sitno 78, gmina Zbójno”.
       Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia wniesionej skargi.
          Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Zbójno – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójno + BIP
 4. Wójt Gminy Zbójno – tablica ogłoszeń w miejscowości Sitno


Toruń, dnia 8 marca 2021 r.

SKO-72-175/20


OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


   po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnegow sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z 3 sierpnia 2020 r. znak: RG 6733.14.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej spinającej SUW Wielkie Radowiska z SUW Łobodowo na działkach nr 210/1, 211, 212, 213 obręb Kurkocin, 273, 248/1, 246, 246/4, 247 obręb Małe Pułkowo, 192/1 obręb Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-72-175/20, którą stwierdzono w całości nieważność ostatecznej decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z 03 sierpnia 2020 r. znak: RG.6733.14.2020.
          Stosownie do treści art. 127 § 3 kpa strona niezadowolona z decyzji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń ) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Stosownie do treści art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia tego środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
          Zgodnie z przepisem art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w wysokości 200,00 zł.
           Stronie wnoszącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru, który jest dostępny w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych sądów. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
       Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
        Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
 4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowościach: Kurkocin, Małe Pułkowo, Wielkie Radowiska


Toruń, dnia 24 lutego 2021 r.

SKO – 60 – 37/20

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

       po rozpoznaniu odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji od decyzji z dnia 24 listopada 2020 r. znak: OŚRiEG.6220.14.2020 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Burmistrza Kowalewa Pomorskiego, którą organ I instancji, działając na wniosek Solar 2020 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie” oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia (…), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, decyzją znak: SKO – 60 – 37/20, uchyliło decyzję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2020 r. znak: OŚRiEG.6220.14.2020.
        Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Kowalewo Pomorskie
3. Tablica informacyjna wsi Sierakowo
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia  24 lutego 2021 r.

SKO – 60 – 36/20

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


       po rozpoznaniu odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji od decyzji z dnia 24 listopada 2020 r. znak: OŚRiEG.6220.13.2020 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Burmistrza Kowalewa Pomorskiego, którą organ I instancji, działając na wniosek Solar 2020 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie” oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia (…), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją znak: SKO – 60 – 36/20 uchyliło decyzję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2020 r. znak: OŚRiEG.6220.13.2020.
         Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Miasta Kowalewo Pomorskie
3. Tablica informacyjna wsi Sierakowo
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a.


Toruń, dnia 17 lutego 2021 r.

SKO– 60 – 35/20

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości,

     że po rozpoznaniu odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 2 listopada 2020 r. znak: RG.6220.9.2020, którą organ I instancji, działając na wniosek Gold Plast sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowitem, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu instalacji do odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz działalności polegającej na zbieraniu odpadów” w miejscowości Lipnica, Gmina Dębowa Łąka, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 2 listopada 2020 r. znak: RG.6220.9.2020.

     Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Dębowa Łąka
3. Tablica informacyjna wsi Lipnica
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 8 lutego 2021 r.

SKO-60-39/20

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z 18 grudnia 2020 r. Pana Stanisława Nowaka i Pana Macieja Nowaka – działających pod firmą Avifarm s.c. Stanisław Nowak, Maciej Nowak, od decyzji Nr 8/2020 Wójta Gminy Chełmża z 02 grudnia 2020 r. znak: GKOŚ.6220.13.2019 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich ras mięsnych (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na działce nr 131 w miejscowości Skąpe, gmina Chełmża została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-39/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
      Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Chełmża – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejskości Skąpe
 4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie


Toruń, dnia 4 lutego 2021 r.

SKO – 60 – 31/20

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 września 2020 r. znak: RRG.6220.4.5.202.SK, którą organ I instancji, działając na wniosek Ekoklara sp. z o.o. z siedzibą w Zelowie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Łążyn II, działki nr 44/2 i 45, obręb 0008 Łążyn II, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 września 2020 r. znak: RRG.6220.4.5.202.SK
       Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrowo
3. Tablica informacyjna wsi Łążyn II
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 27 stycznia 2021r.

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

           po rozpoznaniu odwołania z dnia 11 września 2020r. Pana Andrzeja Dylewskiego, Pani Magdaleny Dylewskiej, Pani Anny Wojciechowskiej, Pani Danuty Gredeckiej, Pana Piotra Gredeckiego, Pana Michała Gredeckiego, Pani Małgorzaty Rybickiej, Pana Piotra Rybickiego, Pana Piotra Piotrowskiego i Pani Agnieszki Piotrowskiej od decyzji Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 sierpnia 2020r. znak: OŚN.6220.2.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie i magazynowanie odpadów na działkach ewidencyjnych o numerach: 148/6, 148/7, 148/8, 142/17 w miejscowości Sitno 78, gmina Zbójno” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-30/20) mocą, której utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.
        Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomośści:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Zbójno – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Gminy Zbójno
 4. Wójt Gminy Zbójno – tablica ogłoszeń w miejscowości Sitno


Toruń, dnia 28 grudnia 2020 r.

SKO- 60 -34/20

OBWIESZCZENIE


          Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Pana Zbigniewa Banaś od decyzji z dnia 13 października 2020 r. znak: WOS.6220.19.7.2018 wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ryńsk Zastępcę Wójta w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia uwarunkowań środowiskowych dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr 316 położonej w obrębie Czystochleb gmina Ryńsk Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy w/wym decyzję Wójta Gminy Ryńsk.
         Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Ryńska
3. Tablica informacyjna wsi Czystochleb
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


 Toruń, dnia 7 grudnia 2020 r.

SKO-60-29/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 7 września 2020r. Pani Danuty Teresy Dejewskiej, reprezentowanej przez r. pr. Marka Poksińskiego, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 sierpnia 2020r. znak: RRG.6220.9.13.2019/2020.SK w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali, zlokalizowanego w gminie Obrowo, obręb Głogowo, działka numer geod. 76/8, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-29/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń i BIP w Urzędzie Gminy Obrowo
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Głogowo


Toruń, dnia 27 listopada 2020 r.

SKO-72-175/20

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z 3 sierpnia 2020 r. znak: RG.6733.14.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej spinającej SUW Wielkie Radowiska z SUW Łobdowo na działkach nr 210/1, 211, 212, 213 obręb Kurkocin, 273/1, 248/1, 246/2, 246/2, 246/4, 247 obręb Małe Pułkowo, 192/1 obręb Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka.
Strony mają prawo do:
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie,
- złożenia wyjaśnień w sprawie na piśmie za pośrednictwem poczty (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) bądź w postaci dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (adres: /81dk4ov1uq/skrytka) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
          Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
 4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowościach: Kurkocin, Małe Puł-kowo, Wielkie Radowiska

Toruń, dnia 1 grudnia 2020r.

SKO-72-96/20


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po przeprowadzeniu wszczętego na wnioski z 19 czerwca 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29), została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-72-96/20, którą stwierdzono, że decyzja Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ wydana została z naruszeniem prawa i odstąpiono od stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od jej doręczenia.
Stosownie do treści art. 127 § 3 kpa strona niezadowolona z decyzji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń ) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Stosownie do treści art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia tego środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Zgodnie z przepisem art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w wysokości 200,00 zł.
Stronie wnoszącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru, który jest dostępny w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych sądów. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b w Toruniu
 4. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu
 5. Prezydent Miasta Torunia – na terenie planowanej inwestycji – ul. Zbożowa 122, Toruń


Toruń, dnia 18 listopada 2020 r.

SKO-72-161/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 18 września 2020 r. Pana Pawła Borkowskiego, reprezentowanego przez radcę prawnego Łukasza Sobolewskiego, od decyzji Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z 01 września 2020 r. znak: TIiGG.6733.6.2020 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w m. Borówno – realizacja na działkach o numerach ewid. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie, w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:500 (sprostowaną postanowieniem z 29.09.2020 r.) została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-161/20), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kowalewo Pomorskie
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w miejscowości Borówno


Toruń, dnia 13 listopada 2020 r.

SKO-72-146/20

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 11 września 2020 r. Pani Marzeny Wiśniewskiej i Pani Barbary Arent od decyzji Nr IIPP.6733.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z 21 sierpnia 2020 r. znak: IIPP.6733.4.13.2020
w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego firmie Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, polegającą na budowie dwóch odcinków elektroenergetycznych linii kablowych nn, zmianie lokalizacji dwóch słupów nn, demontażu odcinka napowietrznej linii nn oraz przełożeniu istniejących odcinków linii napowietrznej i kablowych na słup w nowej lokalizacji celem usunięcia kolizji z projektowanym pawilonem handlowym na terenie działek nr: 216/48 i 216/3, obręb Jabłonowo, gmina Jabłonowo Pomorskie, określoną na załączniku graficznym stanowiącym integralną część decyzji została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-146/20), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Jabłonowie Pomorskim


Toruń, dnia 13 listopada 2020 r.

SKO-72-144/20

OBWIESZCZENIE


          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 9 września 2020 r. Pana Piotra Partyki od decyzji Nr 6/2020 Wójta Gminy Gruta z 24 sierpnia 2020 r. znak: RIR.6733.1.2019/2020.HW w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT42634 Skarszewy KPM wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 1/8, obręb Wiktorowo, gmina Gruta, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-144/20), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Gruta – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta
 4. Wójt Gminy Gruta– tablica ogłoszeń w miejscowości Wiktorowo


Toruń dnia 13 listopada 2020 r.

SKO-72-132/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

w związku z odwołaniem z 17 sierpnia 2020 r. Pana Tomasza Dembińskiego od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z 3 sierpnia 2020 r. znak: RG.6733.14.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej spinającej SUW Wielkie Radowiska z SUW Łobdowo na działkach nr 210/1, 211, 212, 213 obręb Kurkocin, 273/1, 248/1, 246/2, 246/2, 246/4, 247 obręb Małe Pułkowo, 192/1 obręb Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-132/20) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
 4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowościach: Kurkocin, Małe Pułkowo, Wielkie Radowiska


Toruń, dnia 15 października 2020 r.

SKO-72-65/20


OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia w części nieważności ostatecznej decyzji Nr 7/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z 17 lutego 2020 r. znak: RPG.6733.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15kV na linię kablową15kV na linii 15kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 513/1, 541/2, 539, 511, 538, 537/2, 509/1, 509/2 obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, nr ewid. 238, 2224/2, 240/2, 240/1, 255, 248, 254, 250, 253, 332 obręb ewidencyjny Cierpice, gmina Wielka Nieszawka oraz działce nr ewid. 66/2 obręb ewidencyjny Dąblin gmina Gniewkowo, dotyczącej działki nr 332, obręb Cierpice gmina Wielka Nieszawka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-72-65/20, którą stwierdzono w części nieważność ostatecznej decyzji Nr 7/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z 17 lutego 2020 r. znak: RPG.6733.7.2019.
        Stosownie do treści art. 127 § 3 kpa strona niezadowolona z decyzji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń ) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
        Stosownie do treści art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa
do wniesienia tego środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
          Zgodnie z przepisem art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w wysokości 200,00 zł.
           Stronie wnoszącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
        Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru, który jest dostępny w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych sądów. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
       Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
         Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Wielka Nieszawka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Wielka Nieszawka
 4. Wójt Gminy Wielka Nieszawka – tablica ogłoszeń w miejscowości Mała Nieszawka i Cierpice
 5. Burmistrz Gniewkowa – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie
 6. Burmistrz Gniewkowa – tablica ogłoszeń w miejscowości Dąblin

Toruń, dnia 12 października 2020 r.

SKO-60-17/20

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z 2 lipca 2020 r. firmy Wesstron Sp. z o. o., reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosza Rakoczy, od decyzji nr 1/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z 24 czerwca 2020 r. znak: GB.6220.47.2.2016.2020.MR w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią” na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-17/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Papowo Biskupie tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie
 4. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablica ogłoszeń w miejscowości Żygląd
 5. Wójt Gminy Papowo Biskupie – tablice ogłoszeń Sołectw (Niemczyk, Zegartowice, Firlus, Folgowo-Staw, Dubielno, Papowo Biskupie, Jeleniec)


Toruń, dnia 2 października 2020r.

SKO-72-96/20 

OBWIESZCZENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


         zostało wszczęte na wnioski z 19 czerwca 2020 r.: Pani Elżbiety Zaremby, Wspólnoty Mieszkaniowej Zbożowa 41-43-45 w Toruniu, Państwa Ilony i Marka Przybysz, Pani Luizy Bajdak, Pana Jerzego Zaremby, Pani Urszuli Rycyk-Wysmulskiej, Pana Bogdana Wysmulskiego, Pana Rafała Pernala, Państwa Małgorzaty i Bogusława Boguckich, Pani Małgorzaty Trzaski, Pana Piotra Guźlewskiego, Państwa Jarosława I Honoraty Leśniak, Pani Katarzyny Wajkret, Pana Marka Wajkret, Pani Alicji Karwańskiej, P. Władysława Karwańskiego, Pani Marleny Sygit, Pana Roberta Walkusza, Pani Bożeny Trafnej, Pana Henryka Trafnego, Pana Andrzeja Jasińskiego, Pana Jarosława Grochala i Pani Ewy Misiołek - Grochala postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 19 czerwca 2019 r. znak: WAiB.6733.11.31.23.2019 DK KZ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29).
        Strony mają prawo do:
- zapoznania się z aktami sprawy,
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie,
- możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie, osobiście lub na piśmie
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
   Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – Biuro Kolegium, III p.), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim umówieniu wizyty, przy zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego..
       Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
       Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b w Toruniu
 4. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu
 5. Prezydent Miasta Torunia – na terenie planowanej inwestycji – ul. Zbożowa 122, Toruń

 Toruń, dnia 15 września 2020 r.

SKO-60-23/20

OBWIESZCZENIE

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 23 lipca 2020r. Pani Anny Nass i Pana Mariana Nass oraz odwołania z dnia 27 lipca 2020r. Pani Beaty Czupryńskiej, Pana Jaromira Czupryńskiego i Pana Dawida Czupryńskiego od decyzji Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 lipca 2020r. znak: PPOŚI.6220.6.2018-2020.EZ w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej na działce nr ew. 229/15 obręb Szczuka” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-23/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica
 4. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Szczuka

Toruń, dnia 23 lipca 2020r.

SKO-72-65/20

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości


o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Nr 7/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z 17 lutego 2020 r. znak: RPG.6733.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 513/1, 541/2, 539, 511, 538, 537/2, 509/1, 509/2 obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, nr ewid. 238, 2224/2, 240/2, 240/1, 255, 248, 254, 250, 253, 332 obręb ewidencyjny Cierpice, gmina Wielka Nieszawka oraz działce nr ewid. 66/2 obręb ewidencyjny Dąblin gmina Gniewkowo, w części dotyczącej działki nr 332, obręb Cierpice gmina Wielka Nieszawka i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Pouczenie
Art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie stosownie do treści art. 40 § 4 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – Biuro Kolegium, III p.), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim umówieniu wizyty, przy zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Toruń, dnia 17 lipca 2020 r.

SKO-60-16/20


OBWIESZCZENIE


            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że w następstwie odwołania od decyzji z dnia 5 czerwca 2020 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin (znak: IBG.6220.5.8.2019) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „Szczepanki” o mocy instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 16, obręb Szczepanki, gmina Łasin oraz określeniu warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust. 3 ww. ustawy. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowi


 Toruń, dnia 8 lipca 2020 r.

SKO-60-15/20

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pana Jerzego Przedpełskiego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (ul. Rybaki 29, 87-100 Toruń) od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 marca 2020r. znak: WAiB.6220.11.50.7.2016 AG w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-15/20), którą orzeczono o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia i BIP
 4. Prezydent Miasta Torunia – w miejscu planowanego przedsięwzięcia


Toruń, dnia 1 lipca 2020 r.

SKO-60-7/20 

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19, którą, po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019r. znak: ROŚ.6220.75.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-60-7/20, którą orzeczono o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19.
Stosownie do treści art. 127 § 3 kpa strona niezadowolona z decyzji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń ) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Stosownie do treści art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa
do wniesienia tego środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Zgodnie z przepisem art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
ze zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w wysokości 200,00 zł.
Stronie wnoszącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru, który jest dostępny w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych sądów. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy


Toruń, dnia 1 lipca 2020 r.

SKO-60-5/20 

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z 22 stycznia 2020 r. znak: SKO-60-35/19, którą, po rozpatrzeniu odwołań: Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy oraz Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z 20 listopada 2019 r. znak: ROŚ.6220.70.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW I” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 44/5 i 44/6 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-60-5/20, którą orzeczono o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z 22 stycznia 2020 r. znak: SKO-60-35/19.
Stosownie do treści art. 127 § 3 kpa strona niezadowolona z decyzji może wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń ) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Stosownie do treści art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa
do wniesienia tego środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Zgodnie z przepisem art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
ze zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega wpisowi stałemu w wysokości 200,00 zł.
Stronie wnoszącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru, który jest dostępny w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych sądów. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy


Toruń, dnia 10 czerwca 2020 r.

SKO-60-14/20

OBWIESZCZENIE

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 31 marca 2020r. Pana Radosława Pankowskiego, działającego jako pełnomocnik ECO Consulting Kamil Morawski, od decyzji Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 marca 2020r. znak: WOŚ.6220.6.2020 w przedmiocie odmowy „wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 4/10 obręb 0019 Wałycz, gmina Ryńsk, pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko-pomorskie”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-14/20), którą orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Organowi I instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk
 4. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w miejscowości Wałycz


Toruń, dnia 19 maja 2020r.

SKO-72-65/20

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Nr 7/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z 17 lutego 2020 r. znak: RPG.6733.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 513/1, 541/2, 539, 511, 538, 537/2, 509/1, 509/2 obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, nr ewid. 238, 2224/2, 240/2, 240/1, 255, 248, 254, 250, 253, 332 obręb ewidencyjny Cierpice, gmina Wielka Nieszawka oraz działce nr ewid. 66/2 obręb ewidencyjny Dąblin gmina Gniewkowo, w części dotyczącej działki nr 332, obręb Cierpice gmina Wielka Nieszawka.
Strony mają prawo do:
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie,
- złożenia wyjaśnień w sprawie na piśmie za pośrednictwem poczty (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) bądź w postaci dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (adres: /81dk4ov1uq/skrytka) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, iż zgodnie
z art. 15zzr ust. 1, 2 i 5 oraz art. 15zzs ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminu wskazanego w niniejszym wezwaniu nie rozpoczyna się. Rozpocznie on bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Wstrzymanie terminu nie stoi na przeszkodzie dokonaniu przez stronę wyżej wymienionych czynności w okresie wcześniejszym, co umożliwi ewentualne podjęcie dalszych działań przez organ.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Wielka Nieszawka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Wielka Nieszawka
 4. Wójt Gminy Wielka Nieszawka – tablica ogłoszeń w miejscowości Mała Nieszawka i Cierpice
 5. Burmistrz Gniewkowa – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie
 6. Burmistrz Gniewkowa – tablica ogłoszeń w miejscowości Dąblin


Toruń, dnia 21 kwietnia  2020 r.

SKO-60-9/20

OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),


ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 16/2019 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Brodnica, którym organ orzekł realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „wykonanie studni głębinowej nr 4 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych w Karbowie, gm. Brodnica”, na działce nr 157/6 obręb Karbowo, gmina Brodnica, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 16/2019.
     Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu,
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Brodnica,
3. Tablica informacyjna wsi Karbowo,
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu,
5. SKO a/a.


Toruń, dnia 16 kwietnia 2020 r.

SKO-72-31/20


OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

że po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie wydane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia w dniu 4 lutego 2020 r. (znak: EU.6733.48.2019.S_K.) o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh „KRAB” – zadanie 11832” na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ul. Okólnej 36 w Toruniu (część działki nr 1/67, obręb 75), zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonego postanowienia w całości i uzgodnieniu projekt decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh „KRAB” – zadanie 11832”, na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ul. Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1/67, obręb 0075 Toruń,
z wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w urzędzie gminy.


 Toruń, dnia 8 kwietnia 2020 r.

SKO-60-2/20

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 23 grudnia 2019r. Państwa Justyny i Błażeja Kamińskich, reprezentowanych przez radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2019r. znak: WIŚR.6220.2.2.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 55/1, 55/3 i 55/4 położonych w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-2/20), którą orzeczono o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.
       Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka
 4. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w miejscowości Radoszki

 


Toruń, dnia 8 kwietnia 2020 r.

SKO-60-8/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 10 stycznia 2020 r., uzupełnionego 10 lutego 2020 r., Green Line Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Ryszarda Grzesiowskiego, reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Grądzkiego, od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z 10 grudnia 2019 r. znak: WAiB.6220.32.4.2.2018.AG w przedmiocie odmowy spółce Green Line Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. Płaskiej 24A, 26 w Toruniu (dz. nr 32/33 – powstała z podziału działki nr 32/24 – obręb 45 oraz dz. nr 212/3, 211/32, 199/6 – obręb 45)” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-8/20), którą orzeczono o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.
       Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia – Budynek Główny i Wydział Architektury i Budownictwa 
 4. Prezydent Miasta Torunia – miejsce realizacji inwestycji


Toruń, dnia 11 marca 2020 r.

SKO-60-7/20

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

       zostało wszczęte na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19, którą, po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019r. znak: ROŚ.6220.75.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”.
Strony mają prawo do:
- zapoznania się z aktami sprawy,
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie,
- możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie, osobiście lub na piśmie
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – Biuro Kolegium, III p.), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy


Toruń, dnia 11 marca 2020 r.

SKO-60-6/20

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-dowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wydane postanowienie (znak: SKO-60-6/20) w przedmiocie zawie-szenia z urzędu postępowania w sprawie dotyczącej wznowionego na wnio-sek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego zakoń-czonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w To-runiu z dnia 30 stycznia 2020r. znak: SKO-60-36/19, którą, po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019r. znak: ROŚ.6220.75.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Kata-rzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez ob-wieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przy-padkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz

Toruń, dnia  11 marca 2020 r.

SKO-60-5/20

OBWIESZCZENIE


     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wszczęte na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z 22 stycznia 2020 r. znak: SKO-60-35/19, którą, po rozpatrzeniu odwołań Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy oraz Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z 20 listopada 2019 r. znak: ROŚ.6220.70.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW I” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 44/5 i 44/6 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”.
Strony mają prawo do:
- zapoznania się z aktami sprawy,
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie,
- możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie, osobiście lub na piśmie
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – Biuro Kolegium, III p.), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bip.skotorun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy


Toruń, dnia 11 marca 2020 r.

SKO-60-4/20

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

zostało wydane postanowienie (znak: SKO-60-4/20) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie dotyczącej wznowionego na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z 22 stycznia 2020 r. znak: SKO-60-35/19, którą, po rozpatrzeniu odwołań Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy oraz Państwa Marii i Andrzeja Piotrowskich, orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z 20 listopada 2019 r. znak: ROŚ.6220.70.2017.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie Wiśniewskiej „GRUSZ BUD” środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „Młyniec KW I” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 44/5 i 44/6 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”.
      Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy

 Toruń, dnia 3 marca 2020 r.

SKO-72-11/20

OBWIESZCZENIE

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 3 stycznia 2020r. Pani Barbary Kwintera, odwołania z dnia 3 stycznia 2020r. Pana Jerzego Kwintera, odwołania z dnia 23 grudnia 2019r. Pani Małgorzaty Nocnej, odwołania z dnia 23 grudnia 2019r. Pana Tomasza Nocnego, odwołania z dnia 14 stycznia 2020r. Pani Joanny Wińskiej i Pana Andrzeja Wińskiego oraz odwołania z dnia 23 grudnia 2019r. Pani Emilii Nocnej, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 grudnia 2019r. znak: RRG.6733.46.2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile S.A. zlokalizowanej na działce nr 268/5 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-11/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
      Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
     Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Osiek Nad Wisłą


 Toruń, dnia 12 lutego 2020 r.

SKO-60-1/20

OBWIESZCZENIE

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 27 grudnia 2019r. Pana Wojciecha Wąż, odwołania z dnia 27 grudnia 2019r. Pana Wojciecha Groth oraz odwołania z dnia 27 grudnia 2019r. Fundacji Frank Bold z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez członka zarządu Pana Bartosza Kwiatkowskiego, od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2019r. znak: GPI.6220.1.2019.MM o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działkach nr ewid. 91/4 i 91/6 obręb Błędowo, gm. Płużnica”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-1/20) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica
 4. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Błędowo


Toruń, dnia 30 stycznia 2020 r.

SKO-60-36/19

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy w Młyńcu Pierwszym od decyzji z dnia 22 listopada 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „MŁYNIEC KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, wydana została decyzja z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: SKO-60-36/19, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 22 stycznia 2020 r.

SKO-60-35/19

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Państwa Marię i Andrzeja Piotrowskich oraz Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubiczu z dnia 20 listopada 2019 r., znak ROŚ.6220.70.2017.PD w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i żwirów na działce nr 44/5 i nr 44/6 Młyniec Pierwszy dla Inwestora Pani Katarzyny Wiśniewskiej prowadzącego działalność pod nazwą „GRUSZ-BUD” Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w/wym decyzję Wójta Gminy Lubicz w mocy.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 22 stycznia 2020 r.

SKO-72-219/19


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

że po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia w dniu 12 listopada 2019 r. (znak: EU.6733.48.2019.S_K.), o nieuzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh „KRAB” – zadanie 11832” na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ul. Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr 1/67, obręb 0075 Toruń, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonego postanowienia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w urzędzie gminy.

Toruń, dnia 22 stycznia 2020 r.

SKO-72-208/19


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania Piotra Partyki, od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Gruta w dniu 30 października 2019 r. (znak: RIŚP.6733.1.2019.DH), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BT42634 Skarszewy KPM wraz z linią elektroenergetyczną na działce nr 1/8, obręb Wiktorowo 0015, gm. Gruta, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Gruta – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta.

Toruń, dnia 22 stycznia 2020 r.

SKO-72-180/19

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 13 listopada 2019 r. Pana Wiesława Zakierskiego, reprezentowanego przez Pan Zbigniewa Gelzok oraz odwołania z 17 listopada 2019 r. Pani Doroty Makuch i Pana Andrzeja Makuch, od decyzji Wójta Gminy Płużnica z 30 października 2019 r. znak: GPI.6731.1.2019.BL w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 242/29, położonej w miejscowości Nowa Wieś Królewska, gm. Płużnica, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-180/19), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
        Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica
4. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Nowej Wsi Królewskiej


Toruń, dnia 31 grudnia_2019 r.

SKO-60-34/19

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 7 listopada 2019r. Pana Marka Mączkowskiego od decyzji Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 października 2019r. znak: PPOŚI.6220.6.2018.EZ w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej na działce nr ew. 229/15 obręb Szczuka” została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-34/19) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica
 4. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Szczuka


Toruń, dnia 31 grudnia 2019 r.

SKO-72-212/19


OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

że po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie wydane przez p. o. Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa, wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia w dniu 13 listopada 2019 r. (znak: WAiB.6733.54.6.1.2019 DK) o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh „KRAB” – zadanie 11832” na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ul. Okólnej 36 w Toruniu (część działki nr 1/67, obręb 75), w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonego postanowienia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w urzędzie gminy.

Toruń, dnia 16 grudnia 2019 r.

SKO-72-174/19


OBWIESZCZENIE

             Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

             że po rozpoznaniu odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Dębowa Łąka w dniu 16 września 2019 r. (znak: RG.6733.1.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na działce nr 227/1, obręb Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

          Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w urzędzie gminy

Toruń, dnia 13 grudnia 2019 r.

SKO-72-191/19

OBWIESZCZENIE

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu:

zawiadamia strony postępowania,


że decyzją z dnia 13 grudnia 2019 r., znak SKO-72-191/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło utrzymać w mocy decyzję z dnia
16 października 2019 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka przez Kierownika WIŚR w przedmiocie ustalenia dla ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego część działki nr 271/1, obręb geodezyjny Grążawy 0002, gm. Bartniczka w zakresie:
a) budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV, b) zabudowy rozłącznika napowietrznego SN 15 kV, c) wymiany istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15 kV (WIŚR.6733.2.6.2019).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Dzień wywieszenia/zamieszczenia obwieszczenia - 13 grudnia 2019 r.Art.49 kpa
Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.


 Toruń, dnia 11 grudnia 2019 r.

SKO-72-178/19

OBWIESZCZENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


            po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 września 2019r. znak: WRP.6733.17.2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na terenie działki nr 175 obręb ewidencyjny Zamek Bierzgłowski, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-178/19) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Łubianka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubianka
 4. Wójt Gminy Łubianka – tablica ogłoszeń w miejscowości Zamek Bierzgłowski

Toruń, dnia 10 grudnia 2019 r.

SKO-72-174/19


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia,

że po rozpoznaniu odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Dębowa Łąka w dniu 16 września 2019 r. (znak: RG.6733.1.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na działce nr 227/1, obręb Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w urzędzie gminy

Toruń, dnia 29 listopada 2019 r.

SKO-60-33/19

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 29 listopada 2019 r., znak SKO-60-33/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 4 października 2019 r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2.0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp., na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (OŚRiEG.6220.14.2019).


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 29 listopada 2019 r.

SKO-60-32/19

OBWIESZCZENIE


     Działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 29 listopada 2019 r., znak SKO-60-32/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2.10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp., na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (OŚRiEG.6220.15.2019).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 28 listopada 2019 r.

SKO-72-176/19

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z 14 października 2019 r. Pani Elżbiety Michalak, odwołania z 14 października Pani Marzeny Wiśniewskiej oraz odwołania
z 14 października Pani Barbary Arent od decyzji nr GKA.6733.2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z 30 września 2019 r. znak: GKA.6733.2.28.2019 w przedmiocie ustalenia firmie JD ELEKTRO PROJEKT Jakub Dąbrowski, ul. Kaliskiego 3B/4, 87-100 Toruń będącej pełnomocnikiem inwestora: firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch odcinków elektroenergetycznych linii kablowych nn i przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn na działkach nr: 216/3 i 216/6, obręb 0017 Jabłonowo, położonych w Jabłonowie Pomorskim, gm. Jabłonowo Pomorskie, określonej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część decyzji została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-176/19), którą uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
          Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
      Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Jabłonowie Pomorskim

 Toruń, dnia 21 listopada 2019 r.

SKO.72.116.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


          po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 maja 2019r. znak: RG 6733.10.2019 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 300 położonej w obrębie Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.116.2019) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
        Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
 4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Dębowa Łąka


Toruń, dnia 4 listopada 2019 r.

SKO–60-28/19

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm., dalej kpa),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm., dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że decyzją z dnia 4 listopada 2019 r., znak SKO–60-28/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło uchylić w całości decyzję
z dnia 4 września 2019 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka przez Kierownika WIŚR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., znak: 7624-02/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica-Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny, gdyż w wyniku wznowionego postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swojej istocie decyzji z dnia 23 lipca 2009 r., znak.7624-02/09 (WIŚR.6220.1.1.2016) i stwierdzić wydanie decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., znak: 7624-02/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica- Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny z naruszeniem prawa ze względu na zaistnienie przyczyny wznowienia postępowania wskazanej w art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postepowania administracyjnego oraz z uwagi na brak możliwości uchylenia tej decyzji ze względu na upływ pięciu lat od dnia jej doręczenia i ogłoszenia.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.Art.49 kpa. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Toruń, dnia 31 października 2019 r.

SKO.72.141.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


    po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 lipca 2019r. znak: GPK.6730.21.2019.ZM w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż), gmina Czernikowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO.72.141.2019, którą orzeczono o stwierdzeniu nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Czernikowo.
        Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
      Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernikowo
 4. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Witowąż

Toruń, dnia 18 października 2019 r.

SKO.60.27.2019

OBWIESZCZENIE


      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

w związku z pismem z 01 października 2019r. Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy w przedmiocie wycofania przez nie odwołania złożonego 13 września 2019r. od decyzji Wójta Gminy Lubicz z 26 sierpnia 2019r. znak: ROŚ.6220.1.2019.PD w sprawie określenia Inwestorowi warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasków i żwirów” na działce nr ew. 25/2 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.60.27.2019) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.
      Stosownie do przepisu art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
          Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń;
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej;
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz;
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy;


Toruń, dnia 16 września 2019 r.

SKO.60.23.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)


ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że:

       po rozpatrzeniu odwołania Pana Wiesława Perugiewicza, prowadzącego Przedsiębiorstwo WIPER przy ul. Łódzkiej 38, Brzoza 87-700 Aleksandrów Kujawski oraz Pana Tomasza Pronobis zam. w Pruszkowie przy ul. Wróblewskiego 3/31 od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 lipca 2019 r. nr WAIB.6220.32.12.1.2019 AG w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu”, została wydana decyzja z dnia 12 września 2019 r. nr SKO.60.23.2019, w której Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

orzekło:
uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę organowi I instancji do
ponownego rozpatrzenia

     Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:
1. tablica informacyjna SKO w Toruniu,
2. tablica informacyjna Urzędu Miasta Torunia,
3. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu,
4. SKO a/a


 Toruń, dnia 13 września 2019 r.

SKO.72.141.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

    zostało wszczęte z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 lipca 2019r. znak: GPK.6730.21.2019.ZM w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż), gmina Czernikowo.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernikowo
 4. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Witowąż


Toruń, dnia 5 września 2019 r.

SKO.72.119.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pana Rafała Melerskiego z dnia 29 lipca 2019 r. od decyzji Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 lipca 2019r. znak: GPK.6730.21.2019.ZM w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż), gmina Czernikowo, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.119.2019) mocą, którego stwierdzono, że przedmiotowe odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia.
       Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
     Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernikowo
 4. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Witowąż


 Toruń, dnia 5 września 2019 r.

SKO.72.120.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu zażalenia z dnia 29 lipca 2019r. Pana Rafała Melerskiego na postanowienie Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 lipca 2019r. znak: GPK.6730.21.2019.ZM w sprawie sprostowania z urzędu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 lipca 2019r. znak: GPK.6730.21.2019.ZM w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż), gmina Czernikowo, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.120.2019) mocą, którego uchylono zaskarżone postanowienie w całości.
      Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
    Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernikowo
 4. Wójt Gminy Czernikowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Witowąż

Toruń, dnia 29 sierpnia 2019 r.

SKO.60.21.2019

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),


ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Pana Krzysztofa Koźlikowskiego zam. Młyniec Pierwszy ul. Golubska 5 oraz Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownika referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubiczu z dnia 19 czerwca 2019 r., znak ROŚ.6220.2.2018.PG w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i żwirów na działce nr 92/6 Młyniec Pierwszy dla Inwestora Pana Piotra Kłyszcz prowadzącego działalność pod nazwą Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.H.U „WER MAT” Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło w/wym decyzję Wójta Gminy Lubicz i orzekło o odmowie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na działce 92/6 obreb Młyniec Pierwszy.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


 Toruń, dnia 27 sierpnia 2019 r.

SKO.72.103.2019

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


        po rozpoznaniu odwołania z dnia 8 lipca 2019r. Państwa Justyny i Błażeja Kamińskich, reprezentowanych przez radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 czerwca 2019r. znak: WIŚR.6220.2.2.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 55/1, 55/3 i 55/4 położonych w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.103.2019) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka
4. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w miejscowości Radoszki


Toruń, dnia 26 sierpnia 2019 r.

SKO.72.100.2019

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


     po rozpoznaniu odwołania z dnia 27 czerwca 2019r. Pani Barbary Kwintera, odwołania z dnia 27 czerwca 2019r. Pana Jerzego Kwintera, odwołania z dnia 25 czerwca 2019r. Pani Joanny Wińskiej i Pana Andrzeja Wińskiego, odwołania z dnia 25 czerwca 2019r. Pani Emilii Nocnej, odwołania z dnia 25 czerwca 2019r. Pana Tomasza Nocnego, odwołania z dnia 25 czerwca 2019r. Pani Małgorzaty Nocnej i odwołania z dnia 25 czerwca 2019r. Pana Józefa Jagielskiego, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 czerwca 2019r. znak: RRG.6733.46.2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile S.A. zlokalizowanej na działce nr 268/5 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.100.2019) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
      Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta
4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Osiek Nad Wisłą


Toruń, dnia 22 sierpnia 2019 r.

SKO.60.22.2019

OBWIESZCZENIE


       Działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak SKO.60.22.2019, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 100 w miejscowości Zembrze, gmina Brzozie (OSR.7624.1.2.2019.MK).


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 23 lipca 2019 r.

SKO.60.18.2019

OBWIESZCZENIE


           Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pana Grzegorza Kozickiego od decyzji z dnia 15 maja 2019 r., znak: WIŚR.6220.2.6.2018 wydanej przez Kierownika Wydziału działającego z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka, instancji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka, została w dniu 23 lipca 2019 r. wydana decyzja znak: SKO.60.18.2019, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 maja 2019 r., znak: WIŚR.6220.2.6.2018 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
          Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Bartniczka
3. Tablica informacyjna wsi Łaszewo
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 16 lipca 2019 r.

SKO.72.88.2019

Obwieszczenie

         Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945; dalej jako: u.p.z.p.)

zawiadamia, że


               po rozpatrzeniu odwołania Pana Pawła Jabłonowskiego od decyzji z dnia 16 maja 2019 r., Nr 6733.2.2/2019 wydanej przez Kierownika Wydziału działającego z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka, którą, organ I instancji ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, linii kablowej Sn 15 kV, budowę stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV, budowę rozłącznika napowietrznego SN 15 kV oraz demontażu odcinka linii napowietrznej 15 kV na części działki nr 271/1, obręb geodezyjny Grążawy, gm. Barniczka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, którą uchylono decyzję zaskarżoną decyzje i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
         Stosownie do treści przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Bartniczka,
 4. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w miejscowości Grążawy.


Toruń, dnia 10 lipca 2019 r.


SKO.60.12.2019


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że
po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Państwa Marię i Andrzeja Piotrowskich oraz Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubiczu z dnia 20 marca 2019 r., znak ROŚ.6220.70.2017.PD w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i żwirów na działce nr 44/5 i nr 44/6 Młyniec Pierwszy dla Inwestora Pani Katarzyny Wiśniewskiej prowadzącego działalność pod nazwą „GRUSZ-BUD” Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło w/wym decyzję Wójta Gminy Lubicz i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 5 lipca 2019 r.


SKO.60.16.2019


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że
po rozpoznaniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy w Młyńcu Pierwszym od decyzji z dnia 10 maja 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „MŁYNIEC KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, wydana została decyzja z dnia 5 lipca 2019 r. znak: SKO.60.16.2019, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 lutego 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


 Toruń, dnia 5 lipca 2019 r.

SKO.72.86.2019

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

w związku z pismem z dnia 19 czerwca 2019r. Pani Bogusławy Aleksińskiej oraz Pana Grzegorza Aleksińskiego w przedmiocie wycofania przez nich odwołania złożonego dnia 3 czerwca 2019r. od decyzji Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 13 maja 2019r. znak: TIiGG.6730.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV Kowalewo-Pomorskie – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 124/4, 111/1, 124/2, 111/2, 110, 169/1, 134, 222/6, 221,144, 203, 232, 241/2, 243/5, 219/3 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo-Pomorskie, w granicach określonych na załącznikach graficznych w skali 1:500, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.86.2019) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kowalewo
Pomorskie
4. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego – tablica ogłoszeń w miejscowości Wielkie
Rychnowo


Toruń, dnia 2 lipca 2019 r.

SKO.72.70.2019

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 13 maja 2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Mikro” od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 kwietnia 2019r. znak: WAiB.6733.11.7.14.2019 PŻ KZ w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.70.2019), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia
4. Prezydent Miasta Torunia – Biuletyn Informacji Publicznej


Toruń, dnia 1 lipca 2019 r.

SKO.72.74.2019

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania z dnia 29 kwietnia 2019r. Państwa Barbary i Grzegorza Trzcińskich, odwołania z dnia 29 kwietnia 2019r. Pana Władysława Trzcińskiego oraz odwołania z dnia 29 kwietnia 2019r. Państwa Izabeli i Krzysztofa Trzcińskich od decyzji nr 4/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019r. znak: RGG.6733.2.2019 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii kablowej SN-15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin-Rogóźno w miejscowości Kłódka, pomiędzy stanowiskiem nr 20 a nr 40 oraz w odgałęzieniu kierunek ST.Kłódka 1” na działkach nr 272/11, 211/4, 169/2, 177/1, 174, 176, 228/1, 214, 171/3, 171/2, 198, 199/3, 199/2, 199/1, 200/11, 200/10, 200/4, 200/8, 200/13, 200/12, 203, 202/5, 205/6, 205/1, 239, 237, 236, 234/4, 234/3, 234/6, 234/5, 233, 230/2, 230/1, 229/1, 225, 224/1, 222/2, 221/1, obręb Kłódka Szlachecka (0005), gmina Rogóźno, określonej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część decyzji, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.74.2019), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Rogóźno – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogóźno
4. Wójt Gminy Rogóźno – tablica ogłoszeń w miejscowości Kłódka


Toruń, dnia 19 czerwca 2019 r.

SKO.72.71.2019


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Fronczka, od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Gruta w dniu 29 kwietnia 2019 r. (znak: RG.6733.1.2019.DH), o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią elektroenergetyczną zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1/8, obr. Wiktorowo 0015, gm. Gruta, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Gruta – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta.


Toruń, dnia 10 czerwca 2019 r.

SKO.72.66.2019


OBWIESZCZENIE

     Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania P4 sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera, od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Osiek z dnia 3 kwietnia 2019 r. (znak: RR.6733.1.2019), o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 30, obr. Kolonia Osiek, gm. Osiek, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Osiek – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica.


 Toruń, dnia 31 maja 2019 r.

SKO.60.14.2019

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu sprawy dotyczącej odwołania z dnia 20 marca 2019r. Pana Andrzeja Janiszewskiego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 marca 2019r. znak: OŚ.6220.1.2018 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego – kurnika, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 530/1 i 531/1 w m. Górzno-Wybudowanie, gm. Górzno, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.60.14.2019) stwierdzające, że odwołanie w przedmiotowej sprawie zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji
Publicznej
3. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Górzno
4. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno – tablica ogłoszeń w miejscowości
Górzno-Wybudowanie


Toruń, dnia 28 maja 2019 r.

SKO.60.13.2019

OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),


ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pani Małgorzaty Molkentin reprezentowanej rzez adwokata Mariusza Lewandowskiego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2019 r., znak: RRG.6220.4.60.2011/2019, którą organ I instancji odmówił wydania, Pani Małgorzacie Molkentin, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno – biurową i placem utwardzonym na działce nr 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo, została wydana decyzja znak: SKO.60.13.2019, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2019 r., znak: RRG.6220.4.60.2011/2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
         Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrowo
3. Tablica informacyjna wsi Obrowo
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 16 maja 2019 r.

SKO.60.12.2019

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Pana Krzysztofa Koźlikowskiego zam. Młyniec Pierwszy ul. Golubska 5 oraz Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz Kierownika referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubiczu z dnia 19 marca 2019 r., znak ROŚ.6220.2.2018.mg w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i żwirów na działce nr 92/6 Młyniec Pierwszy dla Inwestora Pana Piotra Kłyszcz prowadzącego działalność pod nazwą Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.H.U „WER MAT” Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło w/wym decyzję Wójta Gminy Lubicz i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

          Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


 Toruń, dnia 15 maja 2019 r.

SKO.0815.76.2019

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018r. poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z dnia 6 marca 2019r. znak: SKO.72.11.2019, którą po rozpatrzeniu odwołania spółki A.E. WIND S.A. utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2018r. znak: IBG.6220.5.32.2016 w sprawie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na części obrębów ewidencyjnych Stare Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Nowe Jankowice, Jankowice, Plesewo, Święte – na terenie gminy Łasin, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Lisnowo – na terenie gminy Świecie nad Osą w województwie kujawsko-pomorskim, ze względu na bliską odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe – od budynku mieszkalnego albo od budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Informuję, że akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy celem rozpatrzenia skargi spółki A.E. WIND S.A.Ponadto wyjaśniam, że stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018r. poz. 1302ze zm.) „jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania”


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (jako Organ I instancji) – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (jako Organ I instancji) – tablica ogłoszeń w sołectwach: Stare Błonowo, Nowe Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Jankowice, Plesewo, Kozłowo, Szonowo, Huta Strzelce, Jakubkowo, Lisnówko, Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś oraz w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą


Toruń, dnia 25 kwietnia 2019 r.

SKO.60.10.2019

OBWIESZCZENIE


             Działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak SKO.60.10.2019, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

orzekło

uchylić w całości decyzję Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 marca 2019 r. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 100 w miejscowości Zembrze, gmina Brzozie (OSR.7624.1.2019.MK) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 25 kwietnia 2019 r.

SKO.72.22.2019

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 11 lutego 2019r. Pana Piotra Partyki od decyzji Wójta Gminy Gruta Nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. znak: RG.6733.1.2017/2018.DH w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 4/2 (w części), obręb geodezyjny Plemięta 0012, gmina Gruta, w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (obiekt łączności publicznej), została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.22.2019) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Gruta – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta
 4. Wójt Gminy Gruta – tablica ogłoszeń w miejscowości Plemięta


Toruń, dnia 4 kwietnia 2019 r.

SKO.60.8.2019

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy w Młyńcu Pierwszym od decyzji z dnia 8 lutego 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego „MŁYNIEC KW” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 47/1 i 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 lutego 2019 r., znak ROŚ.6220.75.2017.PD i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 29 marca 2019 r.

SKO.72.25.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Toruniu:

zawiadamia strony postępowania,


że decyzją z dnia 29 marca 2019r., znak SKO.72.25.2019, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło uchylić w całości decyzję z dnia 5 lutego 2019 r. wydaną przez Wójta Gminy Książki w przedmiocie ustalenia dla ENERGA- OPERATOR S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN- 15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN- 15 kV, w tym budowie linii kablowej SN- 15kV oraz słupa SN na działkach nr: 13/3, 13/8, 47, 66, 79/1, 79/2, 90/2, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/11, 147/1, 168/9, 173/8, 361, 364, 366, położonych w obrębie ewidencyjnym Brudzawki, gmina Książki oraz na działkach nr: 677, 678, 679, 680, 985/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Książki, gmina Książki, określonych w załącznikach graficznych nr 1 i 2 stanowiących integralną część niniejszej decyzji (RG.6733.8.2018) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Dzień wywieszenia/zamieszczenia obwieszczenia 29 marca 2019 r.Art.49 kpa
Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.


Toruń, dnia 27 marca 2019 r.

SKO.72.20.2019

Obwieszczenie


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945; dalej jako: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096; dalej jako: k.p.a.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że


po rozpatrzeniu odwołania Państwa Marii i Jerzego Namowicz od decyzji Wójta Gminy Łysomice decyzją z dnia 30 stycznia 2019 roku znak: RRGPPIiR.I.6733.CP42.2018 ustalił lokalizację celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV na działkach nr 36/14, nr 36/19, nr 36/11, nr 46/2 i nr 53/152 w miejscowości Ostaszewo została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, którą utrzymano w mocy decyzję organu I instancji. Stosownie do treści przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Łysomice – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łysomice,


Toruń, dnia 13 marca 2019 r.

SKO.60.9.2019


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że w sprawie decyzji nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża przez Zastępcę Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewidencyjnym 1/1 obręb Dziemiony, Gmina Chełmża (GKOŚ.6220.10.2018), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją z dnia 13 marca 2019 r. orzekło umorzyć postępowanie odwoławcze.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 13 marca 2019 r.

SKO.60.2.2019


OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że w sprawie decyzji nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Chełmża przez Zastępcę Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewidencyjnym 1/1 obręb Dziemiony, Gmina Chełmża (GKOŚ.6220.10.2018), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją z dnia 13 marca 2019 r. orzekło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 6 marca 2019 r.

SKO.72.11.2019 

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


             po rozpoznaniu odwołania z dnia 18 stycznia 2019r. spółki A.E. Wind S.A, reprezentowanej w momencie składania odwołania przez adw. Magdalenę Trzaskowską, a obecnie reprezentowaną przez r.p. Magdalenę Krasińską, od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2018r. znak: IBG.6220.5.32.2016 w sprawie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na części obrębów ewidencyjnych Stare Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Nowe Jankowice, Jankowice, Plesewo, Święte – na terenie gminy Łasin, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Lisnowo – na terenie gminy Świecie nad Osą w województwie kujawsko-pomorskim, ze względu na bliską odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe – od budynku mieszkalnego albo od budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.11.2019) mocą, której utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
       Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (jako Organ I instancji) – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (jako Organ I instancji) – tablica ogłoszeń w sołectwach: Stare Błonowo, Nowe Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Jankowice, Plesewo, Kozłowo, Szonowo, Huta Strzelce, Jakubkowo, Lisnówko, Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś oraz w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą

Obwieszczenie do sprawy SKO.60.3.2019 z dnia 28 lutego 2019


Toruń, dnia 28 lutego 2019 r.

SKO.72.17.2019

OBWIESZCZENIE


         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

              po rozpoznaniu odwołania z dnia 22 stycznia 2019r. Pani Beaty Garlej oraz odwołania z dnia 22 stycznia 2019r. Pani Iwony Kropkowskiej od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 stycznia 2019r. znak: RRG.6733.39.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Krobi ul. Olszynowa, Jaśminowa, Okrągła, Orzechowa, Osiedlowa, Jesionowa, Długa, Owocowa, Srebrna, gdzie jako działki biorące udział w inwestycji wskazano na działki o numerach 46/22, 46/24, 54/1, 46/23, 57/23, 47/12, 47/11, 47/13, 45/1, 18/14, 18/16, 18/9, 18/4, 14/3 położone w miejscowości Brzozówka, gm. Obrowo została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.17.2019), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
           Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
               Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Brzozówka


Toruń, dnia 15 lutego 2019 r.

SKO – 60 – 26/18

OBWIESZCZENIE


          Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Państwa Andrzeja i Marii Piotrowskich oraz Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy od decyzji z dnia 15 października 2018 r., znak ROŚ.6220.70.2017.PD wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego „MŁYNIEC KW I” na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ew. 44/5 i 44/6 – obręb Młyniec Pierwszy. którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 października 2018 r., znak ROŚ.6220.70.2017.PD i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
           Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu.
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Lubicz.
3. Tablica informacyjna wsi Młyniec Pierwszy.
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu.
5. SKO a/a.


Toruń, dnia 7 stycznia 2019 r.

 SKO-72-265/18

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


            po rozpoznaniu odwołania z dnia 27 listopada 2018r. Państwa Justyny i Błażeja Kamińskich, reprezentowanych przez Pana Łukasza Nowaka, od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 listopada 2018r. znak: WIŚR.6220.2.2.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 55/1, 55/3 i 55/4 położonych w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-265/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
       Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka,
 4. Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń w miejscowości Radoszki

Toruń, dnia 7 stycznia 2019 r.

SKO – 60 – 20/18

OBWIESZCZENIE

             Na podstawie art. 38, art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w zw. z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


               po rozpoznaniu odwołania Pana Daniela Ziółkowskiego od decyzji z dnia 7 sierpnia 2018 r., znak WIR.6220.12.2016 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Łubianka, którą organ I instancji odmówił wydania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej w ilości 1 300 szt. w miejscowości Łubianka na działce nr ewid. 286, gmina Łubianka, w tym w wariancie alternatywnym, obejmującym lokalizację przedsięwzięcia w miejscowości Łubianka na działce o nr ewid. 187, planowanego przez Pana Daniela Ziółkowskiego (Inwestora), zam. ul. Zamkowa 36, 87-152 Łubianka, została wydana decyzja znak: SKO – 60 – 20/18, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy w/w decyzję Wójta Gminy Łubianka.
              Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Łubiance
3. Tablica informacyjna Sołectwa Łubianka
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 28 grudnia 2018 r.

SKO – 60 – 25/18

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu zażalenia Pani Marii Malanowskiej na postanowienie z dnia 4 października 2018 r., znak: WOŚ.6220.9.5.2018 wydane przez Zastępcę Wójta działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ryńsk, którym organ I instancji nałożył na Pana Przemysława Krzykwę, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą POLJAN obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 438/2 i 440/6 położonych w obrębie Ryńsk, gm. Ryńsk, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO 60 – 25/18, którym utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie.
        Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Ryńsk
3. Tablica informacyjna sołectwa Ryńsk
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia ______________ 2018 r.

SKO-60-24/18


OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 6 grudnia 2018 r., znak SKO-60-24/18, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło uchylić w całości decyzję Wójta Gminy Płużnica w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PS CHL0501A” zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 242/29 w miejscowości Nowa Wieś Królewska, gmina Płużnica, w związku
z niezakwalifikowaniem niniejszego przedsięwzięcia do katalogu zawartego
w rozporządzeniu (znak GPI.6220.10.2018.W.Sz) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 15 listopada 2018 r.

SKO – 72 – 201/18

Obwieszczenie


            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945; dalej jako: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; dalej jako: k.p.a.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że


        po rozpatrzeniu odwołania Pana Stanisława Kortasa od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 13 lipca 2018 r., nr 311.2018, którą organ I instancji ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i demontażu linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia, wymianie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowy, przebudowy i demontażu linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia na działkach nr 176/1, 176/6, 178, 303/8, 303/11, 303/13, 305, 306, 315/8, 315/2, 312, 310, 309/2, 309/1, 318, 302, 301/10, 301/9 i 301/7 obręb geodezyjny Świerkocin 0022, gm. Grudziądz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, którą utrzymano w mocy decyzję organu I instancji.
       Stosownie do treści przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Grudziądz,
 4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w miejscowości Świerkocin.


Toruń, dnia 14 listopada 2018 r.

SKO – 72 – 200/18

Obwieszczenie


           Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945; dalej jako: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; dalej jako: k.p.a.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że


po rozpatrzeniu odwołania P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 lipca 2018 r., znak: RRG.6733.43.2016.2018, którą organ I instancji odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 64 w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
       Stosownie do treści przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Obrowo,
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo.


Toruń, dnia 7 listopada 2018 r.

SKO-72-217/18

OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


         po rozpoznaniu odwołania z dnia 17 września 2018r. Pana Mirosława Drabik, złożonego przez pełnomocnika adw. Ryszarda Kurka, od decyzji Nr 366.2018 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28 sierpnia 2018r. znak: GBK.6733.25.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla terenu obejmującego części działek nr: 245/3, 252/1, 252/9, 252/10, 252/17, 252/20, 252/22, 252/28, 252/31, 252/33, 253/1, 253/13, 253/17, 253/19, 253/20, 253/27, 256, 257, 258, 259/1, 261, 263, 264, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/2, 276/3, 283, 284/1, 284/2, 285, 286/4, 292/1, 302/1 i 728, obręb geodezyjny Nowa Wieś 0011, gm. Grudziądz została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-217/18), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.
        Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudziądz
4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś


Toruń, dnia 31 października  2018 r.

SKO – 72 – 202/18

OBWIESZCZENIE


            Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pani Ewy Kolwaga i Pana Dariusza Kolwaga od decyzji Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lipca 2018 r., znak RL.6220.4.2015, którą organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4” na działce nr 25/2 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, gm. Zławieś Wielka, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.
         Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Zławieś Wielka
3. Tablica informacyjna sołectwa Rozgarty
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 26 października 2018 r.

SKO-72-222/18

OBWIESZCZENIE 

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 21 września 2018r. Pana Jarosława Wojewódzkiego, złożonego przez pełnomocnika Panią Sabinę Wojewódzką, oraz odwołania z dnia 21 września 2018r. Pani Teresy Milewskiej od decyzji Nr P11/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 września 2018r. znak: PPOŚI 6733.P11.2018.KP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV zlokalizowanej na działkach nr 67/8, 67/15, 67/16 i 67/17 – obręb Gorczenica, gm. Brodnica, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-222/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
          Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica
4. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Gorczenica


Toruń, dnia 25 października 2018 r.

SKO – 60 – 17/18

OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu zażalenia Wiartel sp. z o.o. sp. k. na postanowienie z dnia 18 lipca 2018 r., znak: OŚR.6220.2.2.2018 wydane przez Zastępcę Wójta działającego z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz w sprawie nałożenia na Wiartel LTD sp.k. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Szynycha, w gminie Grudziądz elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi”, zostało wydane postanowienie znak: SKO – 60 – 17/18, którym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy postanowienie z dnia 18 lipca 2018 r., znak: OŚR.6220.2.2.2018.
         Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Grudziądz
3. Tablica informacyjna sołectwa Szynych
4. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
5. SKO a/a


Toruń, dnia 12 października 2018 r.


SKO-60-22/18


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 12 października 2018 r., znak SKO-60-22/18, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło uchylić w całości decyzję Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 100 w miejscowości Zembrze, gmina Brzozie (OSR.7624.3.2018) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Toruń, dnia 5 października 2018 r.


SKO-60-23/18

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. nr SKO-60-23/18 Samorządowe Kolegium Odwoławcze

postanowiło:

sprostować z urzędu decyzję z dnia 14 czerwca 2018 nr SKO-60-8/18 ten sposób, że:
w sentencji decyzji, na stronie pierwszej w wersie piętnastym zamiast „nr WAiB.6220.75.1.74.3.2014”wpisać: „nr WAiB-IV/JK-7624/85/2010”.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 7 września 2018 r.

SKO-60-15/18

OBWIESZCZENIE

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 24 lipca 2018r. wniesionego przez Pana Wojciecha Wąż od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2018r. znak: GPI.6220.1.53.2015WSz o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 91/4 i nr 91/6 położonych w miejscowości Błędowo, gm. Płużnica, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-15/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica
4. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Błędowo


Toruń, dnia 30 sierpnia 2018 r.

SKO – 60 – 7/18

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pani Joanny Górnej i Pana Grzegorza Górnego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. znak: RRG.6220.5.50.2011/2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno – biurową i placem utwardzonym na działce nr 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo, została wydana decyzja znak: SKO – 60 – 7/18, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. znak: RRG.6220.5.50.2011/2016 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
     Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu.
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrowo.
3. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu.
4. SKO a/a.


Toruń, dnia 7 sierpnia 2018 r.

SKO-72-187/18


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez pełnomocnika spółki Dino Polska S.A. od decyzji Nr 20/2017/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 7 czerwca 2018r. znak: GBK.6730.20.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-187/18), którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Osiek.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze tut. Kolegium.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Osiek – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek


 

Toruń, dnia 7 sierpnia 2018 r.

SKO-72-184/18

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 12 czerwca 2018r., wniesionego przez pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., od decyzji nr P4/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 maja 2018r. znak: PPOŚI 6733.P4.2018.KP w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A., zlokalizowanej na działce nr 61/2, obręb Szabda , gm. Brodnica, składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50m n.p.t., na której projektuje się zamontować instalację 3 anten nadawczych sektorowych i anten radiolinii oraz posadowienie urządzeń sterujących u podstawy wieży, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-184/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze tut. Kolegium.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica
4. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Szabda


Toruń, dnia 9 sierpnia 2018 r.

SKO-72-140/18

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania z dnia 29 maja 2018r. Pana Marcina Bachórz, działającego jako pełnomocnik spółki P4 sp. z o.o., od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 14 maja 2018r. znak: RG 6730.13.2018 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 300 położonej w obrębie Dąbowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-140/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze tut. Kolegium.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Dębowa Łąka


Toruń, dnia 6 sierpnia 2018 r.

SKO-72-144/18

OBWIESZCZENIE


          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.)


zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Państwa Katarzyny i Pawła Radzikowskich oraz Pana Pawła Olszewskiego od decyzji Nr 244.2018 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2018r. znak: GBK.6733.10.2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie „obiektów plenerowych związanych z funkcją sportu i rekreacji tj. tory do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, rowerze i rolkach), siłownia zewnętrzna oraz obiekty małej architektury”, na działce nr 282, obręb geodezyjny Nowa Wieś 0011, gmina Grudziądz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-144/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
         Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudziądz
4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś


Toruń, dnia 31 lipca 2018 r.

SKO – 72 – 122/18


O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )


zawiadamiam,


że w dniu lipca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpoznaniu wniosku Mariana Tofila o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak: SKO – 72 – 40/18, którą odmówiło stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015 r. znak: RRGPPIiR.16733.CP24.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, na działkach nr 16/8, 23 i 21, obręb nr 25 położnych w Toruniu; na działkach nr 3102/2, 3103, 3083, 3084, 3065/1 i 3066/1 położonych w obrębie Różankowo – Świerczyny, gmina Łysomice oraz na działce nr 114/4 położonej w miejscowości Cegielnik, obręb Cegielnik, gmina Zławieś Wielka, utrzymało w mocy.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Sekretariacie SKO w Toruniu.


Rozdzielnik:
1. tablica informacyjna.
2. BIP.
3. SKO a/a.


Toruń, dnia 03.08.2018 r.


SKO-72- 183/18


OBWIESZCZENIE


      Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02; zwanej dalej „u.p.z.p.”), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 31 lipca 2017 r., znak: SKO-72- 183/18 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: RRGPPIiR.I.6733.CP16.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia NN-0,4kV dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Łysomice, gm. Łysomice, na dz. nr 68/4, 69/2, 69/4, 69/5, 70/5, 70/12, 70/32, 70/33, 70/34, 73, 88/26, 92/1, 298/3, 326, 327, 328, 329 położonych w miejscowości Łysomice, gm. Łysomice, określonych w załącznikach graficznych nr 1-4.

Z treścią decyzji o dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 13 lipca 2018 r.


SKO – 72 – 130/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )


zawiadamiam,

że w dniu lipca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, po rozpoznaniu zażalenia Mariana Tofila na postanowienie Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 maja 2018 r. znak: RRGPPIiR.I.6724.2.2018, którym organ I instancji odmówił wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, na działkach nr 16/8, 23, 21 obręb 25, położonych w Toruniu, działkach nr 3102,3103, 3083, 3084, 3065/1 i 3066/1 położonych w obrębie Różankowo – Świerczyny, gmina Łysomice oraz na działce 114/4 położnej w miejscowości Cegielnik, obręb Cegielnik, gmina Zławieś Wielka, uchyliło wskazane wyżej postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Sekretariacie SKO w Toruniu.


Toruń, dnia 9 lipca 2018 r.

SKO-72-98/18

OBWIESZCZENIE


         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że


           po rozpoznaniu odwołania z dnia 23 marca 2018r. Pani Iwony Cibińskiej, Pani Jadwigi Stanewicz, Pani Katarzyny Leśnickiej, Pani Jadwigi Kowalskiej, Pana Marka Czajkowskiego, Pani Anny Gruszczyńskiej, Pani Barbary Pniewskiej, Pana Zbigniewa Pniewskiego, Pani Marii Czajkowskiej, Pana Stanisława Czajkowskiego, Pana Jarosława Czajkowskiego, Pana Roberta Pietruszyńskiego, Pana Wiesława Pietruszyńskiego, Pana Benedykta Leśnickiego i Pani Ewy Pietruszyńskiej od decyzji Nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 7 marca 2018r. znak: TI.6733.2.2018, którą po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj. „P4” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Marcina Majera, orzeczono o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 303/3, we wsi Węgiersk, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-98/18) mocą, której uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.


       Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń
4. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w miejscowości Węgiersk


Toruń, dnia 14 czerwca 2018 r.

SKO-60-8/18

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania Pani Marzenny Cieślak od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia po rozpoznaniu odwołania Pani Marzenny Cieślak od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2018 r. (znak WAiB.6220.75.23.1.2014 JK) w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 30 grudnia 2010 r. znak WAiB.6220.75.1.74.3.2014 JK


orzekło:
uchylić zaskarżoną decyzję w całości i stwierdzić, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa


akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 30 kwietnia 2018 r.

SKO – 60 – 39/17

OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Wesstron sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie od decyzji Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 listopada 2017 r. znak: GB.6220.16.2016.2017.MR w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „budowa centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią na działkach nr 52/4 i 52/5 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie”.
     Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna SKO w Toruniu
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Papowo Biskupie
3. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Toruniu
4. SKO a/a


Toruń, dnia 13 kwietnia 2018 r.

SKO – 60 – 30/17

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pani Danuty Szulc reprezentowanej przez radcę prawnego Daniela Wojciechowskiego z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 3 lutego 2014 r., znak: SKO 1755 – 1756/13 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku chlewni w systemie chowu na rusztach wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 83/1 położonej w miejscowości Mościska, gm. Skrwilno”, została wydana decyzja z dnia 13 kwietnia 2018 r., którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 3 lutego 2014 r., znak: SKO 1755 – 1756/13.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna.
2. SKO a/a.


Toruń, dnia 28 lutego 2018 r.

SKO – 72 – 190/17


Obwieszczenie


        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073; dalej jako: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; dalej jako: k.p.a.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że


po rozpatrzeniu odwołań: Pana Stanisława Olkiewicza, Pana Sławomira Melkowskiego reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Gelzoka, Pani Agnieszki Dawid, Pana Macieja Dawid, Pana Janusza Paprockiego, Pana Tomasza Popielińskiego, Pana Rafała Grabowskiego, Pani Magdaleny Furmanowicz, Pana Krzysztofa Furmanowicza, Pani Joanny Przymirskiej – Rożej i Pana Roberta Rożej od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 października 2017 r., znak: RRG.6733.43.2016, którą organ I instancji ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 64 w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Stosownie do treści przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Obrowo,
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo.


Toruń, dnia 05.01.2018 r.

SKO-72-172/17


ZAWIADOMIENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie DINO POLSKA S.A., z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie decyzji Wójta Gminy Osiek z dnia 15 września 2017 r. znak: GBK.6730.20.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr 384/2 i 384/1 położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z uwagi na ustalanie następców prawnych stron postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 31 stycznia 2018 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:
1. Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
2. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 28 grudnia 2017 r.

SKO-72-152/17

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak RG 6730.13.2017), które wnieśli: Zbigniew Lewandowski, Rafał Kalinowski, Tadeusz Nowak, Jan Betyna, Jarosław Kolbusz, Sławomir Kolbusz, Tadeusz Belcarski, Tadeusz Milewski, Antonina Niedzielska, Roman Radecki, Maria Kolbusz, Marian Wojtyna, Henryk Birnbach, Krzysztof Strocki, Mieczysław Zamorowski, Gabriel Nadolny, Alfred Gołembiewski, Jerzy Kiwała, Ryszard Prusakowski, Przemysław Gawryś, Lucyna Gawryś i Jarosław Sroka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-72-152/17).

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
 4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Dębowa Łąka.


Toruń, dnia 28 grudnia 2017 r.

SKO-72-206/17

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania Pani Ewy Strockiej od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 23 sierpnia 2017 r. (nr RG 6730.13.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 300, obręb Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o umorzeniu postępowania odwoławczego (znak SKO-72-206/17).

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Dębowa Łąka.


Toruń, dnia 24.11.2017 r.

SKO-72-172/17


ZAWIADOMIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie DINO POLSKA S.A., z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie decyzji Wójta Gminy Osiek z dnia 15 września 2017 r. znak: GBK.6730.20.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr 384/2 i 384/1 położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z uwagi na ustalanie następców prawnych stron postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Otrzymują:
1. Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
2. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 6 listopada 2017 r.

SKO-72-151/17


OBWIESZCZENIE

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań Pana Wiesława Zakierskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Gelzoka, Pana Przemysława Czaplickiego i Pani Magdaleny Czaplickiej, reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Alicję Czaplicką, oraz odwołania Pani Doroty Makuch od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak GPI.6731.2.2017.BL), została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-151/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica,
 4. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś Królewska.


Toruń, dnia 6 listopada 2017 r.

SKO-60-38/17


OBWIESZCZENIE


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935) w związku z przepisem art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś.

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań Państwa Eweliny i Wojciecha Czachulskich, Państwa Justyny i Krzysztofa Klonowskich oraz Państwa Hanny Jerzego Steckowskich od decyzji Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2017 r. (znak GKB-I.6220.5.2016) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem do zbierania złomu na działce nr 399/12 w miejscowości Zbiczno, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-38/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Wójt Gminy Zbiczno – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno,
 4. Wójt Gminy Zbiczno – tablica ogłoszeń w miejscowości Zbiczno.


Toruń, dnia 17 października 2017 r.


SKO-72-145/17


OBWIESZCZENIE


              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02; zwanej dalej „u.p.z.p.”), Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 17 października 2017 r., znak: SKO-72-145/17 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak: IPP.6733.7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr 375/6, 375/7, 399/2, 604/1, 591, 592, 404/5, 404/6, 404/18, 403/5, 403/8 w miejscowości Ciechocin, gmina Ciechocin.

Z treścią decyzji o dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 12 października 2017 r.

SKO-60-36/17


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935) w związku z przepisem art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś.

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pana Wojciecha Wąż od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. (znak GPI.6220.1.18.2015WSz) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 91/4 i 91/6 w miejscowości Błędowo w gminie Płużnica, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-36/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica,
4. Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń w miejscowości Błędowo.


Toruń, dnia 25 września 2017 r.

SKO-60-37/17

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 u.o.o.ś. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

               po rozpoznaniu odwołania Pana Adama Kwiatkowskiego od decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak ROŚ.6220.26.2016.MG) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu kurcząt brojlerów, budynku inkubatora i innych instalacji na działkach nr 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4 i 201/6 w obrębie 13 Mierzynek w gminie Lubicz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 25 września 2017 r. (SKO-60-37/17) o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz,
 4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Mierzynek.


Toruń, dnia 22 sierpnia 2017 r.

SKO-72-85/17

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)


podaje się do publicznej wiadomości, że

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu w sprawie z odwołania Pana Grzegorza Ficka i Pana Tadeusza Ficka z dnia 9 maja 2017 r. od decyzji Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 kwietnia 2017 r. (znak IBN.6220.5.42.2014/2017) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich - kurników dla indyków o obsadzie 10.000 sztuk każdy (łącznie 20.000 sztuk, 480 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 313/7 w Partęczynach, gmina Świecie nad Osą

orzekło:
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Świecie nad Osą - tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,
4. Wójt Gminy Świecie nad Osą — tablica ogłoszeń w miejscowości Partęczyny


Toruń, dnia 25 lipca 2017 r.

SKO-60-29/17

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 u.o.o.ś. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pana Marcina Modzelewskiego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 maja 2017 r. (znak GKA.6220.14.12.2016/17.EŚ, nr GKA.6220.14.2016) o określeniu warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory w ramach istniejącego gospodarstwa na działce nr 158 w obrębie Piecewo w gminie Jabłonowo Pomorskie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-29/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 2.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – tablica ogłoszeń w miejscowości Piecewo.


Toruń, dnia 10 lipca 2017 r.

SKO-60-25/17


OBWIESZCZENIE

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów:

 1. art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.),
 2. art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935),
 3. art. 85 ust. 3 u.o.o.ś.,

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań Pani Grażyny Maras, Pana Albina Maras, Pani Agnieszki Maras, Pani Andżeliki Napiórkowskiej, Pana Przemysława Maras, Pani Marleny Maras-Belzyt, Pana Karola Belzyt, Pani Joanny Maras-Silkowskiej, Pana Ryszarda Nowatkowskiego od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 maja 2017 r. (znak GGR.6220.5.9.2017) o określeniu warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 238/3 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-25/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń,
4. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w miejscowości Poćwiardowo.


Toruń, dnia 10 lipca 2017 r.

SKO-60-24/17

OBWIESZCZENIE

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów:

 1.  art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej jako u.o.o.ś.),
 2. art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.) w związku z przepisem art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935),
 3. art. 85 ust. 3 u.o.o.ś.,

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań Pani Grażyny Maras, Pana Albina Maras, Pani Agnieszki Maras, Pani Andżeliki Napiórkowskiej, Pana Przemysława Maras, Pani Marleny Maras-Belzyt, Pana Karola Belzyt, Pani Joanny Maras-Silkowskiej, Pana Ryszarda Nowatkowskiego od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 maja 2017 r. (znak GGR.6220.4.9.2017) o określeniu warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz budynku gospodarczo-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 238/2 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-24/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 1 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń,
4. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w miejscowości Poćwiardowo.


Toruń, 30 czerwca 2017 r.

SKO-0815-88/17


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że w dniu30.06.2017 roku została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarga Pana Witolda Kopika na decyzję tut. Kolegium z dnia 27 kwietnia 2017 r. (znak: SKO-60-16/17) o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Witolda Kopika
o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża. Wraz ze skargą została przekazana odpowiedź organu na skargę.


Toruń, 30 czerwca 2017 r.

SKO-0815-89/17


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30.06.2017 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarga Pani Elżbiety Słumskiej na decyzję tut. Kolegium z dnia 27 kwietnia 2017 r. (znak: SKO-60-19/17) o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pani Elżbiety Słumskiej
o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża. Wraz ze skargą została przekazana odpowiedź organu na skargę.


Toruń, 30 czerwca 2017 r.

SKO-0815-93/17


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30.06.2017 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarga Pana Romana Kopika na decyzję tut. Kolegium z dnia 15 maja 2017 r. (znak: SKO-60-15/17) o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Witolda Kopika
o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża. Wraz ze skargą została przekazana odpowiedź organu na skargę.
Zgodnie z przepisem art. 33 § 1a w/w ustawy jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek
o przystąpienie do postępowania.


Toruń, dnia 31 maja 2017 r.

SKO – 60 – 14/17

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ),

ogłaszam i podaję do publicznej wiadomości, że


po rozpoznaniu odwołania Pana Krzysztofa Rogalewicza od decyzji z dnia 12 sierpnia 2013 r., znak: ROŚ.6220.16.2013 wydanej przez Kierownika Referatu działającego z upoważnienia Wójta Lubicz, wydana została decyzja z dnia maja 2017 r., znak: SKO – 60 – 14/17, którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XL” na działkach geodezyjnych nr 37/1, 37/1 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, w godzinach pracy Biura Kolegium, w terminie 14 dnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna
2. SKO a/a


Toruń, dnia 31 maja maja 2017 r.

SKO-72-73/17

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołań Pani Elżbiety Kamińskiej i Pana Dawida Kamińskiego, od decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2017 r. (znak GP.6733.2.2017.WS) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej NN oraz 2 szafek pomiarowych na działkach nr 17/1, 153/1, 168/7, 168/16, 168/17, 169/1, 171, 177/6, 177/8, 183/1, 178/1, 179/1 185/1, 185/4, 189/3 i 217 w obrębie Nowa Wieś w gminie Lubicz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (SKO-72-73/17).

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz,
4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś.


Toruń, dnia 25 maja 2017 r.

SKO- 60-177/16


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)


podaje się do publicznej wiadomości, że

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu rozpoznało wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 grudnia 2010 roku, znak: WAiB-IV/JK-7624/85/2010, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowej wraz z częścią administracyjno – biurową na terenie położonym przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu (działki nr 335/1, 335/3, 348/14, 348/19, 348/20, 348/25, 336/2 oraz część działki 336/3 obręb 49) w ten sposób, że:

orzekło:
odmówić stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 grudnia 2010 roku, znak: WAiB-IV/JK-7624/85/2010 Prezydenta Miasta Torunia


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.


Toruń, dnia 15 maja 2017 r.

SKO-0815-62/17

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej jako p.p.s.a.)

zawiadamia

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz), skargi z dnia 17 kwietnia 2017 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2017 r. (znak SKO-72-49/17) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2017 r. (znak RRG.6733.36.2016) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania „Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek”, na obszarze Gminy Obrowo: Obręb Silno: działki nr 105/1, 272/3, 105/3, 147/2, 147/1, Obręb Osiek nad Wisłą: działki nr 14, 23, 50/1, 10, Obręb Dzikowo: działki nr 11/8, 55/2, 353, 28/1, 59, 61/1, 250, 55/1, 61/2, 78, 91/20, 308/2, Gminy Lubicz: Obręb Kopanino: działki nr 164/4, 165, 6/3, 6/1, 2062/10, 2062/11, 2062/12, 2062/5, Obręb Grabowiec: działki nr 143/2, 8, 79/2, 156/2, 2095/2, Obręb Złotoria: działki nr 310/5, 399, 26/5, 277/5, 279, 280/3, 285/6, 281, 282/1, 283/3, 284/2, 286, 287, 288, 289/3, 290/2, 291/1, 292, 293/1, Miasto Toruń: Obręb nr 61 działka nr 526, i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wniesionej przez Pana Cezarego Chodynieckiego, wraz z odpowiedziami na powyższą skargę.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, stosownie do przepisu art. 54 § 4 p.p.s.a., poucza, że zgodnie z treścią przepisu art. 33 § 1a p.p.s.a., Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poucza, że stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.), o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo,
4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Silno,
5. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo,
6. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Osiek nad Wisłą,
7. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz,
8. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Kopanino,
9. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Grabowiec,
10. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Złotoria,
11. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia,
12. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w dzielnicy Kaszczorek.


Toruń, dnia 15 maja 2017 r.

SKO-60-15/17


OBWIESZCZENIE


        Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-72-65/17

OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania P4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera, od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 marca 2017 r. (znak RRG 6733.43.2016) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr TOR2401A na działce nr 64 w miejscowości Dzikowo (obręb 0003) w gminie Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo,
 4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo.

Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-60-20/17


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Piotra Wydry o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-60-19/17


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pani Elżbiety Słumskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-60-18/17


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Sławomira Banaszaka o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-60-17/17


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pani Anny Zakrzewskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 27 kwietnia 2017 r.

SKO-60-16/17


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,

że została wydana decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji tut. Kolegium z dnia 17 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Witolda Kopika o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak: RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na dz. nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 134/4 i 132/2 w gm. Chełmża.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 18 kwietnia 2017 r.

SKO-60-13/17

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pani Stefanii Wójcik i Pana Mariana Wójcika od decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 lutego 2017 r. (znak ROŚ.6220.21.2015.MS) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego Mierzynek IV na działkach ewidencyjnych u numerach 195/4, 196/5, 197/6, 199 i 275/2 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-13/17) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy, w tym wskazana decyzja Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 lutego 2017 r. (znak ROŚ.6220.21.2015.MS), postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2017 r. (znak WOO.4242.132.2016.PP.4) o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określeniu jego warunków oraz wskazana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-13/17), znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz,
4. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Mierzynek.


Toruń, dnia 13 kwietnia 2017 r.

SKO-72-49/17

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisów:

 1. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.),
 2. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu rozpoznaniu odwołania Pana Cezarego Chodynieckiego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2017 r. (znak RRG.6733.36.2016) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania „Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek”, na obszarze Gminy Obrowo: Obręb Silno: działki nr 105/1, 272/3, 105/3, 147/2, 147/1, Obręb Osiek nad Wisłą: działki nr 14, 23, 50/1, 10, Obręb Dzikowo: działki nr 11/8, 55/2, 353, 28/1, 59, 61/1, 250, 55/1, 61/2, 78, 91/20, 308/2, Gminy Lubicz: Obręb Kopanino: działki nr 164/4, 165, 6/3, 6/1, 2062/10, 2062/11, 2062/12, 2062/5, Obręb Grabowiec: działki nr 143/2, 8, 79/2, 156/2, 2095/2, Obręb Złotoria: działki nr 310/5, 399, 26/5, 277/5, 279, 280/3, 285/6, 281, 282/1, 283/3, 284/2, 286, 287, 288, 289/3, 290/2, 291/1, 292, 293/1, Miasto Toruń: Obręb nr 61 działka nr 526, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (SKO-72-49/17). Akta sprawy znajdują się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z treścią wskazanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo,
4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Silno,
5. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo,
6. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Osiek nad Wisłą,
7. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz,
8. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Kopanino,
9. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Grabowiec,
10. Wójt Gminy Lubicz – tablica ogłoszeń w miejscowości Złotoria,
11. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia,
12. Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń w dzielnicy Kaszczorek.


Toruń, dnia 13 kwietnia 2017 r.

SKO-72-41/17

OBWIESZCZENIE

        Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

      po rozpatrzeniu odwołań Pana Dariusza Uszoka i Pana Sebastiana Uszoka od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 lutego 2017 r. (znak RG 6730.53.2016.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr WAB0101A na działce nr 23/1 w miejscowości Małe Pułkowo (obręb 0005) w gminie Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-72-41/17).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Małe Pułkowo.


Toruń, dnia 12 kwietnia 2017 r.

SKO-72-5/17

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)


podaje się do publicznej wiadomości, że

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu rozpoznało odwołania od decyzji z dnia 7 grudnia 2016 r. nr 6733.2.3/2016 Wójta Gminy Bartniczka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla terenu obejmującego część działki nr 234/4 obręb geodezyjny Radoszki 0009, Gmina Bartniczka w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej z wniosku P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Bartniczka w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.


Toruń, dnia 31 marca 2017 r.

SKO – 60 – 7/17

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm. )

podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 31 marca 2017 r.

SKO- 60 - 7/17


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 2 w zw. art. 1 ust. 1 i 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1659 ze. zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - powoływana dalej jako k.p.a., oraz art. 3, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. w Dz. U. poz. 961 ze zm.) - dalej powołana jako ustawa o elektrowniach wiatrowych oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) - dalej powoływana jako ustawa o informacji o środowisku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu w składzie:

1. Marek Żmuda – przewodniczący,
2. Monika Skuza – członek sprawozdawca,
3. Piotr Wiśniewski – członek


po rozpatrzeniu odwołania A.E. Wind S. A. z siedzibą w Warszawie od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin przez Sekretarza Miasta i Gminy z dnia 3 stycznia 2017 r. IBG.6220.5.18.2016 w przedmiocie odmowy wydania środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: budowie zespołu 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na części obrębów ewidencyjnych Stare Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Nowe Jankowice, Jankowice, Plesewo, Święte — na terenie gminy Łasin, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Lisnowo — na terenie gminy Świecie nad Osą w Województwie Kujawsko-Pomorskim.


orzekło:
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Decyzją IBG.6220.5.18.2016 z dnia 3 stycznia 2017 r. organ I instancji orzekł o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: budowie zespołu 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na części obrębów ewidencyjnych Stare Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Nowe Jankowice, Jankowice, Plesewo, Święte — na terenie gminy Łasin, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Lisnowo — na terenie gminy Świecie nad Osą w województwie kujawsko-pomorskim. Jako zasadniczy powód odmowy wskazano za bliską odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Powyższą decyzję zaskarżył A.E. Wind S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaskarżonej Decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6, art. 8 oraz art. 107 1 i 3 k.p.a. poprzez: nie zawarcie rozstrzygnięcia w osnowie decyzji, niewskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia; niewskazanie w uzasadnieniu decyzji skąd wynika kompetencja burmistrza do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
Na podstawie art. 142 k.p.a. zaskarżono także postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2016 r. Postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6, art. 7 oraz art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy oraz ocenienie wyłącznie fragmentu materiału dowodowego, tj. odległości między planowanym przedsięwzięciem a zabudową mieszkalną, podczas gdy w aktach sprawy znajdowały się także inne informacje dostarczone przez skarżącą, w tym w szczególności te zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Podniesiono również, że art. 4 ust. 1 ustawy elektrowniach wiatrowych określający odległość minimalną przedsięwzięcia od zabudowy mieszkalnej jest sprzeczny z prawem unijnym, a w konsekwencji RDOŚ nie mógł go zastosować rozstrzygając niniejszą sprawę. Skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji..

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Materialną podstawę przedmiotowego rozstrzygnięcia stanowi ustawa o informacji o środowisku. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o informacji o środowisku uzyskanie takiej decyzji jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga m.in., zgodnie z art. 59 ust. 1 tej ustawy, realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 1) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o informacji o środowisku (pkt 2). Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z delegacją zawartą w art. 60 ustawy o informacji o środowisku określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - dalej jako rozporządzenie. Kwestią bezsporną w sprawie jest kwalifikacja przedmiotowej inwestycji, jako przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 6b i 7 rozporządzenia oraz to, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2016 r., wydanym po wcześniejszym zasięgnięciu opinii organów współdziałających - RDOŚ i PPIS. W tym stanie rzeczy wydanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie ze wskazanymi powyżej uwagami, musiało być poprzedzone postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowisk innych organów co do warunków realizacji przedsięwzięcia.
Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ orzekający w sprawie zobligowany był również do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. W myśl art. 30 ustawy o informacji o środowisku, społeczeństwo ma bowiem zagwarantowany udział w postępowaniu w tych kategoriach spraw, w których ustawa lub inne przepisy szczególne taką możliwość mu przyznają. W art. 79 ust. 1 ustawy o informacji o środowisku ustawodawca przewidział zaś, że społeczeństwo ma zagwarantowany udział w tych postępowaniach dotyczących określenia uwarunkowań środowiskowych, w których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Skoro więc w ramach postępowania dotyczącego przedmiotowej inwestycji przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to tym samym organ przed wydaniem decyzji środowiskowej, musiał zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Wskazać należy, że art. 80 ust. 1 ustawy o informacji o środowisku wymaga, aby w sytuacji gdy była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o informacji o środowisku; 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa (którego możliwość udziału w postępowaniu zobowiązany jest zapewnić – art. 79 ust. 1 ustawy o informacji o środowisku; oraz 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Zgodna z prawem decyzja środowiskowa powinna więc spełniać wszystkie wskazane powyżej wymogi, odpowiadać wszystkim pozostałym przepisom ustawy, a także nie naruszać innych powszechnie obowiązujących źródeł prawa, w tym aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze działania organów które je ustanowiły. Jeżeli plan miejscowy został uchwalony na danym obszarze, właściwy organ, poza wyjątkami określonymi w art. 80 ust. 2 o.o.ś., w myśl tego przepisu wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z akt sprawy wynika, że inwestor występując z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 24 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na części obrębów ewidencyjnych Stare Błonowo, Wybudowanie Łasińskie, Nowe Jankowice, Jankowice, Plesewo, Święte — na terenie gminy Łasin, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Lisnowo — na terenie gminy Świecie nad Osą w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w której określono, że będzie ono realizowane na działkach określonych w tabeli nr 1 (str. 4 – 5 wniosku) na powierzchni około 15 ha, w odległości nie mniejszej niż 500 m do 1000 m od zabudowań mieszkalnych.
Organ pierwszej instancji w postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nakazał m.in. uwzględnienie wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej od zabudowań mieszkalnych.
Kolegium stwierdza, że inwestor nie wypełnił obowiązku nałożonego przez organ I instancji w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. o konieczności przyjęcia wariantu lokalizacyjnego, zwiększającego odległość przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkalnej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).
Odnosząc się do podniesionych w odwołaniu zarzutów, trzeba wskazać, że nie zasługują one na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż art. 6 k.p.a. stanowi, iż organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Kolejny z kwestionowanych przepisów – zasada ogólna postępowania administracyjnego – nakazuje prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie uczestników do władzy publicznej. Przepis art. 107 § 1 i 3 kpa określa elementy decyzji oraz uzasadnienia decyzji. Żaden ze wskazanych przepisów nie został naruszony. Decyzja pomimo błędnej składani jest zrozumiała. Organ wydała decyzję negatywną w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla wnioskowanej inwestycji.
Następny z podniesionych zarzutów niewskazania podstawy prawnej decyzji również jest chybiony. Wskazane przez organ I instancji w treści decyzji przepisy stanowią podstawę prawną rozstrzygnięcia. Omówienie powołanych przepisów znajduje się w uzasadnieniu decyzji.
Zgodnie z art. 142 k.p.a. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Powołując się na wskazany przepis strona zaskarżyła Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2016 r. Podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o elektrowniach wiatrowych z uwagi na jego sprzeczność z prawodawstwem unijnym Dyrektywą 2009/28/WE jest chybiony. Dyrektywy skierowane są wyłącznie do państw członkowskich, które są zobowiązane do ich implementacji (wdrożenia) do prawa krajowego w określonym terminie. Oznacza to, że akt ten formułuje cele, które adresaci, dowolnymi środkami, formami i metodami, obowiązani są osiągnąć. Z racji tego, że jest kierowana do państw członkowskich, a nie obywateli, dyrektywa nie ustanawia bezpośrednio praw dla jednostek, co odróżnia ją od rozporządzenia, które jest bezpośrednio skuteczne. Zaskarżone postanowienie jest prawidłowe. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o elektrowniach wiatrowych ma fundamentalne znacznie dla całego aktu prawnego, stanowi bowiem wiążącą dyspozycję, zezwalającą na możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązkiem organu I instancji jest zbadanie, czy lokalizacje poszczególnych elektrowni wiatrowych spełniają wymogi odległościowe wskazane w art. 4 ustawy o elektrowniach wiatrowych. W przypadku niespełnienia wszystkich norm odległościowych, badanych metodą wskazaną w art. 5 ww. ustawy, zgodnie z art. 15 ust. 3 organ zobowiązany będzie do wydania decyzji odmownej dla wnioskowanego przedsięwzięcia, tak jak to miało miejsce w niniejszym przypadku.
Zarzut naruszenia art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy o elektrowniach wiatrowych jest niesłuszny. Burmistrz był organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej sprawy w pierwszej instancji.
Zmiana stanu prawnego, dokonana ustawą z dnia 20 maja 2016 r. ustawy o elektrowniach wiatrowych dotyczy między innymi ustawy środowiskowej, w tym organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy. W obecnym stanie prawnym organem właściwym w tego rodzaju sprawach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, co wynika wprost z dodanego na mocy ustawy zmieniającej (art. 11 ustawy o elektrowniach wiatrowych) art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy środowiskowej.
Ustawa zmieniająca (ustawa o elektrowniach wiatrowych) nie zawiera normy intertemporalnej, która w sposób ogólny regulowałaby skutki jej wejścia w życie. Zawiera natomiast szereg norm intertemporalnych o charakterze szczegółowym, które odnoszą się do konkretnych postępowań i konkretnego rodzaju spraw. Chodzi tu o przepisy art. 16 ustawy zmieniającej, które przewidują, że w ściśle określonych przypadkach stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis art. 16 ust. 2 ustawy o elektrowniach wiatrowych stanowi, że sprawy wszczęte i niezakończone, dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach elektrowni wiatrowych są prowadzone przez organy, które były właściwe do ich prowadzenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem przepis ten dotyczy środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, z którym mamy do czynienia na gruncie przedmiotowej sprawy.
Ustawa o elektrowniach wiatrowych nie zawiera przepisów przejściowych, które pozwalałyby na dokończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów dotychczasowych (sprzed wejścia w życie ustawy o elektrowniach wiatrowych), wskazuje jedynie na ciągłość prowadzenia postępowania przez dany organ (art. 16 ust. 2 ustawy o elektrowniach wiatrowych).
Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jego niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Toruń, dnia 27 marca 2017 r.

SKO-72-431/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z przepisem art. 72 ust. 1 pkt 3 tej ustawy

podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania stowarzyszenia zwykłego „Nasze Rubinkowo” od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 listopada 2016 r. (znak WAiB.6730.11.196.176.2016 DK KZ, WAiB-17/V/97 t. III) o ustaleniu na rzecz PERGRANSO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą na działce nr 49/33 w obrębie 51 w Toruniu przy ul. Łyskowskiego, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72-431/16) o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje o możliwościach zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.


Toruń, dnia 21 marca 2017 r.

SKO-72-24/17

OBWIESZCZENIE

          Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania Pani Teresy Dąbrówka od decyzji Wójta Gminy Ryńsk z dnia 12 stycznia 2017 roku znak: WR.6733.1.2016.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku przedszkola na terenie działki nr 238 w miejscowości Jarantowice wydana została decyzja o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy. Akta sprawy można przeglądać w Biurze Podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 401 – III Piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Ryńsk – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk

Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-195/16

OBWIESZCZENIE

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pana Romana Kopika, Pana Krzysztofa Ostolskiego, Pana Zenona Frelika, Pana Henryka Frelika i Pana Ryszarda Kwietniewskiego postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-195/16) o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10). Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.


Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-12/17

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pani Anny Zakrzewskiej postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-12/17) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10).

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.


Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-11/17

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pana Piotra Wydry postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-11/17) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10).

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.


Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-10/17

OBWIESZCZENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pani Elżbiety Słumskiej postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-10/17) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10).

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.


Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-9/17

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pana Sławomira Banaszka postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-9/17) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10).

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.Toruń, dnia 17 marca 2017 r.

SKO-60-8/17

OBWIESZCZENIE

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Pana Witolda Kopika postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kuczwały na działkach nr 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4 i 132/3 w gminie Chełmża, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-8/17) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. nr 4/2011 (znak RGN.7624/11/10).

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń w miejscowości Grzywna.


Toruń, dnia 7 marca 2017 r.

SKO-60-211/16

OBWIESZCZENIE

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu wniosku Pana Zdzisława Zychowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 19 października 2016 r. (znak SKO-60-201/16) o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG 6220.10.2014.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie jeden turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, placem montażowym oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-211/16) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 pkt 2 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk;
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wałyczyk, gmina Ryńsk;
6. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka.


Toruń, dnia 23 lutego 2017 r.


SKO-60-216/16


OBWIESZCZENIE


         Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16 ze zm.– zwana dalej „OOŚ”), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 23 lutego 2017 r., znak: SKO-60- 216/16 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło decyzję Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 grudnia 2016 r., znak: RPI.6220.1.32.16 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji o dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 17 lutego 2017 r.

SKO-72-15/17


OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 788), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania P4 sp. z o. o., reprezentowanej do dnia 31 stycznia 2017 r. przez pełnomocnika Pana Marcina Majera, od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2016 r. (znak: PPOSI 6733.P18.2015.KG, nr P18/2015), o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/9, obr. Karbowo, gm. Brodnica, składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji od 55 do 62 m n. p. t. oraz posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica, 
 4. Sołtys Sołectwa Karbowo – Pani Danuta Zielińska, Karbowo, ul. Pokrzywki 14, 87-300 Brodnica.

Toruń, dnia 31.01.2017 r.

SKO-60-216/16


ZAWIADOMIENIE


   Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 grudnia 2016 r. znak: RPI.6220.1.32.16 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.
    W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 28 lutego 2017 r.

Otrzymują:
1. Pani Hanna Lewandowska (pełnomocnik Toruńskich Wodociągów
Sp. z o.o.), ul. Gagarina 178/17, 87-100 Toruń;
2. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski;
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa:
a) Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
b) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia,
d) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,
e) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka,
f) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechocinek
4. Wójt Gminy Wielka Nieszawka;
5. SKO a/a (KŁ).


Toruń, dnia 26 stycznia 2017 r.

SKO-60-211/16

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej wniosku Pana Zdzisława Zychowskiego, zam. Wielkie Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją ostateczną tut. Kolegium z dnia 19 października 2016 r. znak: SKO-60-201/16 dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia
18 grudnia 2015 r. znak: RG.6220.10.2014.2015, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że Pani/Pana odwołanie zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzeniem się w sprawie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 03 marca 2017 r.

Otrzymują:
1. Zdzisław Zychowski, Wielki Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka;
2. Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa;
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa:
a) Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
b) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno,
d) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wałyczyk, gm. Wąbrzeźno,
e) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
f) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wielkie Radowiska, gm. Dębowa Łąka;
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka;
5. SKO a/a (FI).


Toruń, dnia 16.01.2017 r.

SKO-60-195/16


ZAWIADOMIENIE

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu niniejszym informuje, że przed tutejszym Kolegium prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. znak: RGN.7624/11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Kuczwały, dz. 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4, 132/3, gm. Chełmża.
       Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 października 2011 r. znak: RGN.7624/11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Kuczwały, dz. 119, 120/2, 133, 134/4, 132/2, 132/4, 132/3, gm. Chełmża, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego i złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie.
          Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poucza o treści następujących przepisów prawa:

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353)
Jeżeli liczba stron postępowania:
1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji
- przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

art. 33 k.p.a.
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a.Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a.Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 40 k.p.a.
§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

art. 41 k.p.a.
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

art. 49 k.p.a.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wójt Gminy Chełmża;
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa:
a) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
b) Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża;
d) Tablica ogłoszeń sołectwa Kuczwały;
e) Tablica ogłoszeń sołectwa Grzywna.
3. SKO a/a (FI).


Toruń, dnia 16.01.2017 r.

SKO-60-211/16

ZAWIADOMIENIE


           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że wniosek Pana Zdzisława Zychowskiego, zam. Wielkie Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją ostateczną tut. Kolegium z dnia 19 października 2016 r. znak: SKO-60-201/16 dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 grudnia 2015 r. znak: RG.6220.10.2014.2015, zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 17 lutego 2017 r.

Otrzymują:
1. Zdzisław Zychowski, Wielki Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka;
2. Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa;
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa:
a) Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
b) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno,
d) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wałyczyk, gm. Wąbrzeźno,
e) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
f) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wielkie Radowiska, gm. Dębowa Łąka;
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka;
5. SKO a/a (FI).


Toruń, dnia 20 grudnia 2016 r.

SKO-60-106/16

OBWIESZCZENIE

           Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r., znak SKO- 60-106/16, po rozpoznaniu wniosku Państwa Stanisława i Danuty małż. Ładzińskich o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 września 2015 r. znak: SRLiOŚ.602.2.2014.FC wydanej przez Inspektora działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stolno

orzekło

odmówić stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 17 września 2015 r. znak: SRLiOŚ.602.2.2014.FC wydanej przez Inspektora działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stolno, którą organ I instancji określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW, wysokości całkowitej 87 m i średnicy wirnika 44m wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na działkach nr 17/2 i 17/3 w miejscowości Klęczkowo, gmina Stolno.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 19 grudnia 2016 r.

SKO – 60-213/16


OBWIESZCZENIE


         Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm., zwanej dalej „OOŚ”), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 19 grudnia 2016 r., znak SKO-60-213/16, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło utrzymać w mocy decyzję z dnia 4 listopada 2016 r. wydaną przez Prezydenta Grudziądza w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy skrzyżowaniu ulic Kwidzyńskiej i Paderewskiego w Grudziądzu (GK-I.6220.14.2016).


       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 15.12.2016 r.

SKO-60-211/16

ZAWIADOMIENIE


        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że wniosek Pana Zdzisława Zychowskiego, zam. Wielkie Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją ostateczną tut. Kolegium z dnia 19 października 2016 r. znak: SKO-60-201/16 dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 grudnia 2015 r. znak: RG.6220.10.2014.2015, zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.
        W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 13 stycznia 2017 r.

Otrzymują:
1. Zdzisław Zychowski, Wielki Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka;
2. Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa;
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa:
a) Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
b) Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
c) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno,
d) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wałyczyk, gm. Wąbrzeźno,
e) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
f) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wielkie Radowiska, gm. Dębowa Łąka;
4. Wójt Gminy Dębowa Łąka;
5. SKO a/a (FI).


Toruń, dnia 8 grudnia 2016 r.

SKO-60-202/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że w sprawie decyzji z dnia 29 lipca 2016 r. wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 50/1 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo
wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu następujące rozstrzygnięcia

- decyzja z dnia 30 listopada 2016 r o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Obrowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ

Z treścią decyzji i postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 9 grudnia 2016 r.

SKO-60-209/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że decyzją z dnia 9 grudnia 2016 r., znak SKO- 60-209/16, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło odmówić uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. (SKO-60-17/16) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 marca 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu, dz. nr 49/33, obręb 51” (WAiB.6220.11.36.4.2015 AG, Akta: 17/III/97 tom III (1)).


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 24 listopada 2016 r.

SKO-0815-262/16

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej ppsa) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 6 października 2016 r. (znak: SKO-60-204/16), na mocy której utrzymano w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka przez Kierownika WIŚR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., znak: 7624-02/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica- Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny (WIŚR.6220.1.1.2016).

POUCZENIEArt.33 § 1a ppsa. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.


Do publicznej wiadomości:
1) tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
2) strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
3) Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń Urząd Gminy Bartniczka,
4) Wójt Gminy Bartniczka – strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka,
5) Wójt Gminy Bartniczka – tablica ogłoszeń sołectwa Nowe Świerczyny.


Toruń, dnia 10 listopada 2016 r.

SKO-60-209/16

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm., dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że:


postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu postanowiło wznowić postępowanie administracyjne zakończone wydaniem ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. (SKO-60-17/16) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 marca 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu, dz. nr 49/33, obręb 51” (WAiB.6220.11.36.4.2015 AG, Akta: 17/III/97 tom III (1)).

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Jednocześnie Kolegium na podstawie art. 10 kpa informuje, iż przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia wyjaśnień w sprawie i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań osobiście lub na piśmie, w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone. Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87- 100 Toruń- Biuro Kolegium, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:30- 14:30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osobisty lub telefoniczny kontakt z osobą prowadzącą sprawę jest możliwy w środy i czwartki w godzinach: od 10:00 do 14:00.Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 10. § 1 kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Toruń, dnia 26 października 2016 r.

SKO-60-178/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.),oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu wniosku Pana Mieczysława Mączkowskiego, reprezentowanego przez radcę prawnego Marka Połczyńskiego, o zawieszenie postępowania wywołanego odwołaniem Pana Mieczysława Mączkowskiego od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 26 kwietnia 2016 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce ewidencyjnej nr 277/2 w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny w gminie Bartniczka, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o odmowie zawieszenia postępowania (znak: SKO-60-178/16).

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Bartniczka,
b) Urzędzie Gminy Brodnica,
c) miejscowości Szczuka,
d) miejscowości Nowe Świerczyny,
e) miejscowości Igliczyzna.


Toruń, dnia 26 października 2016 r.

SKO-60-178/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów:

 1. art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.),
 2. przepisu art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Pana Mieczysława Mączkowskiego od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 26 kwietnia 2016 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce ewidencyjnej nr 277/2 w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny w gminie Bartniczka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-178/16).

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., dokumentacja sprawy, w tym opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jest dostępna do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Bartniczka,
b) Urzędzie Gminy Brodnica,
c) miejscowości Szczuka,
d) miejscowości Nowe Świerczyny,
e) miejscowości Igliczyzna.


Toruń, dnia 26 października 2016 r.

SKO-72-378/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania P4 sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Majera, od decyzji Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dna 22 sierpnia 2016 r. (znak TI.6733.5.2016) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B na działce ewidencyjnej nr 73/1 we wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń,
4. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – tablica ogłoszeń w miejscowości Wrocki.


Toruń, 19 .10. 2016 r.

SKO-60-201/16


OBWIESZCZENIE


         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 grudnia 2015 r. (znak: RG.6220.10.2014.2015) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska” i o uzgodnieniu realizacji w/w przedsięwzięcia
          Z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 6 października 2016 r.

SKO – 60- 204/16


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm., dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że decyzją z dnia 6 października 2016 r., znak SKO- 60-204/16, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło utrzymać w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczka przez Kierownika WIŚR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., znak: 7624-02/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica- Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny (WIŚR.6220.1.1.2016).


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, 27 września 2016 r.

SKO-60-201/16


OBWIESZCZENIE


            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania, że na podstawie wniosku Pana Zdzisława Zychowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 grudnia 2015 r. (znak: RG.6220.10.2014.2015) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska” i o uzgodnieniu realizacji w/w przedsięwzięcia.
           Z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 22 września 2016 r.

SKO-60-173/16

SKO-60-206/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że w sprawie decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie hali do produkcji konstrukcji stalowych wraz z infrastrukturą przy ul. Spółdzielczej 8 w Grębocinie na działkach nr 382/6 i 370/2 przez inwestora DYNAMIC-METAL Sp. z o.o

wydane zostały przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu następujące rozstrzygnięcia

- decyzja z dnia 22 września 2016 r o umorzeniu postępowania odwoławczego (SKO-60-206/16);
- decyzja z dnia 22 września 2016 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (SKO-60-173/16).

Z treścią decyzji i postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 14 września 2016 r.

SKO-60-174/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania Państwa Magdaleny i Janusza Halik od decyzji Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2016 r. (znak RGG.6220.2.2012) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy wiatrowej Rogóźno”, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (SKO-60-174/16). Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., dokumentacja sprawy, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jest dostępna do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3) Wójt Gminy Rogóźno – tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Rogóźno,
4) Wójt Gminy Rogóźno – tablica ogłoszeń w miejscowości Rogóźno.


Toruń, dnia 14 września 2016 r.

SKO-72-190/16


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 788), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania P4 sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera, od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Brodnica z dnia 3 czerwca 2016 r. (znak: PPOSI 6733.P18.2015.KG, nr P18/2015), o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/9, obr. Karbowo, gm. Brodnica, składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji od 55 do 62 m n. p. t. oraz posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości
i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń).

Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 3. Wójt Gminy Brodnica – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brodnica, 
 4. Sołtys Sołectwa Karbowo – Pani Danuta Zielińska, Karbowo, ul. Pokrzywki 14, 87-300 Brodnica.

Toruń, dnia 31.08.2016 r.

SKO-60-178/16


ZAWIADOMIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie Pana Mieczysława Mączyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ENERPOL”, Szczuka 60, 87-300 Brodnica, z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce ewidencyjnej nr 277/2 w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 7 października 2016 r.

Otrzymują:
1. Marek Połczyński, reprezentujący Pana Mieczysława Mączyńskiego,
Kancelaria Prawnicza, ul. Wajdeloty 26/2, 80-437 Gdańsk
2. Wójt Gminy Bartniczka
3. SKO a/a (FI).

Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
2. tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Bartniczka,
b) Urzędzie Gminy Brodnica,
c) miejscowości Szczuka,
d) miejscowości Nowe Świerczyny,
e) Miejscowości Igliczyzna.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy


Toruń, dnia 31 sierpnia 2016 r.

SKO-0815-166/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej ppsa) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 r. (znak: SKO-60-186/16), stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 7 marca 2016 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia przez Kierownika Referatu Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu, dz. nr 49/33, obręb 51” (WAiB.6220.11.36.4.2015 AG, Akta: 17/III/97 tom III (1)).


POUCZENIE


Art.33 § 1a ppsa. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Do publicznej wiadomości:
1) tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
2) strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
3) Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń Wydział Architektury i Budownictwa,
4) Prezydent Miasta Torunia – tablica ogłoszeń Budynek Główny,
5) Prezydent Miasta Torunia – strona internetowa UMT: www.bip.torun.pl;


Toruń, dnia 18 sierpnia 2016 r.

SKO-60-175/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

odwołania Pana Grzegorza Ficka i Pana Tadeusza Ficka z dnia 29 kwietnia 2016 r. od decyzji Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 15 kwietnia 2016 r. (znak IBN.6220.5.26.2014) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich – kurników dla indyków o obsadzie 10.000 sztuk każdy (łącznie 20.000 sztuk, 480 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 313/7 w Partęczynach, gmina Świecie nad Osą, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., dokumentacja sprawy jest dostępna, w tym opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Do publicznej wiadomości:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
 3. Wójt Gminy Świecie nad Osą – tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,
 4. Wójt Gminy Świecie nad Osą – tablica ogłoszeń w miejscowości Partęczyny.


Toruń, dnia 9 sierpnia 2016 r.

SKO – 60-194/16

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo, że decyzją z dnia 8 sierpnia 2016 r., znak SKO-60-194/16, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło uchylić w całości decyzję z dnia 29 czerwca 2016 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Grudziądza przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy skrzyżowaniu ulic Kwidzyńskiej i Paderewskiego w Grudziądzu (GK-I.6220.14.2016) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 10 sierpnia 2016 r.

SKO-60-183/16
SKO-60-196/16

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że w sprawie decyzji z dnia 6 maja 2016 r. wydanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Łasin (znak: IBG.6220.8.15.2014) o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Łasin wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” polegającego na budowie farmy wiatrowej
o mocy 18 MW, średnicy wirnika każdej elektrowni wiatrowej do 130 m, wysokości wieży do 160 m i wysokości całkowitej elektrowni do 235 m, wydane zostały przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu następujące rozstrzygnięcia:

- decyzja z dnia 9 sierpnia 2016 r o umorzeniu postępowania odwoławczego (SKO-60-183/16);
- decyzja z dnia 9 sierpnia 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji
w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (SKO-60-196/16).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.Toruń, dnia 29 lipca 2016 r.

SKO-60-192/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu zażaleń Pana Ireneusza Topolewskiego, Pana Zdzisława Żychowskiego i Pana Włodzimierza Heberlejna na postanowienie Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 4 maja 2016 r. (znak RG.6220.10.2014.2016), zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-192/16) o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 grudnia 2015 r. (znak RG.6220.10.2014.2015).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
4) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Wielkie Radowiska,
5) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Wałyczyk.


Toruń, dnia 29 lipca 2016 r.

SKO-60-180/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu zażaleń Pana Ireneusza Topolewskiego, Pana Zdzisława Żychowskiego i Pana Włodzimierza Heberlejna na postanowienie Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 maja 2016 r. (znak RG.6220.10.2014.2016), zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-60-180/16) o uchyleniu zaskarżonego postanowienia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
3) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
4) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Wielkie Radowiska,
5) Wójt Gminy Dębowa Łąka – tablica ogłoszeń w miejscowości Wałyczyk.


Toruń, dnia 04.07.2016 r.


SKO-60-180/16


ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że zażalenia Pana Ireneusza Topolewskiego, zam. Wałyczyk 23, 87-200 Wąbrzeźno, Pana Zdzisława Żychowskiego, zam. Wielkie Radowiska 39, 87-207 Dębowa Łąka oraz Pana Włodzimierza Heberlejn, zam. Wielkie Radowiska 37, 87-207 Dębowa Łąka z dnia 24 maja 2016 r. na postanowienie znak: RG.6220.10.2014.2016 z dnia 16 maja 2016 r. o umorzeniu postępowania dot. wydanego przez Wójta Gminy Dębowa Łąka postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 29 lipca 2016 r.

Otrzymują:
1. Ireneusz Topolewski, Wałyczyk 23, 87-200 Wąbrzeźno;
2. Zdzisław Żychowski, Wielkie Radowi8ska 39, 87-207 Dębowa Łąka;
3. Włodzimierz Heberlejn, Wielkie Radowiska 37, 87-207 Dębowa Łąka,
4. POLJAN Przemysław Krzywka, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa;
5. Wójt Gminy Dębowa Łąka;
6. Strony postępowania wg art. 49 Kpa:
a) tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
b) strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
c) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka,
d) tablica ogłoszeń sołectwa Wielkie Radowiska,
e) tablica ogłoszeń sołectwa Wałyczyk,
7. SKO a/a (FI).

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63,
85-010 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. 1 Maja 46,
87-200 Wąbrzeźno


Toruń, dnia 30 czerwca 2016 r.


SKO-60-17/16
SKO-60-186/16
SKO-60-187/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:

• art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm., dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, dalej ustawa OOŚ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
• art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że w sprawie decyzji z dnia 7 marca 2016 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia przez Kierownika Referatu Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu, dz. nr 49/33, obręb 51” (WAiB.6220.11.36.4.2015 AG, Akta: 17/III/97 tom III (1)), wydane zostały przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu następujące rozstrzygnięcia

- postanowienie z dnia 29 czerwca 2016 r stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania (SKO-60-186/16);
- decyzja z dnia 29 czerwca 2016 r o umorzeniu postępowania odwoławczego (SKO-60-187/16);
- decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (SKO-60-17/16).

Z treścią decyzji i postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 14.06.2016 r.

SKO-60-178/16

ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie Pana Mieczysława Mączyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ENERPOL”, Szczuka 60, 87-300 Brodnica, z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce ewidencyjnej nr 277/2 w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z uwagi na uzupełniające postępowanie dowodowe.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 29 lipca 2016 r.

Otrzymują:
1. Marek Połczyński, reprezentujący Pana Mieczysława Mączyńskiego,
Kancelaria Prawnicza, ul. Wajdeloty 26/2, 80-437 Gdańsk
2. Wójt Gminy Bartniczka
3. SKO a/a

Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
2. tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Bartniczka,
b) Urzędzie Gminy Brodnica,
c) miejscowości Szczuka,
d) miejscowości Nowe Świerczyny,
e) Miejscowości Igliczyzna.


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy


Toruń, dnia 31 maja 2016 roku

SKO–60–133 /15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; dalej: k.p.a.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji); 
 2. art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołań:

 1. z dnia 13 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Jarosława Paczkowskiego, Panią Marzannę Paczkowską, Panią Małgorzatę Paczkowską, Panią Annę Kozłowską, Pana Wacława Kozłowskiego, Panią Celinę Kozłowską, Pana Szymona Kozłowskiego, Panią Ninę Kozłowską, Panią Beatę Graduszewską, Pana Marka Graduszewskiego, Panią Ewę Zdrojewską, Pana Wiesława Graduszewskiego, Pana Zbigniewa Graduszewskiego, Pana Jarosława Jaskulskiego, Pana Sławomira Paczkowskiego, Pana Michała Paczkowskiego, Pana Miłosza Paczkowskiego, Pana Romana Zdrojewskiego, Pana Wojciecha Lisa, Panią Elżbietę Lis, Panią Stefanię Strzyżewską, Pana Edwarda Strzyżewskiego i Pana Mariana Ingrama;
 2. z dnia 13 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Mirosława Grykiera, Pana Andrzeja Puskarza, Panią Gabrielę Puskarz, Pana Piotra Puskarza, Pana Zdzisława Przybysza, Panią Krystynę Przybysz, Pana Mirosława Świderskiego, Pana Zbigniewa Curleja i Panią Urszulę Sochę;
 3. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Mieczysława Tosia, Panią Mirosławę Toś i Pana Pawła Makowskiego;
 4. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Panią Korynę Borońską, Panią Grażynę Oleśniewicz, Pana Władysława Oleśniewicza, Pana Mirosława Makowskiego, Panią Danutę Makowską, Pana Jarosława Borońskiego i Pana Mateusza Borońskiego;
 5. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Benedykta Włodarczyka, Panią Teresę Włodarczyk i Pana Ireneusza Szczepanika; 
 6. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Tomasza Plewińskiego, Panią Joannę Plewińską, Pana Adama Puchałę, Panią Eugenię Puchałę, Pana Macieja Puchałę, Panią Paulinę Puchałę, Panią Krystynę Makowską, Panią Bożenę Grodzicką, Pana Dariusza Grodzickiego, Panią Joannę Waśniowską, Pana Marcina Waśniowskiego i Pana Wiesława Makowskiego od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, znak: SKO-60-133/15.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Do publicznej wiadomości:
1) tablica ogłoszeń Gminy Płużnica (Wójt Gminy Płużnica);
2) tablica ogłoszeń Sołectwa Płużnica (Wójt Gminy Płużnica);
3) tablica ogłoszeń Sołectwa Czaple (Wójt Gminy Płużnica);
4) tablica ogłoszeń Sołectwa Ostrowo (Wójt Gminy Płużnica);
5) tablica ogłoszeń Sołectwa Józefkowo (Wójt Gminy Płużnica);
6) tablica ogłoszeń Sołectwa Kotnowo (Wójt Gminy Płużnica);
7) tablica ogłoszeń Sołectwa Bielawy (Wójt Gminy Płużnica);
8) tablica ogłoszeń Sołectwa Wieldządz (Wójt Gminy Płużnica);
9) tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu;
10) strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu.

Toruń, dnia 31 maja 2016 roku

SKO–60–133/15

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71); art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji w zw. z art. 127 § 2, art. 17 pkt 1 i art. 5 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; dalej: k.p.a.); art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji; art. 138 § 2 k.p.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu na posiedzeniu w składzie:

1. Katarzyna Mirecka – przewodniczący,
2. Michał Szewczyk – członek sprawozdawca,
3. Sylwester Gabryszewski – członek

po rozpoznaniu odwołań:

 1. z dnia 13 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Jarosława Paczkowskiego, Panią Marzannę Paczkowską, Panią Małgorzatę Paczkowską, Panią Annę Kozłowską, Pana Wacława Kozłowskiego, Panią Celinę Kozłowską, Pana Szymona Kozłowskiego, Panią Ninę Kozłowską, Panią Beatę Graduszewską, Pana Marka Graduszewskiego, Panią Ewę Zdrojewską, Pana Wiesława Graduszewskiego, Pana Zbigniewa Graduszewskiego, Pana Jarosława Jaskulskiego, Pana Sławomira Paczkowskiego, Pana Michała Paczkowskiego, Pana Miłosza Paczkowskiego, Pana Romana Zdrojewskiego, Pana Wojciecha Lisa, Panią Elżbietę Lis, Panią Stefanię Strzyżewską, Pana Edwarda Strzyżewskiego i Pana Mariana Ingrama;
 2. z dnia 13 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Mirosława Grykiera, Pana Andrzeja Puskarza, Panią Gabrielę Puskarz, Pana Piotra Puskarza, Pana Zdzisława Przybysza, Panią Krystynę Przybysz, Pana Mirosława Świderskiego, Pana Zbigniewa Curleja i Panią Urszulę Sochę;
 3. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Mieczysława Tosia, Panią Mirosławę Toś i Pana Pawła Makowskiego;
 4. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Panią Korynę Borońską, Panią Grażynę Oleśniewicz, Pana Władysława Oleśniewicza, Pana Mirosława Makowskiego, Panią Danutę Makowską, Pana Jarosława Borońskiego i Pana Mateusza Borońskiego;
 5. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Benedykta Włodarczyka, Panią Teresę Włodarczyk i Pana Ireneusza Szczepanika; 
 6. z dnia 16 listopada 2015 roku wniesionego przez Pana Tomasza Plewińskiego, Panią Joannę Plewińską, Pana Adama Puchałę, Panią Eugenię Puchałę, Pana Macieja Puchałę, Panią Paulinę Puchałę, Panią Krystynę Makowską, Panią Bożenę Grodzicką, Pana Dariusza Grodzickiego, Panią Joannę Waśniowską, Pana Marcina Waśniowskiego i Pana Wiesława Makowskiego od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica

orzekło:

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

           W dniu 31 maja 2012 roku do Wójta Gminy Płużnica został złożony wniosek EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Michała Misińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 25 MW wraz z drogami dojazdowymi, infrastrukturą techniczną oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 85/4, 19, 7/1, 161/1, 166, 177 i 13/2 w miejscowości Płużnica oraz numerami 36/4, 50 i 32/1 w miejscowości Czaple, gmina Płużnica. Pismem z dnia 19 października 2012 roku zmodyfikowano wniosek – rezygnując z budowy jednej turbiny wiatrowej, którą planowano początkowo na działce nr 161/1 w miejscowości Płużnica. W piśmie z dnia 12 lutego 2015 roku inwestor wskazał, że w nazwie inwestycji zaszła omyłka pisarska, ponieważ działka nr 13/2 położona jest w miejscowości Czaple. W rezultacie wniesiono o dokonanie stosownej zmiany nazwy przedmiotowej inwestycji.

    Decyzją z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, Wójt Gminy Płużnica ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica. Jednocześnie organ ten określił: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem koniczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
          W omawianej decyzji wskazano również, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego odległość od granic państwa, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznnym. Określono także zakres, w jakim stwierdzono konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W następnej kolejności Wójt Gminy Płużnica wyjaśnił, z jakich powodów nie stwierdził konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ponadto, organ pierwszej instancji wskazał na zakres, w jakim nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Zaznaczono również, że w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności, do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko. Podkreślono także, że przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnień.
          W uzasadnieniu omawianej decyzji Wójt Gminy Płużnica szczegółowo opisał przebieg prowadzonego w sprawie postępowania administracyjnego od momentu złożenia przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach aż do wydania przedmiotowej decyzji. Do wskazanego aktu administracyjnego załączono charakterystykę przedsięwzięcia.
         Powyższą decyzję doręczono za pośrednictwem poczty Panu Michałowi Misińskiemu, EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właścicielom działek objętych inwestycją, a także właścicielom działek sąsiednich zamieszkujących poza miejscowościami Płużnica i Czaple (zob. np. karta 75 w segregatorze IV akt sprawy). Pozostałe strony, stosownie do wymogów art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, zawiadomiono o decyzji poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Płużnicy, Sołectwa Płużnica i Sołectwa Czaple, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Płużnica. Analogiczne formy zawiadomień były stosowane przez organ pierwszej instancji w ramach całego postępowania pierwszoinstancyjnego.

Od omawianej decyzji zostało wniesionych osiem odwołań, tożsamych
w zakresie treści: 1) pismem z dnia 13 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Czaple, Bartoszewice, Uciąż i Józefkowo;
2) pismem z dnia 13 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Wieldządz, Czaple i Nowa Wieś Królewska; 3) pismem
z dnia 13 listopada 2015 roku odwołanie wniosło Stowarzyszenie Ostoja
z siedzibą w Wieldządzu; 4) pismem z dnia 16 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Płużnica; 5) pismem z dnia 16 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo; 6) pismem z dnia 16 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Płużnica; 7) pismem z dnia 16 listopada 2015 roku odwołanie wniosła grupa mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo; 8) pismem
z dnia 16 listopada 2015 roku odwołanie wniosło Stowarzyszenie Natura 2015 z siedzibą w Płużnicy. Skarżący powołując się na art. 5 i art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 29, art. 33 i art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji, a także art. 141 ust. 1 i 2 oraz art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672) wskazali m.in., że:

 • zachodzą istotne rozbieżności pomiędzy treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a treścią zaskarżonej decyzji, ponieważ raport został sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW, wysokości wieży turbiny do 100 m oraz wysokości całkowitej turbiny do 158,5 m, z kolei uwarunkowań środowiskowych udzielono dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW, wysokości wieży turbiny do 141 m oraz wysokości całkowitej turbiny do 206 m;
 • planowane elektrownie wiatrowe o łącznej mocy do 27 MW zlokalizowane są zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej (najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości poniżej 500 m od planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych), a zatem będą uciążliwe oraz będą zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt – na poparcie przedstawionego stanowiska powołano się na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 roku, znak: WOO.4240.450.2012.JM, pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 roku, znak: MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12, opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach z dnia 30 października 2013 roku, znak: 19/NZ/2013, pismo Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia z dnia 5 marca 2013 roku, znak: MZ-ZP-Ś-078-25731-3/EM/13, pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 roku, znak: ZNS-40/23/2/11, a także poglądy wymienionych w odwołaniach naukowców
  z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  oraz Uniwersytetu Warszawskiego;
 • w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko potraktowano marginalnie, a niekiedy pominięto całkowicie, problem zagrożeń wynikających z eksploatacji i awarii turbin wiatrowych (odrywanie się kawałków lodu i śniegu, elementów siłowni oraz pożary siłowni) – dodając jednocześnie, że strefa zagrożenia dla typowej turbiny wiatrowej o mocy 2-3 MW rozciąga się w promieniu 1,5-2 km od turbiny;
 • elektrownia wiatrowa jest źródłem trzech rodzajów hałasu: mechanicznego (emitowanego przez przekładnię i generator), szumu aerodymanimcznego (emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego natężenie uzależnione jest od wielkości śmigieł i od prędkości, ·z jaką poruszają się końcówki łopat) oraz infradźwięków (dźwięków o natężeniu od 0,01 Hz do 16 Hz) – tymczasem analiza akustyczna przedstawiona przez inwestora jest niestaranna, autor raportu wykorzystał w obliczeniach pola akustycznego generowanego przez turbiny wiatrowe metodę opartą na metodzie ISO 9613-2, co jest poważnym błędem, gdyż metoda ta nie może być aplikowana do źródeł „zawieszonych” z reguły kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 m nad powierzchnią terenu. Co więcej, autor raportu zastosował do analizy hałasu turbin wiatrowych charakterystykę częstotliwościową dźwięków według skali A, która to charakterystyka zupełnie ignoruje w swojej analizie dźwięki o niskiej częstotliwości, w tym infradźwięki.
  W konsekwencji tylko jednoczesne zastosowanie charakterystyki częstotliwościowej według skali C, G lub Lin, pozwoliłoby na wskazanie rzeczywistego oddziaływania elektrowni wiatrowej na ludzi lub środowisko;
 • zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisu prawa materialnego, tj. art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji, poprzez jego niezastosowanie i niewzięcie pod uwagę wyników postępowania z udziałem społeczeństwa;
 • zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji, poprzez ich niezastosowanie i nieokreślenie w sposób właściwy wykorzystania terenu w fazie eksploatacji, w szczególności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, braku rzetelnej informacji o wpływie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi;
 • zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawyo udostępnianiu informacji, poprzez ich niezastosowanie i niewykazanie tego, w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone z związku z udziałem społeczeństwa, jak też art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) w zakresie niewykazania wpływu inwestycji na ograniczenie prawa własności i spadek wartości nieruchomości pozostających w strefie oddziaływania przedsięwzięcia;
 • zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 84 k.p.a., co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, poprzez: bezrefleksyjne przyjęcie raportu oddziaływania na środowisko jako własnych ustaleń faktycznych organu; brak przeprowadzenia z urzędu dowodu z opinii biegłego, mimo że w sprawie wymagane są wiadomości specjalne; niedopuszczalne ograniczenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyłącznie do oddziaływania ponadnormatywnego, zaniechanie oceny oddziaływania uciążliwego, w zakresie oddziaływania choćby akustycznego, jak też w zakresie efektu stroboskopowego oraz spadku wartości nieruchomości; zaniechanie ustalenia zasięgu oddziaływania elektrowni na środowisko.
 • W końcowej części odwołań skarżący zwrócili szczególną uwagę na uciążliwości związane z planowaną inwestycją dla osób zamieszkujących w granicach obszaru jej oddziaływania. Powołano się tytułem ilustracji na uwagi mieszkańców Gawłowic, którzy twierdzą, że dźwięk emitowany przez posadowione tam turbiny jest słyszalny i uciążliwy nawet w odległości powyżej 1,5 km od turbin, a w odległości około 350-800 m hałas jest bardzo duży i bardzo uciążliwy.
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu w pierwszej kolejności, decyzjami o znakach: SKO-60-141/15 i SKO-60-142/15, umorzyło postępowania odwoławcze wszczęte w wyniku odwołań od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, wniesionych odpowiednio przez Stowarzyszenie Ostoja z siedzibą w Wieldządzu oraz Stowarzyszenie Natura 2015 z siedzibą w Płużnicy. Wniesienie odwołań przez wskazane organizacje ekologiczne było niedopuszczalne w świetle art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, bowiem podmioty te nie spełniały przesłanki minimum 12. miesięcznej działalności w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przed dniem wszczęcia postępowania odwoławczego.
  Następnie tut. Kolegium skierowało do wszystkich osób fizycznych, które złożyły odwołania od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, indywidualne wezwania do wykazania interesu prawnego, uzasadniającego uznanie za stronę w niniejszym postępowaniu, w szczególności do wykazania przy pomocy stosownych dokumentów, że przysługuje im prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.
  W stosunku do osób fizycznych, które nie zastosowały się do powyższego wezwania, tj. nie wykazały interesu prawnego, uzasadniającego uznanie za stronę w niniejszym postępowaniu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało indywidualne decyzje o umorzeniu postępowania odwoławczego. Decyzji takich nie wydano, pomimo niezastosowania się do wezwania, jeżeli z akt sprawy wynikało, że osoby odwołujące się są właścicielami działek sąsiednich w stosunku do działek, na których planowana jest inwestycja.
  Zawiadomieniem z dnia 31 marca 2016 roku tut. Kolegium, w wykonaniu obowiązku z art. 10 § 1 k.p.a., pouczyło strony o prawie do zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w niniejszej sprawie, a także o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Ponieważ liczba stron przedmiotowego postępowania bez wątpienia przekracza 20, mając na uwadze treść art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poinformowało strony o treści tego i innych pism poprzez obwieszczania umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Płużnica, Sołectwa Płużnica i Sołectwa Czaple, tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Na tle całości akt sprawy tutejsze Kolegium ustaliło i zważyło, co następuje:
Stan faktyczny niniejszej sprawy ustalono na podstawie znajdujących się w jej aktach dokumentów, których prawdziwość nie była kwestionowana przez strony na żadnym etapie postępowania.
Zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że różnica pomiędzy przepisami art. 136 k.p.a. (uprawnia organ odwoławczy do przeprowadzenia uzupełniającego postępowania wyjaśniającego) i art. 138 § 2 k.p.a. ma charakter ilościowy, a nie jakościowy, i sprowadza się do określenia zakresu postępowania wyjaśniającego koniecznego do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, co jest możliwie jedynie w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy. Konieczność przeprowadzenia znacznej, większej, pokaźnej części postępowania wyjaśniającego lub przeprowadzenie takiej części z rażącym naruszeniem przepisów proceduralnych nakazują organowi odwoławczemu wydanie decyzji, o której stanowi art. 138 § 2 k.p.a. (por. A. Wróbel, Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji – art. 138 § 2. Uwaga 4, [w:] Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, red. M. Jaśkowska, A. Wróbel, LEX 2016). Dokonując rozstrzygnięcia należy pamiętać też o treści art. 15 k.p.a., wyrażającego zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, której istotą jest dwukrotne rozstrzygnięcie tej samej sprawy pod względem podmiotowym i przedmiotowym – bez sanowania istotnych braków postępowania wyjaśniającego w postępowaniu odwoławczym.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest ustalenie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych w miejscowościach Płużnica i Czaple, gmina Płużnica. Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę m.in. ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Bezspornym jest, że dokument ten jest podstawowym źródłem informacji o charakterystyce planowanego przedsięwzięcia oraz konsekwencjach jego realizacji. W przedmiotowej sprawie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony i doręczony organowi pierwszej instancji w dniu 19 października 2012 roku. Był on następnie kilkakrotnie uzupełniany na skutek wezwań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dokument ten podlegał ocenie zarówno przez Wójta Gminy Płużnica, jak również przez tut. Kolegium pod kątem jego kompleksowości, spójności i rzetelności. Z zastrzeżeniem, że tego typu ocena nie może wkraczać w sferę wiadomości specjalnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 roku, II SA/Bd 3/15, LEX nr 1969760).
Mając na względzie powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uważa, że sporządzony raport nie spełnia wymagań stawianych tego typu dokumentowi.
Po pierwsze, należy podobnie jak uczyniły to strony odwołujące się, zwrócić uwagę na istotne rozbieżności istniejące pomiędzy treścią zaskarżonej decyzji, a treścią wniosku inwestora oraz raportem. W karcie informacyjnej załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, charakteryzując parametry planowanego przedsięwzięcia, a więc wielkości mające zasadnicze znaczenia dla prowadzonego postępowania, wskazano, że moc generatora każdej z turbin będzie wynosiła do 2,5 MW, maksymalna wysokość wieży będzie wynosić do 100 m, zaś maksymalna całkowita wysokość elektrowni wyniesie do 158,5 m. Z kolei w zaskarżonej decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin o łącznej maksymalnej mocy do 27 MW, a więc o mocy maksymalnej jednej turbiny do 3 MW, maksymalnej wysokości wieży do 141 m oraz maksymalnej wysokości całej konstrukcji do 206 m. W piśmie z dnia 29 grudnia 2014 roku inwestor poinformował organ pierwszej instancji o zmianie mocy każdej z planowanych turbin z 2,5 MW do 3 MW, a tym samym zmianie łącznej mocy maksymalnej z 22,5 MW do 27 MW. Jednak w załączonym do tego pisma, ostatnim uzupełnieniu raportu, w którym wspomina się o parametrach przedsięwzięcia, podaje się, że maksymalna wysokość wieży turbiny będzie liczyła do 114 m, zaś całkowita wysokość elektrowni wyniesie do 180 m. Co więcej, o ile w ostatnim uzupełnieniu raportu odnotowano zmianę mocy każdej z planowanych turbin, to w żadnym zakresie nie dokonano oceny oddziaływania tego faktu na środowisko – z uwzględnieniem różnic, jakie fakt ten powoduje w stosunku do ustaleń zawartych w pierwotnej wersji raportu.
W rezultacie uznać trzeba, że zarówno inwestor, jak i Wójt Gminy Płużnica nie wyciągnęli z wyżej opisanych faktów należytych konsekwencji. Omówione rozbieżności nie mają bowiem znaczenia pobocznego, lecz kluczowe dla właściwego określenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tak istotne różnice między treścią zaskarżonej decyzji, a zasadniczą treścią raportu nie mogą być zignorowane. Należy zauważyć, że główna część raportu została sporządzona dla elektrowni o znacznie mniejszych parametrach, zaś po ich modyfikacji nie przedstawiono wypływu zmian na wcześniejsze ustalenia raportu. Różnica w łącznej mocy wszystkich dziewięciu turbin wynosi 4,5 MW, w wysokości wieży elektrowni 41 m (w stosunku do karty informacyjnej przedsięwzięcia i pierwotnej wersji raportu), a w przypadku całkowitej wysokości elektrowni wynosi 47,5 m. Zmianie uległa również powierzchnia omiatania. Nie ulega wątpliwości, że parametry przedsięwzięcia mają znaczenie dla określenia sposobu jego oddziaływania na środowisko. W konsekwencji skonstatować trzeba, że organ pierwszej instancji orzekł o realizacji przedsięwzięcia, dla którego nie sporządzono raportu o oddziaływaniu na środowisko obejmującego pełne skutki jego realizacji, a przynajmniej okoliczności tej nie można na obecnym etapie wykluczyć z uwagi na treść sporządzonego reportu oraz zaskarżonej decyzji.
Tym samym zarzut stron odwołujących się, wskazujących na wyżej opisane uchybienia, zasługuje na uwzględnienie. Natomiast fakt, że działka nr 13/2, tj. jedna z działek, na których planowania jest inwestycja, znajduje się na terenie miejscowości Czaple, a nie na terenie miejscowości Płużnica nie miał zdaniem tut. Kolegium żadnego znaczenia dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Pomyłka ta, sprostowana w piśmie inwestora z dnia 12 lutego 2015 roku, miała charakter omyłki pisarskiej, a wszystkie przeprowadzone w sprawie analizy, badania, interpretacje i wnioski odnoszące się do planowanej turbiny na działce nr 13/2 zachowały swoją aktualność. Fizyczne położenie turbiny nie zmieniło się. Przez pomyłkę wskazano jedynie błędny obręb, w którym działka nr 13/2 jest zlokalizowana, tj. Płużnica zamiast Czaple.
Po drugie, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy o udostępnianiu informacji jednym z elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu. Autor raportu dla interesującego nas przedsięwzięcia w punkcie zatytułowanym Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu zawarł informacje odbiegające od treści zasadniczej części raportu. Jest to sprzeczne z istotą też części omawianego dokumentu, która powinna w sposób spójny korespondować z pozostałymi punktami raportu – nie wykraczając poza jego zakres przedmiotowy. W niniejszej sprawie w streszczeniu wskazano okoliczności niepodniesione we wcześniejszych częściach raportu. Takie jak chociażby rozważania dotyczące efektu „rzucania lodem” czy też efektu stroboskopowego (efektu migotania cieni). Po trzecie, w kilku miejscach raportu powołano się na nieobowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy prawa. Tytułem ilustracji na s. 20 tego dokumentu podano, że inwestycja polegająca na budowie turbin wiatrowych należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Gdy tymczasem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (obowiązującego w dacie sporządzenia raportu) interesującą nas inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, na s. 88 raportu (streszczenie) wskazano, że podstawą wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięcia są postanowienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, stanowiące o „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Podczas gdy obecnie obowiązująca ustawa o udostępnianiu informacji posługuje się pojęciem „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”.
W konsekwencji, wskazane uchybienia poddają w wątpliwość rzetelność sporządzonego w niniejszej sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po czwarte, wątpliwości tut. Kolegium budzi również obszar oddziaływania przedsięwzięcia, który zarówno w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i w zaskarżonej decyzji wyznaczono na podstawie izofony 45 dB(A). Ustalając, że strefy oddziaływań turbin wiatrowych w miejscowościach Płużnica i Czaple obejmują tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe – zabudowa wielorodzinna (brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Tymczasem zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu obszar ten powinien uwzględniać najbardziej rygorystyczny poziom hałasu wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), a więc poziom 40 dB.
W nawiązaniu do powyższego, w orzecznictwie sądowym zauważa się, że o istnieniu interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym określenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia nie przesądza stwierdzenie wyłącznie oddziaływania o charakterze ponadnormatywnym na nieruchomość sąsiednią (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2014 roku, II OSK 219/13, LEX nr 1519305). Niemniej jednak oddziaływania akustyczne muszą przekraczać określony minimalny poziom negatywnego wpływu na nieruchomość sąsiednią, albowiem inaczej każde minimalne zakłócenie dźwiękowe, jakie wywiera działalność właściciela nieruchomości na nieruchomość sąsiednią i inne nieruchomości należałoby traktować jako uzasadnienie przypisania interesom faktycznym właściciela nieruchomości sąsiedniej równolegle charakteru prawnego, uzasadniającego jego udział w postępowaniu dotyczącym sposobu korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Dopiero wtedy aktualizuje się ochrona interesu prawnego właściciela nieruchomości sąsiedniej wspomniana w art. 140 i art. 144 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 28 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015 roku, II OSK 3008/13, LEX nr 1982857). Przy czym tut. Kolegium popiera stanowisko zawarte w ostatnim w przywołanych orzeczeń, z którego wynika, że w przypadku ochrony akustycznej poziom hałasu mogący mieć wpływ na interes prawny właściciela nieruchomości wyznacza najbardziej rygorystyczna norma określona w obowiązujących przepisach prawa, a więc poziom 40 dB. Wartość ta dotyczy każdego obszaru niezależnie od jego aktualnego przeznaczenia, tj. istnienia zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej czy obszarów rolnych, które co do zasady nie są chronione akustycznie.
Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na ustalenie podmiotów, którym przysługuje status strony w prowadzonym postępowaniu. Prawidłowe wyznaczenie tego obszaru jest warunkiem przeprowadzenia prawidłowego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowej inwestycji.
Z zaskarżonej decyzji Wójt Gminy Płużnica wynika, że liczba stron postępowania została ustalona na podstawie skróconego wypisu ze skorowidza działek dostarczonego przez inwestora wraz z wnioskiem o wydanie decyzji oraz danych ewidencyjnych będących w posiadaniu organu pierwszej instancji. Sama tylko liczba właścicieli działek objętych inwestycją oraz właścicieli działek sąsiednich spoza miejscowości Płużnica i Czaple wskazuje, że łączna liczba stron postępowania przekracza 20. Tym samym organ pierwszej instancji prawidłowo stosował w niniejszej sprawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji. Przy czym z nieznanych Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Toruniu powodów status strony został przyznany również Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.
Co ważniejsze, z akt postępowania nie wynika jednak, że Wójt Gminy Płużnica ustalił w sposób wyczerpujący podmioty będące stronami postępowania, a ww. dokumenty w żadnym zakresie nie stanowią listy stron postępowania. W tym kontekście wypada przypomnieć, że przewidziana w art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji możliwość zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach podejmowanych w ramach postępowania przez publiczne ogłoszenie nie zwalnia organu od ustalenia, kto jest stroną postępowania w danej sprawie i utrwalenia tego w aktach sprawy w formie sporządzonego wykazu stron (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2013 roku, II SA/Kr 1543/12, LEX nr 1316776).
Abstrahując od powyższego, ustalenie kręgu stron postępowania ma również znaczenie dla ustalenia roli, w jakiej w prowadzonym postępowaniu występują poszczególne podmioty. Organ pierwszej instancji w toku prowadzonego postępowania w sposób niewystarczający dokonał tego rodzaju rozróżnienia. Należy bowiem wskazać, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, w którym organ zobowiązany jest zapewnić udział społeczeństwa, strony mogą uczestniczyć na ogólnych zasadach. Oznacza to, że za „społeczeństwo” mogą zostać uznane jedynie te podmioty, którym nie przysługują uprawnienia dalej idące, wynikające z posiadanego statusu strony. Tymczasem Wójt Gminy Płużnica potraktował wszystkie uwagi i wnioski osób fizycznych zawarte w zbiorowych pismach z dnia 20 i 22 czerwca 2015 roku jako uwagi i wnioski wniesione przez społeczeństwo – w rozumieniu postanowień ustawy o udostępnianiu informacji. Podczas gdy na etapie postępowania odwoławczego ustalono, że części z tych osób przysługuje status strony w prowadzonym postępowaniu.
W tej grupie uwag warto jeszcze wspomnieć, że zgodnie z załączonym do akt postępowania dokumentem, pełnomocnictwo udzielone przez EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Panu Michałowi Misińskiemu wygasło z upływem 6 miesięcy od dnia jego udzielenia, tj. od dnia 31 maja 2012 roku. Mimo tego osoba ta była traktowana w toku postępowania pierwszoinstancyjnego jak pełnomocnik inwestora – doręczono jej m.in. zaskarżoną decyzję. Co więcej, wspomniane pełnomocnictwo, zgodnie z jego treścią, zostało udzielone do „zawierania w imieniu Spółki umów dzierżawy, a ponadto do składania oświadczeń woli i wiedzy, w granicach tego pełnomocnictwa oraz do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji tego pełnomocnictwa”. W rezultacie, Wójt Gminy Płużnica powinien rozważyć, czy Pan Michał Misiński był w ogóle należycie umocowany do reprezentowania inwestora także przed dniem 1 stycznia 2013 roku, a w konsekwencji, czy dokonane przez niego w imieniu EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie czynności są skuteczne.
Kończąc ten wątek spostrzeżeń tytułem podsumowania tut. Kolegium wskazuje, że w jego ocenie przedstawiony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz decyzja Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, w sposób niewystarczający odnoszą się do kwestii zachowania standardów ochrony akustycznej (przy zachowaniu zasady przezorności przekładającej się na zastosowanie współczynnika pochłaniania energii akustycznej G na poziomie 0). Z przedstawionych dokumentów wynika bowiem, iż w bezpośredniej bliskości istniejącej obecnie zabudowy zagrodowej prognozowany poziom hałasu jest bliski przekroczenia obowiązującego standardu 45 dB (wynosi m.in. 44 dB, 43,8 dB, 43,7 dB). Sposób zilustrowania punktów pomiaru pozostawia jednak wątpliwości, czy na pewno zabudowa zagrodowa „nie zachodzi” na obszar, w którym hałas przekracza wyznaczone standardy. Ponadto, z uwagi na tak niewielki margines bezpieczeństwa ustalenia poczynione w tej materii powinny być bardziej szczegółowe, aby możliwe było dokonanie jednoznacznej oceny, iż nie dojdzie do naruszenia obowiązujących norm ochrony akustycznej.
Po piąte, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Z art. 66 ust. 1 pkt 6 tej samej ustawy wynika, że w raporcie powinno zostać zawarte również określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów. W kontekście przytoczonych przepisów w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że inwestor jest zobowiązany przedłożyć taki raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym zostanie rzetelnie przedstawiona analiza wszystkich wariantów, o których stanowi art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji, a nie tylko wariantu, którym z przyczyn oczywistych inwestor jest zainteresowany (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 roku, II OSK 1238/11, LEX nr 1291864). Co więcej, w świetle przywołanego przepisu ustawy o udostępnieniu informacji nie jest wystarczające przedstawienie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jedynie wariantu wnioskodawcy oraz wariantu polegającego na tym, że przedsięwzięcie nie będzie podejmowane. Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia nie może być uznany za racjonalny wariant alternatywny wobec wariantu wnioskodawcy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku, II SA/Gd 864/10, LEX nr 992985 oraz por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 roku, II OSK 1376/12, LEX nr 1616483).
Mając na względzie poczynione spostrzeżenia zauważyć trzeba, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedstawiła tylko jeden wariant realizacji przedsięwzięcia, tj. wariant proponowany przez inwestora. Dodając, że przeprowadzone badania wykluczyły inne miejsca realizacji inwestycji (s. 54). W dokumencie tym określono co prawda przewidywane oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, lecz nie mają one większego znaczenia skoro wariant proponowany przez wnioskodawcę uznano za tożsamy z racjonalnym wariantem alternatywnym (s. 58). W konsekwencji odnotować należy naruszenie w postępowaniu przed organem pierwszej instancji art. 66 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o udostępnianiu informacji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kilkakrotnie wzywał wnioskodawcę do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie poprzez przedstawienie opisu analizowanych wariantów inwestycji, w tym wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz racjonalnego wariantu alternatywnego wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przedstawieniem przewidywanego oddziaływania na środowisko. Odpowiadając na przywołane wezwania EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazała, że racjonalny wariant alternatywny zakładał rozlokowanie dziesięciu turbin wiatrowych zamiast ostatecznie wnioskowanych dziewięciu, tj. uwzględniał zakres inwestycji sprzed jej modyfikacji wnioskiem z dnia 19 października 2012 roku (zrezygnowano wtedy z jednej turbiny na działce nr 161/1 w miejscowości Płużnica). Takie wyjaśnienia inwestora nie mogą zostać zaakceptowane w żadnej części, gdyż de facto wskazują one na jeden wariant realizacji przedsięwzięcia przed zmianą wniosku oraz jeden po ograniczeniu inwestycji do dziewięciu elektrowni. Tym samym uzupełnienia raportu nie sanowały wymienionych uprzednio naruszeń art. 66 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o udostępnianiu informacji. W kontekście omawianego, tut. Kolegium w pełni podziela pogląd judykatury, zgodnie z którym brak zgodności z prawem raportu, w zakresie niewystarczającego określenia wariantów realizacji przedsięwzięcia, jest wystarczającym powodem do uznania, że zaskarżona decyzja nie jest zgodna z prawem, albowiem już tylko z tego powodu organy nie mogły dokonać pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z prawidłowym opisem wariantów i przeprowadzenie w tym zakresie postępowania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2015 roku, II SA/Bd 1443/14, LEX nr 1851968).
Po szóste, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dokonano bardzo lakonicznej analizy ewentualnych skumulowanych oddziaływań inwestycji polegającej na budowie dziewięciu turbin wiatrowych z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, do zamieszczenia której inwestor został zobowiązany w postanowieniu Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2012 roku, znak: GPI.6220.7.12.2012 WSz. Na s. 95 raportu wskazano jedynie, że największe oddziaływanie występuje pod napowietrznymi liniami. Znaczące oddziaływanie pole elektromagnetycznego może występować na terenie stacji elektroenergetycznej (GPZ) przy izolatorach gdzie wprowadzane jest napięcie 110 kV. Inwestor jednak nie planuje tego typu instalacji. Dodano, że zamierza się poprowadzić podziemną linię średniego napięcia.Oprócz wyżej omawianych uchybień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie jego kompletności, rzetelności i spójności należy jeszcze zwrócić uwagę na błędne pouczenie zawarte w treści zaskarżonej decyzji – odnoszące się do nieobowiązującego stanu prawnego. Artykuł 73 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji w brzmieniu obowiązującym obecnie, jak również w dacie wydania zaskarżonej decyzji, stanowi, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których stanowi art. 72 ust. 1 tego samego art., oraz zgłoszenia, o który stanowi art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuję w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b. Tymczasem Wójt Gminy Płużnica pouczył, że wniosek o wydanie decyzji, o których stanowi art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Z uwagi na wszystkie uprzednio opisane w niniejszej decyzji uchybienia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uznało za konieczne uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Na obecnym etapie nie sposób uznać, że zaskarżona decyzja oraz postępowanie prowadzące do jej wydania są pozbawione wad mogących mieć wpływ na zapadłe rozstrzygnięcie. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Wójt Gminy Płużnica powinien uporządkować prowadzone postępowanie. Rozpoczynając od uzyskania kompletnego, spójnego i rzetelnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniającego wszystkie szczegółowo opisane w niniejszej decyzji uwagi. Poprzez jednoznaczne ustalenie obszaru oddziaływania planowanej inwestycji i listy stron postępowania Kończąc na sporządzeniu wewnętrznie spójnej i opartej na analizie całokształtu materiału dowodowego decyzji administracyjnej.
Na tym etapie postępowania ilość wątpliwości, które występują w przedmiotowej sprawie uniemożliwia samodzielne rozstrzygnięcie sprawy przez tut. Kolegium.
Na marginesie zasadniczych rozważań wskazać trzeba, że sposób prowadzenia akt postępowania administracyjnego (brak chronologii, numerowanie grupy dokumentów, a nie poszczególnych stron lub kar) znacznie utrudnia prowadzenie postępowania i prawidłowe rozeznanie się w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Zarzuty stron odwołujących się, niepokrywające się z uchybieniami zaskarżonej decyzji wskazanymi przez tut. Kolegium, nie zasługują na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że niezasadne są twierdzenia skarżących, zgodnie z którymi podstawy ustalenia oddziaływania akustycznego nie mogło stanowić odniesienie do skali dźwięku A, jako wyznacznika zasięgu oddziaływania akustycznego. Standardy ochrony środowiska przed hałasem zostały określone w polskim systemie prawnym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Artykuł 112a wymienionej ustawy wyraźnie stanowi z kolei, że ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB). Tym samym ustawodawca jasno przesądził sposób określenia parametrów hałasu na potrzeby ustalenia tego, czy spełnione zostały wymogi wynikające z przepisów prawa.Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że możliwie jest dokonanie szacowania oddziaływania akustycznego na podstawie normy ISO 9613-2, przy uwzględnieniu pewnych założeń, w tym m.in. uwzględnieniu współczynnika pochłaniania energii akustycznej G na poziomie 0. Założenie to ma przystosować ww. normę do specyfiki źródła dźwięku jakim są elektrownie wiatrowe (znaczna wysokość od powierzchni ziemi). Uwzględnienie przywołanego współczynnika na poziomie zerowym, pozwala zgodnie z zasadą przezorności uwzględnić najmniej korzystny wariant oddziaływania akustycznego (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 roku, IV SA/Wa 1342/14, LEX nr 1752092 oraz por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2016 roku, II SA/Bk 678/15, LEX nr 2004345). W niniejszej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 13 listopada 2013 roku wezwał inwestora do przedłożenia wyliczeń uwzględniających ww. założenia. Tutejsze Kolegium uważa, że te właśnie wyliczenia powinny stanowić podstawę ustaleń organów w zakresie oddziaływania akustycznego, przy czym jak wskazano wcześniej, ustalenia w tym zakresie powinny być bardziej szczegółowe.
Następnie odnotować należy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu podziela prezentowany w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, w myśl którego ochrony przed oddziaływaniem elektrowni w zakresie wskaźników hałasu można dochodzi wyłącznie w odniesieniu do tych, o których stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2015 roku, II OSK 1709/14, LEX nr 1987052). Regulacje zawarte w tym akcie prawnym zdeterminowały treść wydanej w niniejszej sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W polskim porządku prawnym na dzień wydania przedmiotowej decyzji brak jest regulacji odnoszących się do oddziaływania infradźwięków. Analogiczna sytuacja zachodzi w odniesieniu do innych oddziaływań, jakie mogą się wiązać ze spadającymi z wiatraków kawałkami lodu w porze zimowej, zagrożeniem urwania się śmigieł, wywołania pożaru, czy też przewróceniem się obiektu. W odniesieniu do tego typu zagrożeń prawodawca nie ustanowił żadnych rozwiązań prawnych, które stanowiłby podstawę ochrony w postępowaniu administracyjnym. Roszczenia z tytułu ewentualnych szkód wywołanych opadaniem lodu, urwaniem się śmigła, pożarem, przewróceniem się obiektu itp. mogą być dochodzone wyłącznie przed sądem cywilnym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2015 roku, II OSK 1709/14, LEX nr 1987052).
W nawiązaniu do powyższego podkreślić trzeba, że treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko determinowana jest przede wszystkim obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zatem zarzucanie raportowi, że nie uwzględnia aktualnego stanu wiedzy i wyników badań naukowych głównie w zakresie emisji infradźwięków jest bezpodstawne, ponieważ obowiązujące w RP przepisy prawa nie określają dopuszczalnych poziomów emisji infradźwięków do środowiska, ani metod badawczych pozwalających na określenie przewidywanego oddziaływania hałasu infradźwiękowego. W takiej sytuacji, nie sposób jednoznacznie stwierdzić, w jakim zakresie oddziaływanie tego rodzaju dźwięków nie narusza wymagań i standardów ochrony środowiska, a kiedy już jego poziom wymaga podjęcia działań ograniczających oddziaływanie lub też przesądza o niemożności realizacji inwestycji w miejscu wskazanym przez inwestora (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 2013 roku, II SA/Łd 844/13, LEX nr 1603758).
Polskie rozwiązania prawne w zakresie ochrony przed hałasem zawierają jedynie normy dotyczące dźwięków w zakresie pasma słyszalnego. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku oceny innych emisji typu refleksy świetlne czy migotanie ceni, dla których brak jest regulacji prawnych określających standardy i dopuszczalny poziom emisji.
Reasumując, ocena interesu prawnego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinna nastąpić w odniesieniu do konkretnych standardów ochrony środowiska, wynikających explicite z przepisów prawa materialnego. Brak takich przepisów nie może stanowić podstawy do wydania decyzji środowiskowej odmownej. Trwające wciąż dyskusje, opinie części środowiska naukowego na temat syndromu turbiny wiatrowej, migotania ceni i innych tego typu uciążliwości i utrudnień nie mogą stanowić przedmiotu rozważań w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Adresatem tego rodzaju wątpliwości powinny być ewentualnie organu władzy ustawodawczej, a nie organy władzy wykonawczej i sądowniczej, które stosują a nie stanowią prawo, jako że tam poddaje się krytyce głównie przepisy prawa już obowiązującego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2009 roku, II OSK 1805/08, LEX nr 587295 oraz por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2014 roku, II OSK 1805/08, LEX nr 1571492). Nawiasem mówiąc, tut. Kolegium wskazało już w niniejszej decyzji, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a konkretnie w jego streszczeniu (s. 97-99) odniesiono się do efektu „rzucania lodem” oraz efektu stroboskopowego (efektu migotania cieni). Podając, że powyższe zjawiska nie będą negatywnie oddziaływać na istniejącą zabudowę.
Twierdzenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na obecnym etapie nie zostały skutecznie podważone np. poprzez przedstawienie opinii innej osoby posiadającej wiedzę fachową, a wyspecjalizowane organy nie kwestionowały przy tym wyników badań oraz ich ocen zawartych w raporcie.
Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu niezasadny jest również zarzut stron odwołujących się dotyczący niewzięcia pod uwagę przez Wójta Gminy Płużnica uwag i wniosków wniesionych w toku postępowania przez społeczeństwo oraz niewskazania w treści zaskarżonej decyzji, w jakim zakresie zostały one uwzględnione. W decyzji z dnia 26 października 2015 roku, znak: GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, organ pierwszej instancji w sposób szczegółowy opisał przebieg postępowania z udziałem społeczeństwa (s. 11 i s. 14 i n.). Przy czym należy w tym miejscu stanowczo zaznaczyć, że wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, o których stanowi art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji, a więc wniesione uwagi i wnioski wyrażające negatywne nastawienie do planowanego przedsięwzięcia, nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej. Przedmiotem badania organów jest bowiem wpływ inwestycji na środowisko. Weryfikacji podlega więc zgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, (jeżeli dla danego terenu plan taki został uchwalony) i przepisami odrębnymi, regulującymi działalność objętą danym przedsięwzięciem. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest w konsekwencji decyzją związaną, co oznacza, że organ nie ma możliwości uzależnienia wydania decyzji pozytywnej od oceny wpływu inwestycji na możliwości rozwoju gminy i dobro mieszkańców. Organ administracji jest związany przepisami prawa, które mają zastosowanie w sprawie. Tym samym uwagi i wnioski społeczeństwa powinny być uwzględnione przez organ jedynie w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do obowiązujących przepisów prawa, które organ zobowiązany jest uwzględnić w ramach prowadzonego postępowania.
Na koniec wskazać jeszcze należy, że decyzja o środowiskowych uregulowaniach realizacji przedsięwzięcia sama w sobie nie wywołuje takich skutków, które powodowałyby zmniejszenie wartości nieruchomości sąsiednich. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ochrona interesu prawnego stron postępowania musi być mierzona parametrami oddziaływań środowiskowych. Kwestia spadku wartości nieruchomości sąsiednich nie jest przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym środowiskowych uwarunkowań (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 roku, II SA/Po 371/12, LEX nr 1274598).
W tym kontekście dodać można ponadto, że na dzień wydania niniejszej decyzji w prawie polskim brak jest regulacji traktujących o minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Trwające w tym przedmiocie prace legislacyjne nie zostały jak na razie zakończone (zob. druk sejmowy nr 315, Sejm VIII kadencji oraz zob. przekazaną do Senatu ustawę z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny i prawny niniejszej sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.


POUCZENIE

Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń)
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

1. . 2. 3.

Otrzymują:
1. EKO PARK VI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa;
2. Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana
ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa;
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz;
4. Polskie Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Toruniu
ul. Świętopełka 26, 87-100 Toruń;
5. Powiat Wąbrzeski – Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno;
6. Pozostałe strony obwieszczeniem:
a) tablica ogłoszeń Gminy Płużnica (Wójt Gminy Płużnica);
b) tablica ogłoszeń Sołectwa Płużnica (Wójt Gminy Płużnica);
c) tablica ogłoszeń Sołectwa Czaple (Wójt Gminy Płużnica);
d) tablica ogłoszeń Sołectwa Ostrowo (Wójt Gminy Płużnica);
e) tablica ogłoszeń Sołectwa Józefkowo (Wójt Gminy Płużnica);
f) tablica ogłoszeń Sołectwa Kotnowo (Wójt Gminy Płużnica);
g) tablica ogłoszeń Sołectwa Bielawy (Wójt Gminy Płużnica);
h) tablica ogłoszeń Sołectwa Wieldządz (Wójt Gminy Płużnica);
i) tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu;
j) strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
7. Wójt Gminy Płużnica;
8. SKO a/a.


Toruń, dnia 30 maja 2016 r.

SKO-60-104/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisu art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „PRAWO DO ŻYCIA” z dnia 9 kwietnia 2016 r. od decyzji Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r. (znak ŚR.6220.14.2015) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. w Brodnicy przy ul. Cichej 7 na działce ewidencyjnej nr 2424/6, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-104/16).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3) Burmistrz Brodnicy - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brodnica,
4) Burmistrz Brodnicy - tablica ogłoszeń przy terenie planowanej inwestycji.


Toruń, dnia 24 maja 2016 r.

SKO-0815-96/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.),

zawiadamia

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz), skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 15 marca 2016 r. (znak SKO-60-128/15) o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12 października 2015 r. (znak OŚR.6220.5.2012) w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Marusza oraz Skarszewy w gminie Grudziądz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 36/1 i 154/1 w miejscowości Marusza, obręb Skarszewy, gmina Grudziądz i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wniesionej przez Prokon New Energy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z odpowiedziami na powyższą skargę.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, stosownie do przepisu art. 54 § 4 p.p.s.a., poucza, że zgodnie z treścią przepisu art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poucza również, że zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3) Wójt Gminy Grudziądz – tablica informacyjna w miejscowości Marusza,
4) Wójt Gminy Grudziądz – tablica informacyjna w miejscowości Skarszewy.


Toruń, dnia 6 maja 2016 r.

SKO-60-18/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków 6, 8, 10, 12 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży z dnia 29 marca 2016 r. od decyzji Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 marca 2016 r. (znak GKM.6220.1.2016) ustalającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A., nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-18/16). Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3) Burmistrz Miasta Chełmża - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełmża.


Toruń, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Toruniu

SKO- 60-17/16


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,


że odwołanie z dnia 23 marca 2016 r. Stowarzyszenia „Nasze Rubinkowo”, odwołanie z dnia 11 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS oraz odwołanie z dnia 12 kwietnia 2016 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” od decyzji z dnia 7 marca 2016 r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia przez Kierownika Referatu Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu, dz. nr 49/33, obręb 51” (WAiB.6220.11.36.4.2015 AG, Akta: 17/III/97 tom III (1)) zostaną rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na konieczność zweryfikowania dopuszczalności i terminowości odwołań wniesionych w różnym terminie ( ostatnie 19 kwietnia 2016 r.), konieczność przekazania jednego z odwołań do organu I instancji z uwagi na jego wniesienie bezpośrednio do tut. Kolegium oraz czas niezbędny do przeanalizowania akt postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 1 lipca 2016 roku.

Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 28 kwietnia 2016 r.

SKO-60-10/16

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania Pana Stanisława Goryńskiego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 stycznia 2016 r. (znak RLŚ 7331-6.13/ś/2012) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, średnicy rotora do 130 m, wysokości wieży do 150 m i wysokości całkowitej do 215 m, posadowionej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 193, w obrębie geodezyjnym Nowe Mosty, gmina Łasin, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin,
4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – tablica ogłoszeń w miejscowości Nowe Mosty.


Toruń, dnia 26 kwietnia 2016 roku

SKO-60-133/15

OBWIESZCZENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; dalej: k.p.a.) w związku
z art. 49 k.p.a. i po zastosowaniu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji) zawiadamia, że odwołania: 1) 39 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 2) 19 mieszkańców wsi Płużnica
z dnia 16 listopada 2015 roku; 3) 18 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo
z dnia 16 listopada 2015 roku; 4) 49 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo
z dnia 16 listopada 2015 roku; 5) 17 mieszkańców wsi Wieldządz, Czaple
i Nowa Wieś Kr. z dnia 13 listopada 2015 roku; 6) 65 mieszkańców wsi Czaple, Bartoszyce, Uciąż i Józefkowo od decyzji Wójta Gminy Płużnica
z dnia 26 października 2015 r., znak GPI.6220.7.23.2012.2015WSz,
w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną
w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz
w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica, nie zostaną rozpatrzone w terminie wskazanym w obwieszczeniu
z dnia 31 marca 2016 roku z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 31 maja 2016 roku.


Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Gminy Płużnica;
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Płużnica;
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czaple;
4. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
5. Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 31 marca 2016 roku

SKO-60-133/15

OBWIESZCZENIE


         Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23; dalej: k.p.a.) i po zastosowaniu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 10 § 1 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
          Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Jednocześnie w oparciu o art. 36 § 1 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołania: 1) 39 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 2) 19 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 3) 18 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo z dnia 16 listopada 2015 roku; 4) 49 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo z dnia 16 listopada 2015 roku; 5) 17 mieszkańców wsi Wieldządz, Czaple i Nowa Wieś Kr. z dnia 13 listopada 2015 roku; 6) 65 mieszkańców wsi Czaple, Bartoszyce, Uciąż i Józefkowo od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 r., znak GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, nie zostaną rozpatrzone w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 23 lutego 2016 r. z uwagi na konieczność ustalenia stron postępowania oraz skomplikowany charakter sprawy.
      W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Gminy Płużnica;
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Płużnica;
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Czaple;
4. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
5. Strona BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 23 marca 2016 r.

SKO-60-39/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania stowarzyszenia zwykłego Lege Artis Pro Natura od decyzji Wójta Gminy Bobrowo nr 1/2015 z dnia 28 maja 2015 r. (znak ROŚ.6220.1.2015) o realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080462C w miejscowości Kawki na odcinku od drogi gminnej nr 080420C do drogi powiatowej nr 1823C o długości ok. 1400 m w gminie Bobrowo i stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w zakresie słów: „orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” i orzeczeniu w to miejsce: „stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” (znak SKO-60-39/15).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3) Wójt Gminy Bobrowo - tablica ogłoszeń w miejscowości Kawki,
4) Wójt Gminy Bobrowo - tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowo.


Toruń, dnia 15 marca 2016 r.

SKO-60-128/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Pana Jarosława Murgałę od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12 października 2015 r. (znak OŚR.6220.5.2012) w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Marusza oraz Skarszewy w gminie Grudziądz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 36/1 i 154/1 w miejscowości Marusza, obręb Skarszewy, gmina Grudziądz, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-128/15).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Grudziądz – tablica informacyjna w miejscowości Marusza,
4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica informacyjna w miejscowości Skarszewy.


Toruń, dnia 15 marca 2016 r.

SKO- 60- 6/16


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 9 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) na niezałatwienie w terminie sprawy wydania przez Burmistrza Brodnicy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 2424/6 w m. Brodnica przy ul. Cichej 7 postanowiło:

1) uznać zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie za uzasadnione,
2) wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy tj. 14 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia przez organ,
3) zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych naruszenia przepisów o załatwianiu spraw w terminie,
4) stwierdzić, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 4 marca 2016 r.

SKO- 60-144/15


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu


podaje do publicznej wiadomości, że:

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Pana Sebastiana Kluza od decyzji Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015 r. znak: ROŚ.6220.2.3.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek inwentarski: obory o obsadzie 100 DJP, budowa płyty obornikowej wielkości 196 m2 wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności V=220 m3, na działce o numerze geodezyjnym 239/10, miejscowość Łubianka, gm. Łubianka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (SKO-60-144/15).


Toruń, dnia 24 lutego 2016 r.

SKO- 60-140/15
SKO- 60-8/16
SKO- 60-9/16


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie:

 • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia strony postępowania,
 • art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo,

że w sprawie decyzji z dnia 12 listopada 2015 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Płużnica przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 6,4 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiewiórki na działkach nr 213/7 i 221, gm. Płużnica (GPI.6220.8.20.2012.2015WSz) wydane zostały przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu następujące decyzje z dnia 24 lutego 2016 r.:

- decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego z uwagi na wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (SKO-60-8/16),

- decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego z uwagi na wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (SKO-60-9/16),

- decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzję w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (SKO-60-140/15),

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.Art.49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 29 lutego 2016 r.

SKO-72-17/16


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpoznaniu odwołania Pań Jadwigi Michałowskiej, Patrycji Michałowskiej i Katarzyny Michałowskiej od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Unisław z dnia 17 grudnia 2015 r. (znak: OP.6733.4.2015.DB), o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działkach o nr ew. 554, 550/7, 550/1, 1162, 551/9, 549/3, 549/9, 549/5 i 555, obręb Unisław, gm. Unisław, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi
I instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Unisław – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Unisław
4. Wójt Gminy Unisław - Biuletyn Informacji Publicznej.


Toruń, dnia 29 lutego 2016 r.

SKO-60-134/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu działając na podstawie:

 1.  przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisów art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Pana Wojciecha Węża od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2015 r. (znak GPI.6220.1.19.2015.WSz), została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-134/15).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Płużnica – tablica informacyjna w Błędowie.


Toruń, dnia 23 lutego 2016 roku

SKO-60-133/15

ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; dalej: k.p.a.) w związku
z art. 49 k.p.a. i po zastosowaniu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.; dalej: ustawa
o udostępnianiu informacji) zawiadamia, że odwołania: 1) 39 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 2) 19 mieszkańców wsi Płużnica
z dnia 16 listopada 2015 roku; 3) 18 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo
z dnia 16 listopada 2015 roku; 4) 49 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo
z dnia 16 listopada 2015 roku; 5) 17 mieszkańców wsi Wieldządz, Czaple
i Nowa Wieś Kr. z dnia 13 listopada 2015 roku; 6) 65 mieszkańców wsi Czaple, Bartoszyce, Uciąż i Józefkowo od decyzji Wójta Gminy Płużnica
z dnia 26 października 2015 r., znak GPI.6220.7.23.2012.2015WSz,
w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną
w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz
w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica, nie zostaną rozpatrzone w terminie wskazanym w zawiadomieniu
z dnia 14 stycznia 2016 roku z uwagi na konieczność ustalenia stron postępowania odwoławczego oraz skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 31 marca 2016 roku.

Art. 49. k.p.a.: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 28.01.2016 r.

SKO-60-128/15


                                                                   PAN JAROSŁAW MURGAŁA
                                                                   WRZOSOWA 10
                                                                   SKARSZEWY
                                                                   86-302 GRUDZIĄDZ

ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia,
że odwołanie Pana od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12 października 2015 roku, znak: OŚR.6220.5.2012 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Marusza oraz Skarszewy w gminie Grudziądz, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na prowadzone przez tutejsze Kolegium postępowanie uzupełniające materiał dowodowy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 18 marca 2016 roku.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Pan Arkadiusz Śliwka –pełnomocnik PROKON New Energy Poland
Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 D, 80-296 Gdańsk
3. Wójt Gminy Grudziądz
4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa:
a) Sołtys Sołectwa Marusza – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
b) Sołtys Sołectwa Skarszewy – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
c) Sołtys sołectwa Turznice – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
d) Sołtys sołectwa Stary Folwark – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej
e) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna
f) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - Biuletyn Informacji Publicznej
g) Urząd Gminy Grudziądz – tablica informacyjna
5. SKO a/a (FI)


Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , ul. Dworcowa 81, 85-909 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu
Ul. Kos. Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz


Toruń, dnia 14 stycznia 2016 r.

SKO-0815-202/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.),

zawiadamia

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz), skarg na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 5 października 2015 r. (znak SKO-60-14/15) o uchyleniu w części decyzji Wójta Gminy Książki z dnia 6 marca 2015 r. (znak RG.6220.6.2013.2014.2015) w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, polegającego na budowie do 12 elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 3,5 MW każda i orzeczeniu co do istoty sprawy, wniesionych przez Pana Henryka Skrzeczkowskiego i Stowarzyszenie Książki – Przyjazna Gmina, wraz z odpowiedziami na powyższe skargi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, stosownie do przepisu art. 54 § 4 p.p.s.a., poucza, że zgodnie z treścią przepisu art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu poucza również, że zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3) Wójt Gminy Książki – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Książki,
b) Urzędzie Gminy Wąbrzeźno,
c) Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,
d) Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
e) Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
f) miejscowości Blizienko,
g) miejscowości Blizno,
h) miejscowości Książki,
i) miejscowości Łopatki,
j) miejscowości Szczuplinki,
k) miejscowości Zaskocz,
l) miejscowości Białobłoty,
m) miejscowości Jarantowice,
n) miejscowości Mazanki,
o) miejscowości Gołębiewo,
p) miejscowości Rywałd,
q) miejscowości Budziszewo.


Toruń, dnia 30 grudnia 2015 r.


SKO-60-140/15


ZAWIADOMIENIE

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie z dnia 24 listopada 2015 r. Stowarzyszenia „Ostoja” oraz odwołania z dnia 23 listopada 2015 r. Pana Jerzego Linda, Pana Michała Bykowskiego oraz Pani Krystyny Makowskiej od decyzji z dnia 12 listopada 2015 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Płużnica przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 6,4 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Wiewiórki na działkach nr 213/7 i 221, gm. Płużnica (GPI.6220.8.20.2012.2015WSz) zostaną rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na konieczność przeanalizowania obszernych akt postępowania, skomplikowany stan prawny i faktyczny oraz konieczność wezwania odwołujących jak i organu I instancji do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie.
         W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 28 lutego 2016 roku.


Otrzymują:

1. Eko- Park VI Sp. z o. o.
al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa
2. Stowarzyszenie „OSTOJA”
Wieldządz 32, 87- 214 Płużnica
3. Pan Jerzy Linda
Wiewiórki 14, 87- 214 Płużnica
4. Pan Michał Bykowski
Wiewiórki 12, 87- 214 Płużnica
5. Pani Krystyna Makowska
Płużnica 47i, 87- 214 Płużnica
6. Jacek Matuszewski
Wiewiórki 11, 87-214 Płużnica
7. Stanisław Ottowicz
Wiewiórki, 87-205 Wiewiórki
8. Aleksandra Ottowicz
Wiewiórki, 87-205 Wiewiórki
9. Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
10. Janina Madej
Działowo, 87-214 Płużnica
11. Powiat Wąbrzeski- Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
12. Piotr Meyer
Goryń, 87-214 Płużnica
13. Jan Biegniewski
Wronie, 87-200 Wąbrzeźno
14. Wanda Biegniewska
Wronie, 87-200 Wąbrzeźno
15. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Toruniu
ul. Świętopełka 26, 87-100 Toruń
16. Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana
ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa
17. Pozostałe strony postępowania- obwieszczeniem
a)tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
b)strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
c)Wójt Gminy Płużnica – tablica ogłoszeń we wsi Wiewiórki
18. SKO a/a


Toruń, dnia 14 stycznia 2016 roku


SKO-60-133/15

OBWIESZCZENIE


                Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; dalej: k.p.a.) w związku z art. 49 k.p.a. i po zastosowaniu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji) zawiadamia, że odwołania: 1) 39 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 2) 19 mieszkańców wsi Płużnica z dnia 16 listopada 2015 roku; 3) 18 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo z dnia 16 listopada 2015 roku; 4) 49 mieszkańców wsi Płużnica i Józefkowo z dnia 16 listopada 2015 roku; 5) 17 mieszkańców wsi Wieldządz, Czaple i Nowa Wieś Kr. z dnia 13 listopada 2015 roku; 6) 65 mieszkańców wsi Czaple, Bartoszyce, Uciąż i Józefkowo od decyzji Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2015 r., znak GPI.6220.7.23.2012.2015WSz, w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 27 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Płużnica na działkach nr 85/4, 19, 7/1, 166 i 177 oraz w miejscowości Czaple na działkach nr 13/2, 36/4, 50 i 32/1, gmina Płużnica, zostaną rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na konieczność ustalenia stron postępowania odwoławczego.
            W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 29 lutego 2016 roku.


Art. 49. k.p.a.: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 08.01.2016 r.

SKO-60-137/15

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 października 2014 roku, znak: RRG.62220.11.15.2014 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia jednocześnie, że w/w sprawa zostanie rozpatrzona po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na konieczność zapoznania stron postępowania z materiałem dowodowym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 26 lutego 2016 roku.


Otrzymują:

1. WINDKOM Sp. z o.o. Komorowo 19a
62-530 Kazimierz Biskupi
2. DNS-WIND Jakub Pańka ul. Sportowa 44, 87-720 Ciechocinek
3. Wójt Gminy Obrowo
4. Urząd Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń - Sołectwo Łążynek
5. Urząd Gminy Ciechocin – tablica ogłoszeń - Sołectwo Małszyce
6. SKO – tablica ogłoszeń
7. SKO – Biuletyn Informacji Publicznej
8. SKO a/a (FI)

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu


Toruń, dnia 08.01.2016 r.

SKO-60-136/15

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 października 2014 roku, znak: RRG.62220.11.14.2014 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia jednocześnie, że w/w sprawa zostanie rozpatrzona po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na konieczność zapoznania stron postępowania z materiałem dowodowym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 26 lutego 2016 roku.


Otrzymują:

1. WINDKOM Sp. z o.o. Komorowo 19a
62-530 Kazimierz Biskupi
2. DNS-WIND Jakub Pańka ul. Sportowa 44, 87-720 Ciechocinek
3. Wójt Gminy Obrowo
4. Urząd Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń - Sołectwo Łążynek
5. Urząd Gminy Ciechocin – tablica ogłoszeń - Sołectwo Małszyce
6. SKO – tablica ogłoszeń
7. SKO – Biuletyn Informacji Publicznej
8. SKO a/a (FI)

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu


Toruń, dnia 10.12.2015 r.

SKO-60-39/15

PAN RAFAŁ WRZOSEK
(PEŁNOMOCNIK GMINY BOBROWO)
UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2B/27 14-200 IŁAWA

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE
LEGE ARTIS PRO NATURA
SKRYTKA POCZTOWA 37
87-101 TORUŃ - 3


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej odwołania stowarzyszenia zwykłego „Lege Artis Pro Natura” od decyzji Wójta Gminy Bobrowo nr 1/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, znak: ROŚ.6220.1.2015), a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że wyżej wymienione odwołanie zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t. j. z 2015 r. poz. 613) z uwagi na konieczność zapoznania stron postepowania z całością akt sprawy.
W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania na zasadzie przepisu art. 49 k.p.a. :
a) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
b) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
3. Urząd Gminy Bobrowo
a) Tablica ogłoszeń w miejscowości Kawki
b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo
4. Wójt Gminy Bobrowo
5. SKO a/a (FI)


Toruń, dnia 14 grudnia 2015 r.


SKO-72-171/15

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołania po rozpoznaniu odwołania Pani Małgorzaty Guzowskiego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. (znak RRG.6733.45.2014.2015) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Grabowej i Jodłowej na działkach nr 41/1, 29/55, 29/47 i 29/73 w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo, zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w miejscowości Brzozówka,
4. Wójt Gminy Obrowo – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo.


Toruń, dnia 14 grudnia 2015 r.

SKO-72-166/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania Pani Marzenny Cieślak od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 sierpnia 2015 r. (znak WAiB.6220.75.1.74.3 2014.JK) o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji tego organu o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 grudnia 2010 r. (znak WAiB-IV/JK-7624/85/2010) dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią administracyjno-biurową przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu na terenie działek ewidencyjnych nr 336/2, 336/3, 335/3, 335/5, 348/14, 348/25, 335/1, 348/19 i 348/20 w obrębie 49, stwierdzeniu wydania powyższej decyzji z naruszeniem prawa oraz o wskazaniu, że w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swojej istocie decyzji dotychczasowej, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy o ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 02.11.2015 r.

SKO-72-171/15

                                                                   PANI
                                                                   MAŁGORZATA GUZOWSKA
                                                                   JODŁOWA 24
                                                                   BRZOZÓWKA
                                                                    87-123 DOBRZEJEWICE


ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia,
że Pani odwołanie z dnia 14 września 2015 roku od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2015 roku, znak: RRG.6733.45.2014.2015 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej (ul. Grabowa i Jodłowa zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na prowadzone przez tut. Kolegium postepowanie wyjaśniające.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 grudnia 2015 roku.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Pani Edyta Grzymska – pełnomocnik Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. 3 SKA z siedzibą w Krotoszynie
3. Pan Marcin Wieczerzak
4. Pani Anna Wieczerzak
5. Pan Roman Rożek
6. Pan Paweł Zych
7. Pan Katarzyna Zych
8. Pan Roman Śliwiński
9. Pan Ryszard Wojtczak
10. Pani Renata Wojtczak
11. Pozostałe strony:
a) Obwieszczenie na tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
b) Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
12. Wójt Gminy Obrowo
13. SKO a/a (FI)


Toruń, 01.12.2015 r.

SKO-60-129/15

                                                          Stowarzyszenie Ochrony Środowiska

                                                          Klęczkowa „Dla Klęczkowa’’

                                                           Pani Danuta Ładzińska

                                                           Ul. Chełmińska 130

                                                            86-300 Grudziądz


ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia,
że odwołanie Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Klęczkowa „Dla Klęczkowa” reprezentowanego przez Panią Danutę Ładzińską od decyzji Wójta Gminy Stolno z dnia 17 września 2015 roku , znak: SRLiOŚ.602.2.2014.FC określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Klęczkowo, gmina Stolno zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na prowadzone przez tutejsze Kolegium postępowanie wyjaśniające.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 grudnia 2015 roku.


Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Mleczarski PROMLECZ Zdzisław Prowancki
Robakowo 97 86-212 Stolno
3. Wójt Gminy Grudziądz
4. SKO a/a (FI)
5. Strony zgodnie z art. 49 kpa
a) Urząd Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń
b) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna
c) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie


Toruń, dnia 30.11.2015 r.

SKO-60-128/15

                                                                       PAN JAROSŁAW MURGAŁA
                                                                       WRZOSOWA 10
                                                                       SKARSZEWY
                                                                       86-302 GRUDZIĄDZ

ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia,
że odwołanie Pana od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12 października 2015 roku, znak: OŚR.6220.5.2012 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Marusza oraz Skarszewy w gminie Grudziądz, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na prowadzone przez tutejsze Kolegium postępowanie uzupełniające materiał dowodowy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 grudnia 2015 roku.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Pan Arkadiusz Śliwka –pełnomocnik PROKON New Energy Poland Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 D, 80-296 Gdańsk
3. Wójt Gminy Grudziądz
4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa:
a) Sołtys Sołectwa Marusza – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
b) Sołtys Sołectwa Skarszewy – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
c) Sołtys sołectwa Turznice – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej,
d) Sołtys sołectwa Stary Folwark – 1 egz. z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej
e) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna
f) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - Biuletyn Informacji Publicznej
g) Urząd Gminy Grudziądz – tablica informacyjna
5. SKO a/a (FI)


Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , ul. Dworcowa 81, 85-909 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu
Ul. Kos. Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
Toruń, dnia 25 listopada 2015 r.

SKO-60-47/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:


po rozpatrzeniu odwołania Solanum Rolno-Produkcyjnej sp. z o.o z siedzibą w Wielkich Lniskach 1A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 7 sierpnia 2015 r. (znak OŚR.6220.14.2015) w sprawie ustalenia uwarunkowań środowiskowych została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o utrzymaniu w mocy w/wym decyzji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Grudziądz – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Grudziądz
b) Urzędzie Gminy Gruta,
c) Sołectwo Wielkie Lniska,
d) Sołectwo Grabowiec


Toruń, dnia 15 października 2015 r.

SKO-72-176/15

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że

po rozpatrzeniu odwołań Pani Lucyny Cichockiej, Pana Zbigniewa Ochockiego, Pani Magdaleny Koper i Pani Aniki Brzozowskiej od decyzji Wójta Gminy Grudziądz nr 241.2015 z dnia 3 września 2015 r. (znak GBK.6733.16.2015) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej „Nowa Wieś 16” typu STEK 20/250 wraz z liniami kablowymi SN i nN dla zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 134/1, 132/3, 136/15, 136/11 i 137/22, wydana została decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Akta sprawy można przeglądać w Biurze Podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 401 – III Piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grudziądz,
4. Wójt Gminy Grudziądz – tablica ogłoszeń w Nowej Wsi.


Toruń, dnia 05 października 2015 r.

SKO-60-14/15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.), art. 38 u.o.o.ś., oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

podaje do publicznej wiadomości, że została wydana

Toruń, dnia 05 października 2015 r.

SKO-60-14/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:


1. Marek Żmuda - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Alicja Zaskurska - członek


po rozpatrzeniu odwołania Pana Henryka Skrzeczkowskiego i Stowarzyszenia Książki – Przyjazna Gmina od decyzji Wójta Gminy Książki z dnia 6 marca 2015 r. (znak RG.6220.6.2013.2014.2015)

orzekło:


1) uchylić zaskarżoną decyzję w zakresie słów „ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Książki” i w to miejsce orzec „ustalam na rzecz GB Książki 405 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Książki, w wariancie inwestorskim, stosownie do treści raportu oddziaływania na środowisko i przedłożonej przez inwestora do akt sprawy dokumentacji”,
2) uchylić zaskarżoną decyzję w zakresie punktu III.4) i w to miejsce orzec:
„Przeprowadzić obserwacje zacienienia poprzez bezpośredni pomiar nasłonecznienia w okresie pierwszego roku funkcjonowania przedsięwzięcia w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień w godzinach 5:00-7:00 oraz 19:00-21:00 w punktach oznaczonych w raporcie oddziaływania na środowisko symbolami S01, S02, S03, S04, S06, S07, S08, S09, S10, S13, S14, S 16, S17, S18, S19, S20, S21, S25, S28, S29, S31, S33, S35 i w przypadku przekroczeń wprowadzić działania minimalizujące np. nasadzenie zieleni izolacyjnej; wyniki obserwacji należy przedłożyć Wójtowi Gminy Książki w terminie do dnia 30 września pierwszego roku funkcjonowania przedsięwzięcia”,
3) uchylić zaskarżoną decyzję w zakresie punktu III.5) i w to miejsce orzec:
„Przeprowadzić obserwacje zjawiska oblodzenia łopat za pomocą systemu umieszczonego na bądź w turbinie, który w przypadku wystąpienia zjawiska oblodzenia spowoduje zatrzymanie pracy turbin. Obserwacje należy prowadzić w systemie ciągłym w całym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia, zaś wyniki obserwacji za pierwszy sezon zimowy po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania należy przedstawić Wójtowi Gminy Książki w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym przedsięwzięcie oddano do użytkowania”,
4) uchylić zaskarżoną decyzję w zakresie punktu VI.1).b) i w to miejsce orzec:
„Wykonać badania w porze dnia i nocy po 1 roku funkcjonowania oraz po 2 latach funkcjonowania przedsięwzięcia, w punktach oznaczonych w raporcie oddziaływania na środowisko symbolami P10, P12, P15, P08, P29, P31, P05, P06, P16, P23, P24, P32, P33, P34 oraz przedstawić wyniki analiz z wykonanych badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Grudziądzu, Wójtowi Gminy Książki i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dla badań wykonanych po 1 roku funkcjonowania przedsięwzięcia, analiza powinna być dostarczona do wskazanych organów w terminie 17 miesięcy od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania, zaś dla badań prowadzonych po 2 latach funkcjonowania przedsięwzięcia, analiza powinna być dostarczona do wskazanych organów w terminie 29 miesięcy od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania”.

U Z A S A D N I E N I E

         Decyzją z dnia 6 marca 2015 r. Wójt Gminy Książki ustalił środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, polegającego na budowie do 12 elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 3,5 MW każda.
            Odwołania od powyższej decyzji złożyli Henryk Skrzeczkowski i Stowarzyszenia Książki – Przyjazna Gmina, zarzucając w nich negatywny wpływ inwestycji na środowisko.
W toku postępowania odwoławczego, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zleciło Wójtowi Gminy Książki dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.
           W toku postępowania odwoławczego, inwestor uzupełnił przestawioną wcześniej dokumentację, a Stowarzyszenia Książki – Przyjazna Gmina podtrzymało wcześniejsze stanowisko o niekorzystnym wpływie elektrowni wiatrowych na środowisko.

        Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
        Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa zasada dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. (art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.). Zakwalifikowanie przedsięwzięć do jednej z powyższych kategorii następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 60 u.o.o.ś. - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
          Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628; dalej: u.o.p.), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych oraz o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia).
         Zgodnie z przepisem art. 85 u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów k.p.a., powinno zawierać: 1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: – ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, – uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78 u.o.o.ś, – wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, c) uzasadnienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 u.o.o.ś.
           Zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3 u.o.o.ś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
               Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Zgodne z przepisem art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy.
               Wydając niniejszą decyzję, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je za wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana. Stronom umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań (pismo tutejszego Kolegium z dnia 18 sierpnia 2015 r.).
           Przedsięwzięcie opisane we wniosku może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a to z uwagi na treść przepisu § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia, zatem jego realizacja wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W konsekwencji, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być nałożony w drodze postanowienia na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. W niniejszej sprawie, obowiązek taki został nałożony na wnioskodawcę postanowieniem Wójta Gminy Książki z dnia 12 sierpnia 2013 r., zaś wnioskodawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz inne dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, które przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.
             Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego. Uzgodnienie lub odmowa uzgodnienia następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.). W przeciwieństwie do organu pierwszej instancji, organ odwoławczy nie jest związany postanowieniem o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, skoro na podstawie art. 142 k.p.a. jest uprawniony do jego weryfikacji w przypadku złożenia odwołania. Z uwagi na fakt braku związania powyższym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu jest uprawnione do orzeczenia odmiennie niż uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
              W ocenie tutejszego Kolegium, zaskarżona decyzja jest w istotnej części prawidłowa. Nałożone na inwestora obowiązki znajdują oparcie w przedłożonej przez inwestora dokumentacji i zostały pozytywnie zweryfikowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
                Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest przeprowadzenie całej procedury postępowania z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z przepisem art. 33 u.o.o.ś., przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 2) wszczęciu postępowania; 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; 5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 6) możliwości składania uwag i wniosków; 7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36 u.o.o.ś., jeżeli ma być ona przeprowadzona; 10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, należą: 1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami; 2) wymagane przez przepisy: a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, b) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.
             W postępowaniu przed organem pierwszej instancji należycie zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu. Organ pierwszej instancji prawidłowo informował o podejmowanych działaniach, w sposób określony przepisami art. 33-38 u.o.o.ś. Szczegółowe dane o dokonywanych obwieszczeniach, ze wskazaniem miejsc i dat obwieszczeń, wymieniono w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
           W toku postępowania odwoławczego, na podstawie wydanego postanowienia z art. 136 k.p.a., materiał dowodowy w sprawie został uzupełniony. Poniżej omówiono wnioski płynące z dowodów przedstawionych w postępowaniu odwoławczym.
Jak wyjaśniono w piśmie Wójta Gminy Książki z dnia 12 czerwca 2015 r., spełniony został wymóg z przepisu art. 75 ust. 4 u.o.o.ś., który stanowi o wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z innymi wójtami lub burmistrzami gmin, w przypadku gdy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gmin. Inwestycja ma oddziaływać na obszary gmin Książki, Wąbrzeźno i Świecie nad Osą. Wymóg porozumienia z Wójtem Gminy Wąbrzeźno został spełniony, co potwierdza postanowienie tego organu z dnia 11 lutego 2015 r. (znak WOŚ.6220.2.2015). Wymóg porozumienia z Wójtem Gminy Świece nad Osą został spełniony, ponieważ organ ten był informowany o podejmowanych w sprawie działaniach, co potwierdza jego oświadczenie z dnia 28 maja 2015 r.
                Należy przy tym wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, w przedmiotowym przypadku nie ma konieczności wydawania postanowienia w trybie przepisu art. 106 k.p.a. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 935/12, CBOSA; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 905/10, CBOSA). W ocenie tutejszego Kolegium, nie ma konieczności zachowania wymogu porozumienia w przypadku orzeczenia organu odwoławczego, bowiem organ ten jest organem wyższego stopnia wobec Wójta Gminy Wąbrzeźno i Wójta Gminy Świecie nad Osą.
             W piśmie wnioskodawcy z dnia 10 czerwca 2015 r. uszczegółowiono lokalizację planowanego przedsięwzięcia, w tym każdej z planowanych elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury im towarzyszącej w postaci Głównych Punktów Odbioru oraz wyjaśniono, że w przypadku elementów infrastruktury towarzyszącej w postaci dróg i podziemnych kabli elektroenergetycznych, które nie wywołują negatywnego wpływu na środowisko, nie ma konieczności tam precyzyjnego określenia ich umiejscowienia. Ponadto, inwestor wskazał, że wymóg określenia precyzyjnej lokalizacji przedsięwzięcia dotyczy tylko tych elementów, które wymienione są w rozporządzeniu, a nie wszelkich elementów związanych z inwestycją.
          Inwestor wyjaśnił, że obserwacje zacienienia poprzez bezpośredni pomiar nasłonecznienia (punkt III.4) sentencji zaskarżonej decyzji) powinny być prowadzone w punktach szczegółowo wskazanych na s. 5 pisma z dnia 10 czerwca 2015 r.
           W związku z powyższym, należało uchylić zaskarżoną decyzję w zakresie punktu III.4), ponieważ ujęty tam obowiązek przeprowadzenia obserwacji zacienienia nie określał miejsca poddanego badaniu ani czasu trwania pomiarów, zatem nie byłoby możliwe precyzyjne zweryfikowanie czy obowiązek ten spełniono. Organ odwoławczy orzekł co do istoty sprawy, formułując treść obowiązku przeprowadzenia obserwacji w sposób precyzyjny w punkcie 2 niniejszej decyzji.
      Równocześnie, nie orzeczono o ponoszeniu kosztów działań minimalizacyjnych. Dla wykonania obowiązku z decyzji środowiskowej, istotne jest wykonanie działań, a nie kwestia kto poniesie ich koszt. Organ administracji nie jest upoważniony do orzekania o tym na czyj koszt mają być podejmowane działania. Zainteresowanym ich podjęciem powinien być uprawniony z tytułu decyzji środowiskowej, ponieważ niewykonanie obowiązku dla tego podmiotu może powodować niekorzystne skutki prawne.
W piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r. wnioskodawca wyjaśnił, że obserwacje zjawiska oblodzenia łopat za pomocą systemu umieszczonego turbinie powinny być prowadzone za pomocą systemu SCADA w sposób ciągły (punkt III.5) sentencji zaskarżonej decyzji), zaś wyniki obserwacji powinny być przedstawione organowi pierwszej instancji po pierwszym sezonie zimowym eksploatacji. Z uwagi na brak dostatecznej precyzji zaskarżonej decyzji w powyższym zakresie, o powyższym obowiązku orzeczono w sposób spełniający wymogi art. 107 § 1 k.p.a. w punkcie 3 niniejszej decyzji.
Inwestor wyjaśnił, że analiza porealizacyjna w zakresie badań hałasu (punkt VI.1.b zaskarżonej decyzji) powinny być prowadzone w punktach szczegółowo wskazanych na s. 6 pisma z dnia 10 czerwca 2015 r. i przedstawione w sposób i w terminach szczegółowo tam podanych.
            Powyższe wyjaśnienie ma istotne znaczenie, gdyż w punkcie VI.1.b zaskarżonej decyzji obowiązek ten ujęto w sposób nieprecyzyjny, to jest „ (…) w miejscach objętych ochroną akustyczną i godzinach wskazanych przez mieszkańców, których domostwa zlokalizowane się w odległości do 500 m od fundamentów elektrowni (…)”. Zapis ten nie pozwalał na jego wykonanie, ponieważ nie było określone gdzie ma zostać przeprowadzona analiza, jak wybrać osoby, które miałyby wskazać miejsca i godzinę pomiaru i w jaki sposób miałyby one taką decyzję podjąć.
               Z powyższych względów, w punkcie 4 niniejszej decyzji orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji w zakresie punktu VI.1.b. w orzeczono w to miejsce co do istoty sprawy, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu odwoławczym.
              Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Powyższe ujęto w punkcie I.1 decyzji, stosownie do wskazań zawartych we wniosku oraz w raporcie oddziaływania na środowisko (s. 24-27 s. 30-31 raportu,
              Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
Powyższe ujęto w punkcie I.2 decyzji, gdzie wskazano działania minimalizujące negatywny wpływ na zwierzęta, zwłaszcza nietoperze, roślinność, zapewnienie przywrócenia stanu po realizacji inwestycji, emisję hałasu do otoczenia (s. 33, 37, 40-41, 45-46, 54-56, 147, 199-206 raportu).
Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś. W przypadku planowanej inwestycji, zastosowanie mieć może jedynie przepis art. 72 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., jako że dla planowanej inwestycji nie mogą być wydane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 72 ust. 1 pkt 10 u.o.o.ś.), o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 (art. 72 ust. 1 pkt 14 u.o.o.ś.) i o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 72 ust. 1 pkt 18 u.o.o.ś.).
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może wpływać na późniejsze etapy procesu inwestycyjnego, w szczególności może określać wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
          Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawarto w punkcie II zaskarżonej decyzji, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów mocy turbin w określonych porach doby, warunków technicznych funkcjonowania turbin, przy uwzględnieniu minimalizacji efektu refleksu oraz zabezpieczenia turbin jako przeszkód lotniczych. Organ pierwszej instancji prawidłowo uwzględnił również warianty oddziaływania na środowisko, stosownie do realizacji innych, zaplanowanych przedsięwzięć.
                 Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. d) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu p.o.ś.
              Przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, przy czym poważną awarię przemysłową rozumie się awarię w zakładzie (art. 3 pkt 23 i 24 p.o.ś.). Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o zwiększonym ryzyku", albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o dużym ryzyku" (art. 248 ust. 1 p.o.ś.).
              Określenie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, następuje w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie przepisów art. 248 ust. 3 i 4 p.o.ś. Obecnie obowiązuje rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1479). Żadna z wymienionych tam substancji nie będzie znajdować się w powstałym przedsięwzięciu (k. 216 raportu oddziaływania na środowisko), zatem nie będzie ono zakładem o zwiększonym ryzyku ani zakładem o dużym ryzyku. Z powyższego względu, określenie wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych nie było wymagane.
               Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. e) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na odległość inwestycji od granic kraju i obszar oddziaływania inwestycji, nie ma konieczności orzekania o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (k. 217 raportu).
                 Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. f) u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko określa gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW, stąd też powyższego w sentencji decyzji nie określono.
                 Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba: a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji, b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek tych działań.
             Z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie wynika potrzeba dokonania kompensacji przyrodniczej, stąd obowiązku takiego nie nałożono na inwestora.
               Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 p.o.ś., stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Utworzenie obszaru ograniczonego oddziaływania następuje, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie jest przedsięwzięciem, dla którego wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego oddziaływania, co potwierdza raport oddziaływania na środowisko (s. 217 raportu oddziaływania na środowisko), wobec czego w sentencji decyzji nie stwierdzono konieczności jego utworzenia.
               Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b u.o.o.ś.
             Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości ok. 140 km od granic państwa, zaś obszar oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie hałasu sięga kilkuset metrów od miejsca jego realizacji. Wobec powyższego, nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś.
            Zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 pkt 4a u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, zatem powyższego obowiązku na wnioskodawcę nie nałożono.
              Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 4b u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje prac przygotowawczych ani obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu powyższego przepisu, zatem powyższego obowiązku na wnioskodawcę nie nałożono.
                Stosownie do przepisu art. 82 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś., właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia. W oparciu o powyższy przepis, organ pierwszej instancji nałożył obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem w porze dnia i nocy. Z przeprowadzonej oceny oddziaływana na środowisko wynika bowiem, że istotny elementem oddziaływania inwestycji na środowisko będzie emisja hałasu. Planowane przedsięwzięcie nie przekroczy dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, wynoszących dla znajdującej się najbliżej zabudowy zagrodowej 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w ciągu nocy, a to zgodnie z tabelą 1, punkt 3 b) w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112), co przedstawiono szczegółowo na s. 56-77 raportu.
                Należy wskazać, że możliwość nałożenia przez organ obowiązku przeprowadzenia działań monitorujących oddziaływanie na środowisko i sporządzenia analizy porealizacyjnej obejmuje również możliwość nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia wyników tych działań i opracowań organom wyspecjalizowanym, aby mogły one dokonać ich oceny w zakresie swojej właściwości. Rozwiązania takie są powszechnie stosowane w praktyce spraw dotyczących środowiskowych uwarunkowań i nie są kwestionowanej w orzecznictwie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 579/13, CBOSA).
              W niniejszej sprawie, nałożono szczegółowe wymogi w zakresach określonych na s. 217-218 raportu, stosownie do zawartych tam wyjaśnień i dalszych przedłożonych dokumentów, przy uwzględnieniu stanowiska regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z zastrzeżeniem konieczności precyzyjnego sformułowania sentencji rozstrzygnięcia.
Stosownie do treści przepisu art. 85 u.o.o.ś., należy wskazać, że budowa elektrowni wiatrowych jest przedsięwzięciem powodującym konflikty społeczne. Potwierdzają to liczne postępowania przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi, wywołane środkami prawnymi kierowanymi przez mieszkańców terenów w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W niniejszej sprawie taki konflikt występuje, o czym świadczą złożone odwołania i dalsze pisma w toku sprawy. Wykonywanie przez inwestora obowiązków nałożonych decyzją środowiskową powinno prowadzić do minimalizacji konfliktów społecznych, bowiem realizacja powyższych obowiązków powinno prowadzić do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko.
              Rozstrzygnięcia w trybie przepisu art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. wymagała również początkowa część sentencji zaskarżonej decyzji, co uczyniono w punkcie 1) niniejszej decyzji w taki sposób, aby określić podmiot uprawniony z tytułu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz odwołać się do szczegółowej lokalizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych, stosownie do szczegółowych wskazań inwestora.
              Należy przy tym wskazać, że w przypadku wydania decyzji z art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., organ odwoławczy nie orzeka o utrzymaniu w mocy decyzji w pozostałym zakresie.
            Odnosząc się do zarzutów odwołania, należy wskazać, że sprzeciw okolicznych mieszkańców nie jest negatywną przesłanką dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotem badania organu jest warunków inwestycji w kontekście wpływu na środowisko. Weryfikacji podlega zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami odrębnymi, regulującymi działalność objętą danym przedsięwzięciem. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest bowiem decyzją związaną, zaś organ nie ma możliwości uzależnienia wydania decyzji pozytywnej od oceny wpływu inwestycji na możliwość rozwoju gminy i dobro mieszkańców. Organ jest związany przepisami prawa, które mają zastosowanie w sprawie.
             Organ odwoławczy odniósł się do szczegółowych zarzutów co do aspektów oddziaływania na środowisko, rozstrzygając o poszczególnych obowiązkach związanych z oddziaływaniem w zakresie obowiązków zapobiegania uciążliwościom związanym z efektem migotania cienia, emisją hałasu, oblodzeniem i infradźwiękami. Planowana inwestycja mieści się bowiem w zakresie zakreślonym przez obowiązujące przepisy prawa, co nie pozwala na wydanie decyzji odmownej. Szczegółowe rozwiązania zapewniające minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wskazano w zaskarżonej decyzji oraz w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim orzeka ona co do istoty sprawy.
               W tym stanie rzeczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

             Decyzja niniejsza jest ostateczna. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

                Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Toruń, dnia 23 września 2015 r.

SKO-60-53/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu Pana Stanisława Gutowskiego od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 maja 2015 r. (znak RG.6220.2.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej z obsadą 3.500 sztuk na działce nr 290/2 w Kurkocinie, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka:
a) tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
b) tablica informacyjna w Kurkocinie,
c) tablica informacyjna w Wielkich Radowiskach.


Toruń, dnia 23 września 2015 r.

SKO-60-52/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu Pana Albina Rozwadowskiego od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 maja 2015 r. (znak RG.6220.2.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej z obsadą 3.500 sztuk na działce nr 290/2 w Kurkocinie, gmina Dębowa Łąka, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka:
a) tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
b) tablica informacyjna w Kurkocinie,
c) tablica informacyjna w Wielkich Radowiskach.


Toruń, dnia 23 września 2015 r.

SKO-60-33/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez Panią Zofię Grykałowską, Pana Jerzego Fałkowskiego, Pana Jarosława Tokarskiego, Pana Jacka Maciułę, Pana Stanisława Grzębskiego, Pana Gabriela Grzębskiego, Pana Pawła Dembskiego, Pana Ryszarda Tokarskiego, Pana Mirosława Sankiewicza, Pana Mariusza Sakowskiego, Pana Pawła Szymeckiego, Pana Janusza Sopla, Pana Rafała Dembińskiego, Pana Tomasza Dembińskiego, Panią Wiolettę Taczyńską, Panią Magorzatę Węglerską i Panią Agnieszkę Ciechacką od decyzji Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 maja 2015 r. (znak RG.6220.2.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej z obsadą 3.500 sztuk na działce nr 290/2 w Kurkocinie, gmina Dębowa Łąka
została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy o ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Dębowa Łąka:
a) tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka,
b) tablica informacyjna w Kurkocinie,
c) tablica informacyjna w Wielkich Radowiskach.


Toruń, dnia 21 września 2015 r.

SKO-60-8/15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.), art. 38 u.o.o.ś, oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

podaje do publicznej wiadomości, że została wydana

Toruń, dnia 21 września 2015 r.

SKO-60-8/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:
1. Jaśmina Lesińska - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Alicja Zaskurska - członek
po rozpatrzeniu odwołania Pana Mieczysława Mączkowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Marka Połczyńskiego, od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 stycznia 2015 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) o odmowie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o numerze ewidencyjnym 277/2 – obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka

orzekło:
uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E


Pan Mieczysław Mączkowski zwrócił się do Wójta Gminy Bartniczka wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o numerze ewidencyjnym 277/2 – obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka.
W toku postępowania wpłynęły protesty okolicznych mieszkańców względem inwestycji, zaś wnioskodawca uzupełniał i rozwijał przedstawiony materiał dowodowy, w szczególności raport oddziaływania na środowisko, złożony w oparciu o postanowienie organu pierwszej instancji z dnia 29 stycznia 2014 r. Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. (znak WOO.4242.71.2014.JM.4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanego powyżej.
Decyzją z dnia 27 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Bartniczka orzekł o odmowie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia wskazanego powyżej.
Odwołanie od powyższej decyzji złożył Pan Mieczysław Mączkowski, reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Zielińskiego, zarzucając w nim naruszenie przepisów art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 12 k.p.a., art. 11 k.p.a., art. 107 § 1 i 3 k.p.a., art. 85 ust. 1 i 2 u.o.o.ś., art. 12 k.p.a., art. 35 k.p.a., art. 36 k.p.a., art. 80 ust. 1 u.o.o.ś. oraz art. 81 ust. 1 i 2 u.o.o.ś. oraz wnosząc o rozpoznanie również postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2014 r.
W toku postępowania odwoławczego, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zleciło Wójtowi Gminy Bartniczka dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa zasada dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. (art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.). Zakwalifikowanie przedsięwzięć do jednej z powyższych kategorii następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 60 u.o.o.ś. - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628; dalej: u.o.p.), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych oraz o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia).
Zgodnie z przepisem art. 85 u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów k.p.a., powinno zawierać: 1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: – ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, – uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78 u.o.o.ś, – wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, c) uzasadnienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 u.o.o.ś.
Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Zgodne z przepisem art. 138 § 2 k.p.a., organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Wydając niniejszą decyzję, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je za wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana. Zastrzeżenia należy poczynić jednak względem poniżej wskazanych dokumentów, co do których szczegółowe uwagi zawarto w dalszej części uzasadnienia. Stronom umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań (pismo tutejszego Kolegium z dnia 18 sierpnia 2015 r.).
Przedsięwzięcie opisane we wniosku może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a to z uwagi na treść przepisu § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia, zatem jego realizacja wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W konsekwencji, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być nałożony w drodze postanowienia na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. W niniejszej sprawie, obowiązek taki został nałożony na wnioskodawcę postanowieniem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 stycznia 2014 r., zaś wnioskodawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz inne dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, które przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.
W ocenie tutejszego Kolegium, zaskarżona decyzja została wydana z istotnym naruszeniem przepisów postępowania, które uzasadnia wydanie decyzji kasatoryjnej na podstawie przepisu art. 138 § 2 k.p.a. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie jest bowiem wystarczający dla merytorycznego załatwienia sprawy, zaś postępowanie prowadzone w ramach art. 136 k.p.a. nie doprowadziło do jego uzupełnienia w wystarczającym stopniu.
Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego. Uzgodnienie lub odmowa uzgodnienia następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska wiąże organ orzekający w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 751/10, CBOSA; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 717/13, CBOSA). Wobec odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wójt Gminy Bartniczka nie mógł wydać decyzji pozytywnej. Kwestią kluczową dla rozpoznania niniejszej sprawy jest więc ocena postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2014 r. na zasadzie przepisu art. 142 k.p.a. W przeciwieństwie do organu pierwszej instancji, organ odwoławczy nie jest związany postanowieniem o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, skoro na podstawie art. 142 k.p.a. jest uprawniony do jego weryfikacji w przypadku złożenia odwołania.
Podstawą dla odmowy uzgodnienia było ustalenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że realizacja przedsięwzięcia może wiązać się ze zjawiskiem śmiertelności oraz zmianą tras wędrówek ptaków, a tym samym może ona znacząco negatywnie oddziaływać na obszar sieci Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB40002 (s. 7 postanowienia z dnia 27 listopada 2014 r.).
Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 u.o.o.ś., jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r,. poz. 627 ze zm.; dalej jako u.o.p.).
Stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 17 u.o.o.ś., przez znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 rozumie oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Zgodnie z przepisem art. 34 u.o.p., jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 u.o.p., zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. W przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. Treść zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wskazuje na to, aby wydano decyzję w trybie przepisu art. 34 ust. 1 u.o.p. w związku z zamiarem realizacji inwestycji.
Przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1348 ze zm.) określają gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, objęte ochroną częściową, objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania oraz wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Do gatunków objętych ochroną ścisłą zaliczają się: skowronek (Alauda arvensis; poz. 269 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), pliszka żółta (Motacilla flava; poz. 341 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), trznadel (Emberiza citrinella; poz. 293 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) i potrzeszcz (Emberiza calandra; poz. 290 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).
W postanowieniu tutejszego Kolegium z dnia 9 kwietnia 2015 r. wskazano szereg okoliczności faktycznych, które wymagały wyjaśnienia. Poniżej omówiono wyjaśnienie tych wątpliwości w trybie przepisu art. 136 k.p.a. na etapie postępowania odwoławczego.
Jak wskazano w wyjaśnieniach z zakresu ornitologii i chiropterologii, stanowiących załącznik do uzupełnienia raportu na s. 4, w raporcie uwzględniono ustalenia wynikające z faktu, iż na obszarze działki nr 100/9 (dawniej 100/7) w obrębie Szczuka znajdują się dwie elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 MW każda, mimo że nie zostały one oznaczone w treści raportu.
Raport oddziaływania na środowisko uzupełniono o 2 warianty alternatywne, polegające na zmianie lokalizacji elektrowni wiatrowej lub na wzniesieniu elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, 600 kW lub 500 kW (s. 3-5 uzupełnienia raportu oraz analiza akustyczna stanowiąca załącznik do uzupełnienia raportu) z tym wskazaniem, że zmniejszenie mocy elektrowni nie wpłynie na jej oddziaływanie na środowisko (s. 3 uzupełnienia raportu).
Nie przedstawiono natomiast rozwinięcia wariantu alternatywnego, polegającego na budowie elektrowni konwencjonalnej z generatorami zasilanymi paliwami stałymi, gazowymi lub ciekłymi, albo na budowie elektrowni konwencjonalnej o mocy do 1000 kW, opalanej węglem kamiennym. Ró1)wnocześnie, w piśmie z dnia 5 listopada 2014 r. wnioskodawca wskazał, że nie jest możliwa inna lokalizacja planowanej inwestycji ze względów technicznych i z uwagi na oddziaływanie akustyczne.
Ponadto, wnioskodawca przedłożył wyjaśnienia dotyczące oddziaływania skumulowanego inwestycji wraz z innymi inwestycjami w pobliżu (s. 10-11 uzupełnienia raportu oraz analiza akustyczna istniejących i planowanych turbin, stanowiące załącznik do uzupełnienia raportu). Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione w uzupełnieniu raportu wyniki obliczeń emisji hałasu dotyczą osobno wariantu elektrowni wiatrowych istniejących (łącznie 13 elektrowni na działkach 90/1, 53/6, 53/4, 100/9, 60/35, 300/16, 31/6, wskazane szczegółowe na s. 10 uzupełnienia raportu) i osobno elektrowni planowanych (elektrownie na działkach nr 245, 331 i 336, 333/2, 2592/, 271/1 i 271/2 oraz 273, wskazane szczegółowo na s. 10 uzupełnienia raportu. W załączeniu do uzupełnienia raportu przedstawiono odrębnie wyniki obliczeń emisji hałasu na elektrowni istniejących (załącznik ANALIZA AKUSTYCZNA Turbiny istniejące GF=1) oraz planowanych (załącznik ANALIZA AKUSTYCZNA Turbiny planowane GF=0).
Brak jest natomiast uwzględnienia łącznie elektrowni istniejących i planowanych, co ma istotne znaczenie, skoro w obu rozpatrywanych przypadkach wartości emisji hałasu zbliżają się do wartości dopuszczalnych (zob. Turbiny istniejące – obliczenia dla pory nocy w punkcie A wskazują na wartość 43,5 dB(A) przy dopuszczalnej wartości 45 dB(A), Turbiny planowane – obliczenia dla pory nocy w punkcie E wskazują na wartość 42,4 dB(A) przy dopuszczalnej wartości 45 dB(A). Nie można zatem ustalić czy w przypadku uwzględnienia elektrowni istniejących, jak i planowanych, nie doszłoby do przekroczenia wartości normatywnych.
Raport oddziaływania na środowisko uzupełniono o opracowanie „Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania dla 16 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: Delta Świny PLB320002, Zalew Szczeciński PLB320009, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Zatoka Pucka PLB220005, Zalew Wiślany PLB280010, Ujście Wisły PLB220004, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Ostoja Nadgoplańska PLB040004, Zbiornik Mietkowski PLB020004, Grądy Odrzańskie PLB020002, Dolina Nidy PLB260001, Dolina Środowego Bugu PLB06003”, które stanowi załącznik do uzupełnienia raportu, w zakresie dotyczącym Bagiennej Doliny Drwęcy PLB40002.
Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wymagał wyjaśnienia, czy siedliska gatunków chronionych w postaci skowronka, pliszki żółtej, trznadla i potrzeszcza, które mogą zostać zniszczone (k. 161 akt sprawy), znajdują się na obszarze Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002. W uzupełnieniu raportu wskazano, że nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na ptaki i nietoperze i zniszczenia ich siedlisk lęgowych (s. 4 wyjaśnień z zakresu ornitologii i chiropterologii, stanowiących załącznik do uzupełnienia raportu), ale siedliska skowronka (Alauda arvensis), pliszki żółtej (Motacilla flava), trznadla (Emberiza citronella) i potrzeszcza (Emberiza calandra), które mogą ulec zniszczeniu (k. 161 akt sprawy) znajdują się „na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB40002 ani na żadnym obszarze chronionym” (s. 5 wyjaśnień z zakresu ornitologii i chiropterologii, stanowiących załącznik do uzupełnienia raportu). Należy przy tym podkreślić, że w piśmie wnioskodawcy z dnia 22 maja 2014 r. wskazano, że siedliska gatunków chronionych w postaci skowronka, pliszki żółtej, trznadla i potrzeszcza nie znajdują się na obszarze Bagiennej Doliny Drwęcy PLB40002, lecz w odległości 4,5 km od tego obszaru. Przedstawione w tym zakresie dowody są zatem sprzeczne, skoro autorzy monitoringu i wnioskodawca wyrażają w tym zakresie skrajnie odmienne stanowiska.
Wnioskodawca nie wykazał również kwestii wskazanych w punkcie 5 postanowienia tutejszego Kolegium z dnia 9 kwietnia 2015 r., to jest kwestii czy za lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego w rozumieniu przepisu art. 34 ust. 1 u.o.p. Brak jest materiału dowodowego w powyższym zakresie w aktach sprawy. Wyjaśniono natomiast, że planowanie przedsięwzięcie nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania względem siedlisk i gatunków priorytetowych obszaru Natura 2000 (s. 4-5 wyjaśnień z zakresu ornitologii i chiropterologii, stanowiących załącznik do uzupełnienia raportu).
Wnioskodawca wyjaśnił, że w związku z planowanym przedsięwzięciem nie wydano decyzji na podstawie przepisu art. 56 ust. 4 u.o.p. w sprawie udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności zakazanych na podstawie przepisów art. 51 i 52 u.o.p. względem gatunków objętych ochroną ścisłą i ochroną częściową (pismo wnioskodawcy z dnia 31 lipca 2015 r.).
Powyżej opisane argumenty pokazują, że materiał zgromadzony w sprawie nie jest wyczerpujący, skoro pozostają w nim istotne zagadnienia niewyjaśnione, zwłaszcza w zakresie sprzeczności co do możliwości zniszczenia siedlisk lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową.
Przepis art. 136 k.p.a. przewiduje możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego. Różnica między dodatkowym postępowaniem uzupełniającym (art. 136 k.p.a.), a koniecznością uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części (art. 138 § 2 k.p.a.) w istocie sprowadza się do określenia zakresu postępowania wyjaśniającego koniecznego do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, co jest możliwe jedynie w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt II GSK 1322/13, CBOSA). W niniejszej sprawie, prowadzone postępowanie w trybie art. 136 k.p.a., pomimo złożenia obszernego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, nie doprowadziło do usunięcia istniejących wątpliwości. Konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, co opisano powyżej, wskazując na możliwe skutki poszczególnych ustaleń faktycznych w zakresie zastosowania przepisów prawa materialnego. W konsekwencji, uprawnionym jest wydanie decyzji kasatoryjnej na podstawie przepisu art. 138 § 2 k.p.a.
Odnosząc się do zarzutów odwołania, należy wskazać, że trafnie skarżący wskazuje na naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a. poprzez niewyczerpujące ustalenie stanu faktycznego sprawy, co opisano powyżej.
Zarzuty naruszenia przepisów art. 8 k.p.a. i art. 12 k.p.a. zostały sformułowane w sposób ogólny, tym niemniej należy wskazać, że powołana przez skarżącego zasada szybkości postępowania wymaga wyważenia względem zasady prawdy obiektywnej, wynikającej z art. 7 k.p.a. Organ administracji nie może opierać rozstrzygnięcia w oparciu o niepełny materiał dowodowy celem szybszego załatwienia sprawy. Zarzut naruszenia przepisu art. 9 k.p.a. został sformułowany w sposób tak ogólny, że nie sposób dokonać jego oceny, zaś tutejsze Kolegium nie dostrzega podstaw do uznania tego zarzutu za zasadny.
Należy zgodzić się ze skarżącym co do naruszenia przepisów art. 11 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a., a także art. 85 ust. 1 i 2 u.o.o.ś., skoro w zaskarżonej decyzji w sposób niewyczerpujący rozważono ustalenia wynikające z raportu oddziaływania na środowisko.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów art. 12 k.p.a., art. 35 k.p.a. i art. 36 k.p.a., należy wskazać, że środkiem prawnym służącym do zakwestionowania bezczynności organu lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania jest natomiast zażalenie do organu wyższego stopnia (art. 37 § 1 k.p.a.). Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w tej kwestii inicjowanej jest zażaleniem strony, zaś organ administracji nie może orzekać w powyższej kwestii z urzędu. Skorzystanie z przysługującego stronie środka w postaci zażalenia zależy od woli strony. Organ wyższego stopnia nie może orzekać w powyższej kwestii z urzędu ani w ramach postępowania odwoławczego. Katalog dopuszczalnych rozstrzygnięć organu odwoławczego określają przepisy art. 134 i 138 k.p.a. Nie mieści się w powyższym orzekanie o bezczynności organu pierwszej instancji czy też o przewlekłości prowadzonego postępowania.
Nie jest natomiast zasadny zarzut naruszenia przepisu art. 81 ust. 1u.o.o.ś. Przepis powyższy dotyczy możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż inwestorski, zaś w niniejszej sprawie organ administracji wykluczył w ogóle możliwość realizacji przedsięwzięcia.
Zarzut naruszenia przepisu art. 81 ust. 2 u.o.o.ś. jest przedwczesny. Jak wskazano powyżej, gdy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, to decyzja pozytywna może zostać wydana w przypadku spełnienia przesłanek z art. 34 u.o.p. Kwestia ta nie została zbadana w sposób wyczerpujący. Przedwczesnym jest zatem formułowanie zarzutu naruszenia prawa materialnego, skoro stan faktyczny nie został wpierw prawidłowo ustalony.
Prowadząc ponownie postępowanie, organ pierwszej instancji powinien uzupełnić zgromadzony materiał dowodowy i wyjaśnić wskazane w treści niniejszej decyzji wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy. W przypadku ustalenia, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, koniecznym jest zbadanie czy nie zachodzą przesłanki z art. 34 u.o.p., które w oparciu o przepis art. 81 ust. 2 u.o.o.ś. mogłyby pozwolić na wydanie decyzji pozytywnej.
Należy wskazać, że raport oddziaływania na środowisko oraz raporty z monitoringu chiropterologicznego i ornitologicznego zostały sporządzone w 2014 r. Organ pierwszej instancji powinien wyjaśnić czy – niezależnie od kwestii uzupełnienia tych dokumentów o wskazane ustalenia faktyczne – zachodzi potrzeba ich zaktualizowania cele uwzględnienia bieżących uwarunkowań środowiskowych. Organy administracji publicznej uwzględniają bowiem stan faktyczny i prawny z dnia wydania decyzji.
W tym stanie rzeczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

1................................... 2....................................3.....................................

Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Bartniczka – tablice informacyjne w:
a) Urzędzie Gminy Bartniczka,
b) Urzędzie Gminy Brodnica,
c) miejscowości Szczuka,
d) miejscowości Nowe Świerczyny,
e) miejscowości Igliczyzna.


Toruń, dnia 01.09.2015 r.

SKO-60-31/15

ZAWIADOMIENIE


                    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia,
że odwołania 99 mieszkańców Gminy Płużnica w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 15 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowościach Wieldządz oraz Kotnowo, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na skomplikowany stan sprawy.
              W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 września 2015 r.


Toruń, dnia 20 sierpnia 2015 r.

SKO- 72-147/15

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,

że decyzją z dnia 20 sierpnia 2015 r., znak SKO- 72-147/15, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję z dnia 3 lipca 2015 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia przez Kierownika Referatu Infrastruktury (znak: WAiB.6220.11.4.10.2015 AG) w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Targowej 12-18 w Toruniu (dz. nr 145/2, 2/4, 5/4, 5/6,- obręb 56)”

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Toruń, dnia 20.08.2015 r.

SKO-60-39/15

PAN RAFAŁ WRZOSEK
(PEŁNOMOCNIK
GMINY BOBROWO)
UL. M.CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2B/27
14-200 IŁAWA

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE
LEGE ARTIS PRO NATURA
SKRYTKA POCZTOWA 37,
87-101 TORUŃ-3


ZAWIADOMIENIE


         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie stowarzyszenia zwykłego Lege Artis Pro Natura od decyzji Wójta Gminy Bobrowo nr 1/2015 z dnia 28 maja 2015 roku (znak: ROŚ.6220.1.2015) zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na prowadzone przez tut. Kolegium postepowanie uzupełniające.
            W dniu 5 sierpnia SKO w Toruniu wydało postanowienie znak: SKO-60-39/15, w którym zleciło Wójtowi Gminy Bobrowo dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.
         W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 18 września 2015 roku.


Otrzymują:

1. Adresat,

2. Pozostałe strony postępowania na zasadzie przepisu art. 49 k.p.a:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
 • Tablica ogłoszeń w miejscowości Kawki,
 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowo,

3. Wójt Gminy Bobrowo,

4. SKO a/a.


Toruń, dnia 13.08.2015 r.

SKO-60-14/15

PAN JEAN-CLAUDE MOUSTACAKIS
PROKURENT GB KSIĄŻKI 405
SP. Z O.O.
UL. WILCZA 46
00-679 WARSZAWA


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej odwołania Pana Henryka Skrzeczkowskiego i Stowarzyszenia Książki – Przyjazna Gmina Blizno 1, 87- 222 Książki od decyzji Wójta Gminy Książki z dnia 6 marca 2015 roku, znak: RG.6220.6.2013.2014.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że w/w odwołanie zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) z uwagi na konieczność zawiadomienia stron postępowania o możliwości przeglądania akt zgromadzonych w trakcie postępowania przed tut. Kolegium.
W związku z powyższym zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania

administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 września 2015

roku.

Obwieszczenie należy wywiesić na wskazanych powyżej tablicach ogłoszeń na okres 21 dni, a następnie zwrócić do tut. Kolegium z adnotacją dot. dat wywieszenia i zdjęcia każdego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 kpa,
a) Wójt Gminy Książki – tablica ogłoszeń w miejscowości Blizienko, Blizno, Książki, Łopatki, Szczuplinki, Zaskocz
b) Wójt Gminy Świecie n/Osą – tablica ogłoszeń we wsi Białobłoty
c) Wójt Gminy Wąbrzeźno – tablica ogłoszeń we wsi Jarantowice
d) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń
e) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej
3. Wójt Gminy Książki,
4. Wójt Gminy Świecie n/Osą
5. Wójt Gminy Wąbrzeźno
6. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie


Toruń, dnia 23.07.2015 r.

SKO-60-31/15

ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołania 99 mieszkańców Gminy Płużnica w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu turbin wiatrowych o łącznej mocy do 15 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowościach Wieldządz oraz Kotnowo, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na skomplikowany stan sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora Michał Miśiński
ul. Pieńkowskiego 4/44, 02-668 Warszawa
2. Wójt Gminy Płużnica
3. Tablica ogłoszeń Gminy Płużnica
4. Tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
5. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu
6. SKO a/a.Toruń, dnia 17 lipca 2015 r.

SKO-60-26/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że

na skutek wniesienia odwołania przez Panów: Leszka Małeckiego, Zdzisława Wolskiego, Mieczysława Mączkowskiego działających w formie spółki cywilnej pod nazwą: ENERPOL – Leszek Małecki, Wolski Zdzisław, Mieczysław Mączkowski s.c., reprezentowanych przez pełnomocnika Marcina Zielińskiego, od decyzji Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 kwietnia 2015 r., (znak: PPOŚI.6220.9.2013-2015.EZ) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW, średnicy wirnika 60m i wysokości zawieszenia wirnika na wysokości do 80 m (wysokość całkowita do 115 m) wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 53/4 (dz. nr 53/7 – rotor) w miejscowości Cielęta, obręb geodezyjny Cielęta, gm. Brodnica (zamiana czterech elektrowni na jedną),

orzekło:
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.


Decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, w godzinach 8.30 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni:
a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (www.bip.skotorun.pl),
b) na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu;
c) tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, w sołectwie wsi Cielęta;
d) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brodnica.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17 lipca 2015 do dnia …………………….


Toruń, dnia 29.06.2015 r.

SKO-60-14/15

PAN JEAN-CLAUDE MOUSTACAKIS
PROKURENT GB KSIĄŻKI 405
SP. Z O.O.
UL. WILCZA 46
00-679 WARSZAWA


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że strona może - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie dotyczącej odwołania Pana Henryka Skrzeczkowskiego i Stowarzyszenia Książki – Przyjazna Gmina Blizno 1, 87- 222 Książki od decyzji Wójta Gminy Książki z dnia 6 marca 2015 roku, znak: RG.6220.6.2013.2014.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Akta sprawy można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, która mieści się w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 (Biuro Kolegium na III piętrze, pokój 401), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że w/w odwołanie zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t. j. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) z uwagi na konieczność zawiadomienia stron postępowania o możliwości przeglądania akt.
W związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 kpa,
3. Wójt Gminy Książki,
4. SKO a/a(FI).


Toruń, dnia 29.06.2015 r.

SKO-60-8/15


PAN MAREK POŁCZYŃSKI

KANCELARIA PRAWNICZA

UL. WAJDELOTY 26/2

80-437 GDAŃSK


ZAWIADOMIENIE


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia, że odwołanie Pana Mieczysława Mączyńskiego zam. Szczuka 60, 87-300 Brodnica, reprezentowanego przez Pana Marka Połczyńskiego, z dnia 12 lutego 2015 r. na decyzję Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 stycznia 2015 r. znak: WIŚR.6220.1.8.2013 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Nowe Świerczyny gm. Bartniczka, zostanie rozpatrzone po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) z uwagi na uzupełnienie materiałów i dowodów w sprawie.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona do dnia 31 lipca 2015 r.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Strony postępowania na zasadzie przepisu art. 49 k.p.a.,
3. Wójt Gminy Bartniczka,
4. SKO a/a (FI).Toruń, dnia 30 maja 2016 r.

SKO-60-104/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie:

 1. przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej jako k.p.a.),
 2. przepisu art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że

po rozpoznaniu odwołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „PRAWO DO ŻYCIA” z dnia 9 kwietnia 2016 r. od decyzji Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r. (znak ŚR.6220.14.2015) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. w Brodnicy przy ul. Cichej 7 na działce ewidencyjnej nr 2424/6, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (znak SKO-60-104/16).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zgodnie z przepisem art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do publicznej wiadomości:
1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica ogłoszeń,
3) Burmistrz Brodnicy - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brodnica,
4) Burmistrz Brodnicy - tablica ogłoszeń przy terenie planowanej inwestycji.


Toruń, dnia 29 maja 2015 r.

SKO- 60- 25/15

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) dalej ustawa OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzją z dnia 29 maja 2015 r., znak SKO- 60- 25/15, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak RBG.6220.2.2015.KZ) odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych w miejscowości Osnowo, dz. 60/1, 61/3, gm. Chełmno.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Art.38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art.85 ust.3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


Toruń, dnia 29 maja 2015 r.

SKO-60-20/15


OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 201, poz. 267 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,


że postanowieniem z dnia 29 maja 2015 r., znak SKO- 60- 20/15, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu postanowiło uchylić w całości postanowienie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia przez Kierownika Referatu Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2015 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie terenów przy ul. Polnej 7, 7A i przy ul. Szosa Chełmińska 188-202 w Toruniu (dz. 753/2, 757/2 obręb 32) oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Art.49Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74 ust.3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Toruń, dnia 13 maja 2015 r.

SKO-60-18/15

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 13 maja 2015 r.

SKO-60-18/15

POSTANOWIENIE

           Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2014 r. , poz. 1235 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Marek Żmuda – przewodniczący,
2. Jaśmina Lesińska – członek sprawozdawca,
3. Sylwester Gabryszewski – członek,

po rozpatrzeniu zażalenia Stowarzyszenia Ekologicznego „Ekologika” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 49 reprezentowanego przez Prezesa Panią Magdalenę Pulchny na postanowienie wydane przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz Sekretarza Gminy z dnia 31 marca 2015 r., nr OŚR.6220.13.2014 w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Pana Stanisława Kortasa dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwórstwa odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 301/10 w miejscowości Świerkocin gmina Grudziądz”

orzekło:
utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy.


UZASADNIENIE

           Wnioskiem z dnia 27 lutego 2015 roku Stowarzyszenie EKOLOGIKA powołując się na przepisy ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku …. zwróciło się do Wójta Gminy Grudziądz o uznanie Stowarzyszenia na prawach strony w toczącym się postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na wniosek ZPHU Masta Stanisław Kortas Świerkocin 20. Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 roku nr: OŚR. 6220.13.2014 działający z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz Sekretarz Gminy odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego EKOLOGIKA z siedzibą w Grudziądzu ul. Rapackiego 49 do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Pana Stanisława Kortas Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy MASTA Cegielnia Świerkocin, Świerkocin 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Zakład przetwórstwa odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 301/10 w miejscowości Świerkocin gmina Grudziądz”.
               Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano przepis art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zaś w uzasadnieniu wskazano, iż organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie z wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli spełnione są łącznie trzy przesłanki a mianowicie jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji ekologicznej, postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i jeśli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Ponieważ Stowarzyszenie powstało w dniu 10 lutego 2015 roku zaś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Zakład przetwórstwa odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 301/10 w miejscowości Świerkocin gmina Grudziądz” zostało wszczęte 14 września 2014 roku nie został spełniony jeden z ustawowych warunków przesądzających o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku strony.
    Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie EKOLOGIKA reprezentowane przez Panią Magdalenę Paluch wniosło - z zachowaniem terminu ustawowego - zażalenie. Podkreślono, że zmiana ustawy dotyczy przedsięwzięć co do których postępowanie zostało wszczęte po dniu 1 stycznia 2015 roku a zatem ograniczenie czasowe co do okresu prowadzenia działalności statutowej nie znajduje zastosowania.

            Rozpatrując sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło, co następuje:
        Z akt sprawy (karta 70) wynika iż 17 września 2014 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Stanisława Kortas postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Zakład przetwórstwa odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 301/10 w miejscowości Świerkocin gmina Grudziądz”. W jego toku Stowarzyszenie EKOLOGIKA w dniu 27 lutego 2015 roku złożyło wniosek uznanie Stowarzyszenia na prawach strony w toczącym się postępowaniu. Wniosek ten podlegał rozpatrzeniu w oparciu o przepis art. 44 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2014 r. , poz. 1235 ze zm.)zgodnie z którym organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Przepis ten w przytoczonym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku i wprowadzony został przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 roku , poz. 1133). Zmiana ta nie zawiera w odniesieniu do zakresu zawartego w art. 7 żadnych przepisów przejściowych a zatem organ pierwszej instancji prawidłowo zastosował jego brzmienie mając na uwadze , że wniosek Stowarzyszenia złożony został w dniu 27 lutego 2015 roku a ono samo zawiązane zostało 10 lutego 2015 roku tym samym nie może domagać się dopuszczenia do udziału w postępowaniu powołując się na treść przepisu art. 44 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. W uzasadnieniu do zmiany ustawy polegającej na ograniczeniu czasowym wskazano co następuje:” Dodatkowo w celu zapewnienia pewności postępowań, projektowana zmiana dopuszcza do udziału w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organizacje ekologiczne zarejestrowane na przynajmniej rok przed wszczęciem procedury postępowania. Jednocześnie każdy zainteresowany obywatel zachowuje możliwość indywidualnego udziału w postępowaniu na zasadach określonych ustawą.”
          Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa a w szczególności przepis art. 44 ust. 1 powołanej ustawy organ pierwszej instancji prawidłowo odmówił Stowarzyszeniu dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Pana Stanisława Kortasa dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwórstwa odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 301/10 w miejscowości Świerkocin gmina Grudziądz”.
          W związku z powyższym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak na wstępie.
              Niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Pouczenie

       Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejsze postanowienie z powodu jego niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.


Toruń, dnia 30 kwietnia 2015 r.

SKO-60-14/15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 30 kwietnia 2015 r.

SKO-60-14/15

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisu art. 136 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:


1. Marek Żmuda - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Alicja Zaskurska - członek


w związku z wniesieniem odwołań stowarzyszenia zwykłego „Książki-Przyjazna Gmina” oraz Pana Henryka Skrzeczowskiego od decyzji Wójta Gminy Książki z dnia 6 marca 2015 r. (znak RG.6220.6.2013.2014.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

orzekło:
zlecić Wójtowi Gminy Książki dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia 6 marca 2015 r. Wójt Gminy Książki ustalił środowiskowy uwarunkowania przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Książki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, polegającego na budowie do 12 elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 3,5 MW każda. Odwołanie od powyższej decyzji złożyli skarżący.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa zasada dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej jako u.o.o.ś; art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.). Zakwalifikowanie przedsięwzięć do jednej z powyższych kategorii następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 60 u.o.o.ś. - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628; dalej: u.o.p.), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych oraz o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia).
Zgodnie z przepisem art. 136 k.p.a., organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wymaga uzupełnienia poprzez:
1. udokumentowanie spełnienia wymogu z przepisu art. 75 ust. 4 u.o.o.ś., który stanowi o wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z innymi wójtami lub burmistrzami gmin, w przypadku gdy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gmin, przy uwzględnieniu faktu, iż przepis ten nie wprowadza skutku porozumienia z mocy prawa, w następstwie bezskutecznego upływu terminu na zajęcie stanowiska przez inny organ. W niniejszej sprawie, największa część terenu, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, leży na obszarze gminy Książki, jednak obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje również tereny gminy Świecie nad Osą i Wąbrzeźno. Z treści ustaleń zawartych w zaskarżonej decyzji wynika, że Wójt Gminy Wąbrzeźno zajął stanowisko względem przesłanego projektu, ale nie wyraził stanowiska o zaakceptowaniu finalnego projektu decyzji, zaś Wójt Gminy Świecie w ogóle nie zajął stanowiska względem otrzymanego projektu decyzji,
2. przedstawienie szczegółowej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, w tym każdej z planowanych elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury im towarzyszącej, na poszczególnych działkach ewidencyjnych, na kopiach mapy zasadniczej lub mapy katastralnej, w sposób umożliwiający precyzyjne oznaczenie miejsca jej lokalizacji, na wypadek przyjęcia, że w sprawie należy wydać decyzję, do której załącznikiem jest charakterystyka przedsięwzięcia,
3. wyjaśnienie przez jaki okres powinny być prowadzone obserwacje zacienienia poprzez bezpośredni pomiar nasłonecznienia (punkt III.4 sentencji zaskarżonej decyzji),
4. wyjaśnienie przez jaki okres powinny być prowadzone obserwacje zjawiska oblodzenia łopat za pomocą systemu umieszczonego turbinie oraz wyjaśnienie terminu jej przedstawienia (punkt III.5 sentencji zaskarżonej decyzji),
5. wyjaśnienie sposobu określenia miejsc, gdzie ma być wykonana analiza porealizacyjna w zakresie badań hałasu oraz wyjaśnienie terminu jej przedstawienia (punkt VI.1.b) sentencji zaskarżonej decyzji),
W tym stanie rzeczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Wobec niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Toruń, dnia 08 kwietnia 2015 r.

SKO-60-47/14

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez CONINO Cappa Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2014 r. nr RGG.620.2.2012 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu:

Toruń, dnia 08 kwietnia 2015 r.


SKO – 60-47/14


D E C Y Z J A


Na podstawie art. art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), § 3 ust. 1 pkt 6b i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu w składzie:

1. Marek Żmuda – przewodniczący
2. Alicja Zaskurska - członek sprawozdawca
3. Sylwester Gabryszewski – członek

po rozpoznaniu odwołania Contino Cappa sp. z o.o. w Warszawie, ul. Grójecka 1/3 od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2014 r. nr RGG.620.2.2012 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

orzekło:
utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy


UZASADNIENIE

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wójt Gminy Rogóźno odmówił inwestorowi - Contino Cappa Sp. z o.o. wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej Rogóźno” na działkach o numerach ewidencyjnych 227/2, 218/3, obręb Rogóźno, składającej się z dwóch elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej wytworzonej energii do 3,5 MW każda, wysokości wieży do 150 m i średnicy śmigła do 130 m (wysokość całkowita do 215 m).
W uzasadnieniu decyzji organ opisał dotychczasowy przebieg postępowania i wyjaśnił, że po ponownej analizie zebranego materiału dowodowego oraz przeprowadzoną rozprawę administracyjną z udziałem społeczeństwa w dniu 8 kwietnia 2014 r. doszedł do przekonania, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczy środowisko oraz mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowego przedsięwzięcia przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej, bowiem zarówno ochrona zdrowia jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami chronionymi konstytucyjnie.
Organ podniósł, że wybrany przez inwestora najbardziej optymistyczny wariant, który przewiduje budowę dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, zakłada odległość od zabudowy mieszkalnej zagrodowej jedynie ok. 500 m. Dalej analizując raport organ stwierdził, że z analizy akustycznej wynika, że nie powinny wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu lecz są to zdaniem organu wyłącznie założenia projektowe. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w uzasadnieniu swojego postanowienia uzgadniającego z dnia 11 marca 2014 r. stwierdził w uzasadnieniu, że „
…odległość omawianych generatorów w stosunku do istniejącej zabudowy jest niewielka i wynosi około 500 m. zgodnie z ekspertyzą pt. „Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim”, sporządzoną przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk im. Stanisława Leszczyńskiego –IGiPZ PAN na zlecenie Urzedu Marszałkowskiego ... można uznać, że strefa znacznej uciążliwości hałasu obejmuje teren w promieniu 500-600 m od wieży siłowni wiatrowych”. Dodatkowo zaś popracowanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku pn. „Województwo kujawsko-pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii” wskazuje, że przy lokalizacji dużych elektrowni wiatrowych winno uwzględniać się co najmniej 1000 m strefę buforową od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego”. RDOŚ, stwierdził również, że „w której podkreśla się negatywny wpływ na zdrowie człowieka związku z brakiem norm prawnych dotyczących bezpośrednio odległości ww. oddziaływania uzgadnia się warunki realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednakże uznaje się za słuszną lokalizację elektrowni wiatrowych w większej odległości, w stosunku do zabudowy mieszkaniowej niż wskazana w niniejszym wniosku, co pozwoli zachować standardy konstytucyjne określone w art. 5 i art. 8 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Organ powołał się również na liczne protesty okolicznych mieszkańców i podnoszone przez nich rozbieżne opinie naukowców w kwestii negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej na zdrowie, przede wszystkim poprzez wytwarzanie przez nią ultradźwięków , występowanie efektów migotania cieni i refleksów światła . Jak podkreślono w polskim prawie brakuje norm i przepisów regulujących ten wpływ, natomiast sam inwestor w raporcie wskazuje, że „nadmierne i długotrwałe narażanie na ultradźwięki i dźwięki o niskiej częstotliwości może negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi.
Organ powołał się również na publikację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pt. „wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”, w której podkreśla się negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka gdy są one zlokalizowane zbyt blisko miejsc stałego przebywania ludzi.
Wobec braku norm bezpiecznych odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych organ uznał, że w tej sprawie istnieje prawdopodobieństwo narażenia mieszkańców na szkodliwe oddziaływanie wiatrowych.
Przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w odległości 1,3 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi, około 2,1 km od rezerwatu „Rogóźno Zamek” i jak podkreślił organ planowane przedsięwzięcie może realnie zagrażać przelotowi ptaków oraz przemieszczaniu nietoperzy.
W odwołaniu od tej decyzji Contino Kappa Sp. z o.o. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie w sprawie co do istoty – tj. wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Zarzuty dowołania dotyczą naruszenia:
1. art. 6 k.p.a. poprzez „niedziałanie przez organ na podstawie przepisów prawa”,
2. art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, niewypełnienie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, ocenianie na podstawie części materiału dowodowego, nie wskazanie faktów, któ®e organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,
3. art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez naruszenie zasad udziału społeczeństwa w postępowaniu i błędne zaadresowanie obwieszczenia, niepodanie kompletnych danych na temat przedmiotu decyzji (zakresu planowanego przedsięwzięcia), nie powtórzenie udziału społeczeństwa po uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, niezastosowanie wszystkich przewidzianych prawem sposobów podawania informacji do publicznej wiadomości.

W uzasadnieniu odwołująca Spółka wskazała, że organ oparł się na przypuszczeniach a nie na konkretnych przepisach prawa, nie przeprowadził w sposób wyczerpujący postępowania dowodowego , a w szczególności nie uzasadnił należycie zaskarżonej decyzji i podkreśliła uchybienia w sposobie informowania społeczeństwa oraz o zakresie inwestycji.

Rozpoznając wniesione odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło i zważyło, co następuje:
Materialną podstawę przedmiotowego rozstrzygnięcia stanowi ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dalej jako o.o.ś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 o.o.ś. uzyskanie takiej decyzji jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga m.in., zgodnie z art. 59 ust. 1 o.o.ś., realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 1) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 o.o.ś. (pkt 2). Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z delegacją zawartą w art. 60 o.o.ś. określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 (dalej jako rozporządzenie).
Kwestią bezsporną w sprawie jest kwalifikacja przedmiotowej inwestycji, jako przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 6b i 7 rozporządzenia oraz to, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez Wójta Gminy Rogóźno postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2012 r., wydanym po wcześniejszym zasięgnięciu opinii organów współdziałających - RDOŚ i PPIS, które to organy zgodnie stwierdziły, że w sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W tym stanie rzeczy wydanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie ze wskazanymi powyżej uwagami, musiało być poprzedzone postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowisk innych organów co do warunków realizacji przedsięwzięcia, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska w postaci uzgodnienia i państwowego inspektora sanitarnego w formie opinii.
Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ orzekający w sprawie zobligowany był również do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. W myśl art. 30 o.o.ś., społeczeństwo ma bowiem zagwarantowany udział w postępowaniu w tych kategoriach spraw, w których ustawa lub inne przepisy szczególne taką możliwość mu przyznają. W art. 79 ust. 1 o.o.ś. ustawodawca przewidział zaś, że społeczeństwo ma zagwarantowany udział w tych postępowaniach dotyczących określenia uwarunkowań środowiskowych, w których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Skoro więc w ramach postępowania dotyczącego przedmiotowej inwestycji przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to tym samym organ przed wydaniem decyzji środowiskowej, musiał zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Wskazać należy, że art. 80 ust. 1 o.o.ś. wymaga, aby w sytuacji gdy była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 o.o.ś.; 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa (którego możliwość udziału w postępowaniu zobowiązany jest zapewnić – art. 79 ust. 1 o.o.ś.); oraz 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Zgodna z prawem decyzja środowiskowa powinna więc spełniać wszystkie wskazane powyżej wymogi, odpowiadać wszystkim pozostałym przepisom ustawy, a także nie naruszać innych powszechnie obowiązujących źródeł prawa, w tym aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze działania organów które je ustanowiły. Jeżeli plan miejscowy został uchwalony na danym obszarze, właściwy organ, poza wyjątkami określonymi w art. 80 ust. 2 o.o.ś., w myśl tego przepisu wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W myśl art. 80 ust 1 pkt ustawy stanowi, iż jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
Z akt sprawy wynika, że inwestor występując z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, w której określono, że będzie ono realizowane na działkach nrnr 227/2 oraz 215/3 na terenie gminy Rogożno na powierzchni około 21 000 m2 (w wariancie I) oraz ok. 42 000 m2 (w wariancie II). Po uzyskaniu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego, organ pierwszej instancji w drodze postanowienia nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na dalszym etapie postępowania inwestor złożył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch turbin wiatrowych o mocy 3,5 MW każda, na działkach nr nr 227/2 i 218/3, w odległości „nie mniejszej niż 500 m od zabudowań mieszkalnych”.
Organ pierwszej instancji, po uzyskaniu opinii sanitarnej powiatowego inspektora sanitarnego i postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia wraz z określonymi warunkami, wydał decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.
Organ pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego, ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien złożyć inwestor stosownie do treści art. 69 ust. 2 ustawy.
Określając zakres raportu organ nakazał m.in. uwzględnienie opisu analizowanych wariantów w tym analizę wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskiej zabudowy chronionej akustycznie, przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie, informacje od właściwego organu odnośnie najbliżej zlokalizowanych turbin wiatrowych , zarówno istniejących jak i planowanych.
Z uwagi na konieczność złożenia raportu, organ pierwszej instancji zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po złożeniu przez inwestora raportu, organ podjął zawieszone postępowanie oraz przedstawił raport do uzgodnienia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska i zasięgnął opinii powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z regulacją art. 77 ust. 1 ustawy. Organ uzgadniający, czyli regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdziwszy, iż przedłożony raport nie spełnia wymagań, wynikających z postanowienia, określającego zakres raportu, dwukrotnie wzywał inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia zawartych w nim informacji. Złożeniu uzupełnień, regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze postanowienia uzgodnił, a powiatowy inspektor sanitarny w formie opinii sanitarnej zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia.
Oceniając stan faktyczny sprawy w kontekście przytoczonych wyżej regulacji do rozpatrywanej sprawy Kolegium Odwoławcze podziela stanowisko organu I instancji, iż pomimo pozytywnego wyniku uzgodnienia wyspecjalizowanego organu w zakresie ochrony środowiska jakim jest RDOŚ, uzgodnienie to budzi jednak wątpliwości. Z treści uzasadnienia postanowienia wynika mianowicie, że sam organ uzgodnieniowy sugeruje zwiększenie odległości usytuowania turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Choć nie podaje odległości bezpiecznej, to posługuje się opracowanymi ekspertyzami „Energetyka wiatrowa w kontekście krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim” opracowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, opracowaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, według której bezpieczna odległość buforowa winna wynosić co najmniej 1000 m od zabudowań mieszkalnych.
W myśl art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o.o.ś. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego (lit. a) oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska (lit.b) wraz z uzasadnieniem ich wyboru. W rozpatrywanej sprawie co prawda wnioskodawca określił trzy warianty, jednak ich opis jest na tyle ogólny i nieprecyzyjny, że trudno wywnioskować, który z wariantów jest wariantem alternatywnym a który najkorzystniejszy dla środowiska (str. 35 raportu). Nie daje też możliwości oceny rzeczywistej alternatywności, brak opisów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w każdym z tych wariantów w szczególności na oddziaływanie na tereny zagospodarowania poprzez zabudowę mieszkalną. Preferowanym wariantem przez inwestora jest wariant I przewidujący budowę dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, położonych ok. 500 m od zabudowań mieszkalnych.
Wariant drugi – Ia zakłada budowę do dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, zaś wariant II – budowę do czterech turbin o mocy do 3,0 MW każda. Inwestor w wariancie I założył „przesunięcie turbin na zachód, a tym samym odsunięcie ich od miejscowości zabudowy mieszkalnej”, jednak nie określił dokładnie zwiększenia odległości. W ocenie Kolegium Odwoławczego przesunięcie owo jest na tyle nieistotne, gdyż zarówno w karcie informacyjnej jak i w raporcie inwestor określa odległość od zabudowań mieszkalnych w skali „500 m”.
Taka niewielka odległość jest właśnie przedmiotem sporu i ich obaw z okolicznymi mieszkańcami. Zdaniem organu odwoławczego inwestor w raporcie nie przeanalizował możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, a tym samym nie wypełnił warunku wynikającego z art. 66 ust. 1 pkt 15 o.o.ś.
Kolegium Odwoławcze stwierdza również, że inwestor nie wypełnił obowiązku nałożonego przez organ I instancji w postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2012 r. o konieczności przyjęcia wariantu lokalizacyjnego, zwiększającego odległość przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkalnej.
Proponowane przedsięwzięcie znajduje się zatem w niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych, a to z kolei jest niezgodnie ze stanowiskiem RDOŚ w B. zalecającym rozważenie zwiększenia tej odległości (odwołującego się w tym zakresie do opracowania K.-P. Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W. "Województwo k.-p..”Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii" zalecającego istnienie strefy buforowej 1000 m) jak i w/w postanowieniem organu I instancji.
Odnosząc się do zarzutów odwołania, organ II instancji nie dopatrzył się istotnych uchybień prawa procesowego i materialnego, mających wpływ na zaskarżone rozstrzygnięcie.
Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja jest ostateczna.

POUCZENIE


Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń), w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Toruń, dnia 08 kwietnia 2015 r.

SKO-72-70/15

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania Pani Marzenny Cieślak od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2015 r. (znak WAiB.6220.74.1.74.1 2014.JK AO) o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji tego organu o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 grudnia 2010 r. (znak WAiB-IV/JK-7624/85/2010) dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią administracyjno-biurową przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu na terenie działek ewidencyjnych nr 336/2, 336/3, 335/3, 335/5, 348/14, 348/25, 335/1, 348/19 i 348/20 w obrębie 49, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy o ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 08 kwietnia 2015 r.

SKO-60-8/15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 08 kwietnia 2015 r.

SKO-60-8/15

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisu art. 136 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej jako k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Marek Żmuda - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Sylwester Gabryszewski - członek

w związku z wniesieniem odwołania Pana Mieczysława Mączkowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Marcina Zielińskiego, od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 stycznia 2015 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) o odmowie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o numerze ewidencyjnym 277/2 – obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka

orzekło
zlecić Wójtowi Gminy Bartniczka dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Mieczysław Mączkowski zwrócił się do Wójta Gminy Bartniczka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o numerze ewidencyjnym 277/2 – obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka.
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) Wójt Gminy Bartniczka nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Raport ten został złożony dnia 16 maja 2014 r. Inwestor przedłożył również raport ornitologiczny i chiropterologiczny, a następnie również spis owadów chronionych występujących na terenie oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji z dnia 11 sierpnia 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wyraził względem planowanej inwestycji opinię z dnia 5 czerwca 2014 r. (znak N.NZ-42-Ba-192/2895/14).
Sprzeciw wobec przedsięwzięcia złożyła grupa mieszkańców miejscowości Szczuka, Wybudowanie Michałowo i Cielęta, wskazując na szkodliwy wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz spadek wartości sąsiednich nieruchomości. Zastrzeżenia wobec planowanej inwestycji i sporządzonego raportu odziaływania na środowisko wyraziło również Stowarzyszenie „Czyste Środowisko Naszym Domem”, dopuszczone do udziału w postępowaniu postanowieniem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 lipca 2014 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013) i fundacja Greenings Poland. Inwestor w pismach z dnia 22 i 30 października 2014 r. rozwinął opis planowanego przedsięwzięcia i uwarunkowań z nim związanych.
Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. (znak WOO.4242.71.2014.JM.4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanego powyżej. Decyzją z dnia 27 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Bartniczka orzekł o odmowie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia wskazanego powyżej.
Odwołanie od powyższej decyzji złożył Pan Mieczysław Mączkowski, reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Zielińskiego, zarzucając w nim naruszenie przepisów art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 12 k.p.a., art. 11 k.p.a., art. 107 § 1 i 3 k.p.a., art. 85 ust. 1 i 2 u.o.o.ś., art. 12 k.p.a., art. 35 k.p.a., art. 36 k.p.a., art. 80 ust. 1 u.o.o.ś. oraz art. 81 ust. 1 i 2 u.o.o.ś. oraz wnosząc o rozpoznanie również postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2014 r.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa zasada dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. (art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.). Zakwalifikowanie przedsięwzięć do jednej z powyższych kategorii następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 60 u.o.o.ś. - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia). Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628; dalej: u.o.p.), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych oraz o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) i b) rozporządzenia).
Zgodnie z przepisem art. 136 k.p.a., organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wymaga uzupełnienia poprzez:
1. uzupełnienie raportu z monitoringu chiropterologicznego terenu planowanej inwestycji elektrowni wiatrowej Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, województwo kujawsko-pomorskie z 25 stycznia 2014 r. o ustalenia wynikające z faktu, iż na obszarze działki nr 100/9 (dawniej 100/7) w obrębie Szczuka znajdują się dwie elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 MW każda, które nie zostały ujęte na s. 17-18 powyższego raportu,
2. uzupełnienie raportu z monitoringu ornitologicznego terenu planowanej inwestycji elektrowni wiatrowej Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, województwo kujawsko-pomorskie z 31 marca 2014 r. o ustalenia wynikające z faktu, iż na obszarze działki nr 100/9 (dawniej 100/7) w obrębie Szczuka znajdują się dwie elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 MW każda, które nie zostały ujęte na s. 37 powyższego raportu,
3. uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji poprzez uwzględnienie w jego treści:
a. szczegółowy opis rozsądnego wariantu alternatywnego, albowiem w przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko opis wariantu alternatywnego, zamieszczony na s. 77 i 80 raportu oddziaływania na środowisko, obejmuje jedno zdanie i w istocie przedstawia dwie zupełnie różne inwestycje – budowę niesprecyzowanej liczby elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW i wysokości ok. wieży 60 m lub budowy elektrowni konwencjonalnej z generatorami zasilanymi paliwami stałymi, gazowymi lub ciekłymi, zaś na s. 82-84 raportu oddziaływania na środowisko przedstawiono ocenę racjonalnego wariantu alternatywnego w odniesieniu do budowy elektrowni konwencjonalnej o mocy do 1000 kW, opalanej węglem kamiennym,
b. uwzględnienie w ocenie oddziaływania skumulowanego wszystkich innych elektrowni w promieniu 5 km oraz 20 km, stosownie do punktu 16 postanowienia Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 stycznia 2014 r. (znak WIŚR.6220.1.8.2013), jako że w treści raportu oddziaływania na środowisko wskazano, że uwzględnione zostały 2 elektrownie wiatrowe na działkach nr 100/9 (dawniej 100/7) oraz 4 planowane elektrownie wiatrowe na działkach nr 259/2, 265, 273, 272/1 i 271/1 (s. 104 raportu), zaś ze zgromadzonego materiału dowodowego w postaci pisma Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 lutego 2014 r. wynika, że elektrownia wiatrowa istnieje na obszarze działki nr 90/1 (k. 147-148 raportu), a z pisma Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2014 r. wynika, że elektrownia wiatrowe istnieją również na działkach nr 60/24, 300/5, 53/6, 53/4, a ponadto planowane są elektrownie wiatrowe na działce 370 i 20/37, w obrębach szczegółowo wskazanych,
4. załączenie do akt sprawy opracowania pn. „Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania dla 16 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: Delta Świny PLB320002, Zalew Szczeciński PLB320009, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Zatoka Pucka PLB220005, Zalew Wiślany PLB280010, Ujście Wisły PLB220004, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Ostoja Nadgoplańska PLB040004, Zbiornik Mietkowski PLB020004, Grądy Odrzańskie PLB020002, Dolina Nidy PLB260001, Dolina Środowego Bugu PLB06003”,
5. wyjaśnienie czy za lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego w rozumieniu przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz wyjaśnienie czy planowanie przedsięwzięcie może spowodować znaczące negatywne oddziaływanie względem siedlisk i gatunków priorytetowych obszaru Natura 2000, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej – wyjaśnienie czy za realizacją inwestycji przemawiają względy: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego lub wynikające z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, przy uwzględnieniu wskazanego przez wnioskodawcę faktu zniszczenia siedlisk gatunków chronionych w postaci skowronka, pliszki żółtej, trznadla i potrzeszcza (k. 161 akt sprawy),
6. wyjaśnienie, czy siedliska gatunków chronionych w postaci skowronka, pliszki żółtej, trznadla i potrzeszcza (k. 161 akt sprawy), które mogą zostać zniszczone (k. 161 akt sprawy), znajdują się na obszarze Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002,
7. wyjaśnienie czy w związku z planowanym przedsięwzięciem wydano decyzje na podstawie przepisu art. 56 ust. 4 u.o.p. w sprawie udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności zakazanych na podstawie przepisów art. 51 i 52 u.o.p. względem gatunków objętych ochroną ścisłą i ochroną częściową.
W tym stanie rzeczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Wobec niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Toruń, dnia 21 stycznia 2015 r.

SKO-60-44/14

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane


Toruń, dnia 21 stycznia 2015 r.

SKO-60-44/14

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie przepisów art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz przepisów art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Marek Żmuda - przewodniczący
2. Łukasz Przystupa - członek sprawozdawca
3. Jaśmina Lesińska - członek

po rozpoznaniu zażalenia Pani Małgorzaty Witkowskiej, reprezentowanej przez radcę prawnego Mateusza Romowicza oraz zażaleń: Pana Rafała Maszota, Pani Bogumiły Rokicińskiej i Pana Roberta Rokicińskiego, Pani Agnieszki Ligęza i Pana Henryka Ligęza, na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19 listopada 2014 r. (znak BPK.6226.4.13.2014.AF) odmawiającego wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009)


orzekło:
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Witkowska zwróciła się wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009), wskazując jako podstawę wznowienia przepisy art. 145 § 1 pkt 4 i 5 k.p.a.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wniosła o wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania, wskazując, że nietrafne są zarzuty wnioskodawczyni, iż nie brała ona udziału w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez własnej winy, skoro organ administracji dopełnił obowiązków związanych z doręczaniem decyzji przez obwieszczenie. Ponadto, wskazano, że brak jest nowych okoliczności faktycznych istotnych w sprawie, które mogłyby uzasadniać wznowienie postępowania.
Wnioskiem z dnia 12 maja 2014 r. wnioskodawczyni, reprezentowana przez radcę prawnego Jarosława Wiśniewskiego, zwróciła się o przywrócenie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił przywrócenia terminu dla złożenia powyższego wniosku o wznowienie postępowania. Na to postanowienie Pani Małgorzata Witkowska złożyła zażalenie.
Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił wznowienie postępowania w powyższej sprawie.
Pismem z dnia 24 lipca 2014 r. Pani Małgorzata Witkowska złożyła zażalenie na powyższe postanowienie. W złożonym zażaleniu Pani Małgorzata Witkowska, reprezentowana przez radcę prawnego Mateusza Romowicza, wskazała na naruszenie przepisów art. 7, 8, 10, 80 i 81 k.p.a. oraz na wadliwość postępowania poprzedniego pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego. W odpowiedzi na zażalenie, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wniosła o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia.
Postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. (znak: SKO-60-25/14) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r. odmawiające przywrócenia terminu dla złożenia powyższego wniosku o wznowienie postępowania, co wiązało się z cofnięciem wniosku o przywrócenie terminu.
Postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. (znak: SKO-60-27/14) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu uchyliło postanowienie z dnia 16 lipca 2014 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (znak BPK.6226.4.13.2014.AF) odmówił wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009).
Na powyższe postanowienie pismami z dnia 27 listopada 2014 r. zażalenia wnieśli: Pan Rafał Maszota, Pani Bogumiła Rokicińska i Pan Robert Rokiciński, Pani Agnieszka Ligęza i Pan Henryk Ligęza. W uzasadnieniu zażaleń wskazano, iż obwieszczenia o tym postanowieniu nie zostały podane do informacji publicznej wskazując, że nie były one wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. Pani Małgorzata Witkowska również złożyła zażalenie na powyższe postanowienie. W złożonym zażaleniu Pani Małgorzata Witkowska, reprezentowana przez radcę prawnego Mateusza Romowicza, wskazała na naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 8, 10, 80 i 81 k.p.a., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.
W przypadku określonym w art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. przesłanka wznowienia postępowania z tej podstawy będzie zachodziła wówczas, gdy ujawnione nowe okoliczności faktyczne lub dowody nieznane organowi wydającemu decyzję są istotne dla sprawy - to znaczy dotyczą przedmiotu sprawy oraz mają znaczenie prawne - mające w konsekwencji wpływ na treść decyzji w kwestiach zasadniczych. Tę "istotność" nowych dowodów - nowych okoliczności faktycznych - o jakiej stanowi art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. - organ musi wykazać (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. akt I OSK 429/06, CBOSA).
Wznowienie postępowania na podstawie określonej w przepisie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. następuje z urzędu lub na żądanie strony (art. 147 k.p.a.), natomiast na podstawie określonej w przepisie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. – wyłącznie na żądanie strony. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, zaś termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji (art. 148 § 1 i 2 k.p.a.).
W przypadku wznowienia postępowania na wniosek strony, podana przez stronę w podaniu o wznowienie postępowania podstawa tego wznowienia wiążąco wyznacza granice tego nadzwyczajnego postępowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II OSK 1925/12, CBOSA).
Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Powyższe przepisy mają odpowiednie zastosowanie do zażaleń (art. 144 k.p.a.). Zgodnie z przepisem art. 138 § 1 pkt k.p.a. w związku z przepisem art. 144 k.p.a., organ odwoławczy może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
W rozpatrywanej sprawie organ administracji publicznej pierwszej instancji odmówił wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu zaskarżone postanowienie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowej sprawie przepisami prawa powszechnie obowiązującego zarówno o charakterze procesowym oraz materialnym, i z tego powodu musiało zostać utrzymane.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie zostało przeprowadzone w sposób należyty, rzetelny i wyczerpujący. Organ przeprowadził wszystkie niezbędne czynności, do których był zobligowany zgodnie z przepisami prawa.
Tutejsze Kolegium w całości podziela ustalenia i argumentację organu administracji publicznej pierwszej instancji.
Przed wydaniem postanowienia organ administracji publicznej pierwszej instancji umożliwił stronom zapoznanie się z aktami sprawy oraz złożenie uwag.
Ustosunkowując się do zarzutów zawartych w zażaleniach stwierdzić należy, że były one całkowicie bezzasadne i nie miały znaczenia dla merytorycznego rozpatrzenia niniejszej sprawy.
Odnosząc się do poszczególnych kwestii zawartych w zażaleniach.
Rozpoczynając analizę od zażalenia Pani Małgorzaty Witkowskiej podkreślić należy.
Niezasadny jest zarzut naruszenia przepisów art. 35 § 3 k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. Przekroczenie terminu załatwienia sprawy nie ma wpływu na wynik sprawy, to jest treść wydanego rozstrzygnięcia, lecz na wypełnienie ustawowych obowiązków co do sprawności i terminowości prowadzenia postępowania. Równocześnie, przepisy k.p.a. nie przewidują możliwości dokonywania oceny ewentualnej bezczynności organu pierwszej instancji lub przewlekłości prowadzonego przez ten organ postępowania w ramach postępowania odwoławczego. Strona może kwestionować bezczynność organu albo przewlekłość w prowadzeniu postępowania za pomocą zażalenia (art. 37 k.p.a.). Skarżąca nie skorzystała z tego środka prawnego, zaś postępowanie w powyższym zakresie nie może być wszczęte z urzędu.
Jeśli chodzi o polemikę pełnomocnika skarżącej dotyczącą zachowania terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania to jest ona zupełnie bez znaczenia.
Po pierwsze, w polemice tej pełnomocnik odnosi się do uzasadnienia postanowienia z dnia 16 lipca 2014 r. a nie zaskarżonego postanowienia z dnia 19 listopada 2014 r.
W zaskarżonym postanowieniu organ wyjaśnił, że mając na uwadze kwestie zachowania terminu co do przesłanki z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. wziął pod uwagę stanowiska Sądu wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 120/13, CBOSA i w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 172/14, gdzie wskazano na prawidłową wykładnię przepisu art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w kwestii rozróżnienia pojęć dowiedzenia się o wydaniu decyzji i dowiedzenia się o treści decyzji przez stronę postępowania.
Organ administracji publicznej pierwszej instancji termin jednego miesiąca na złożenie wniosku o wznowienie postępowania liczył od dnia, w którym skarżąca mogła się zapoznać z przedmiotową decyzją w formie obwieszczenia.
Jak wskazał organ administracji publicznej pierwszej instancji o decyzji z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadomił strony w dniu 2 października 2009 r. poprzez obwieszczenie-zawiadomienie. Dokument ten został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Ponadto zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Radzyniu Wsi, Gzikach, Gawłowicach, Zielnowie, Kneblowie i Dębieńcu. Spełniony został zatem obowiązek wynikający z podania informacji do publicznej wiadomości, wynikający z ustawy z dnia 3 października 2008 r. Informacje te były dostępne także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gawłowice, w której zamieszkuje wnioskodawczyni - Pani Małgorzata Witkowska.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu podziela to stanowisko organu administracji publicznej pierwszej instancji. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż decyzja z dnia 30 września 2009 r. została prawidłowo doręczona m.in. skarżącej przez obwieszczenie w trybie przepisu art. 49 kpa. Strona w ten sposób dowiedziała się o decyzji i od tej chwili biegł jednomiesięczny termin na wniesienie podania o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
Przeto, rozważania pełnomocnika czy doręczenie decyzji nastąpiło w dniu 3 grudnia 2014 r. czy później są całkowicie bez znaczenia.
Podobnie wywody dotyczące naruszenia art. 7, 8, 10, 80 i 81 k.p.a., które to miały być naruszone jako konsekwencja powyższego lub konieczność dokładniejszego zbadania kwestii zachowania terminu.
Na marginesie dodać tylko można, że przedstawione wyjaśnienia są mało wiarygodne, iż dnia 3 grudnia 2013 r. skarżąca odebrała coś innego niż kserokopię decyzji, jednak jak już wspomniano nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia.
Nadmienić jeszcze należy, że w aktach sprawy znajduje się wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, datowany na dzień 13 lutego 2014 r. (wpłynął do urzędu 17 lutego 2014 r.), w którym skarżąca jednoznacznie wskazuje, że o decyzji nr 3/2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” z dnia 30 września 2009 r. dowiedziała się w dniu 15 stycznia 2014 r. podczas rozmowy z Panem Markiem Kołodziejczykiem – kierownikiem budowy na działce sąsiadującej z jej działką, a w rozmowie uczestniczył geodeta Andrzej Jastrzębski. Wniosek ten jest podpisany przez skarżącą.
Z kolei, jeśli chodzi o rozważania dotyczące poprzedniego pełnomocnika to ta sprawa była już wyjaśniania poprzednio. Wyjaśnienia te pozostają aktualne, czyli poza oceną tutejszego Kolegium pozostają podane w zażaleniu i w poprzednich pismach okoliczności dotyczące działania pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego, w szczególności działania na szkodę skarżącej w porozumieniu z organem pierwszej instancji. Tutejsze Kolegium nie jest też powołane do oceny prawidłowości postępowania radcy prawnego i celowości podejmowanych czynności z punktu widzenia interesów reprezentowanej przez niego strony. W szczególności, brak jest podstaw dla oceny czy podejmowane przez pełnomocnika czynności były konsultowane ze skarżącą i czy były dokonywane zgodnie z jej wolą. W postępowaniu administracyjnym strona ponosi skutki działania swojego pełnomocnika, co dotyczy działań zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych dla strony. Brak jest bowiem przepisu, który stanowiłby, że pełnomocnik może działać wyłącznie na korzyść reprezentowanej strony. Ewentualne negatywne dla strony działania mogą być przedmiotem oceny np. z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego. Kwestie te pozostają jednak poza zakresem kompetencji tutejszego Kolegium w niniejszej sprawie.
Odnosząc się do drugiej z przesłanek wskazanych przez skarżącą, czyli zmiany granic nieruchomości i związanym z tym przestępstwem, co miałoby stanowić podstawę do wznowienia postępowania w ramach art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. to także tutaj Kolegium podziela zapatrywania i stanowisko organu pierwszej instancji.
Okoliczności te i przedstawione przez skarżącą informacje nie mają istotnego znaczenia dla sprawy, gdyż przedmiotem głównego postępowania było ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, w którym to postępowaniu zakres oddziaływania obejmował działki wskazane przez skarżącą o nr 308/20, 294/1, 294/2, 286/2, a będące przedmiotem postępowania o ustalenie granic. Przebieg granic tych działek nie rzutuje w żaden sposób na kształt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Zatem ewentualna zmiana przebiegu granic ww. działek nie wpływa w żaden sposób na treść objętej wnioskiem o wznowienie decyzji, gdyż wszystkie wskazane wyżej nieruchomości objęte są zakresem oddziaływania przedsięwzięcia. Okoliczność, iż w trakcie postępowania dotyczącego ustalenia prawidłowych granic nieruchomości, mogło zostać popełnione przestępstwo, nie może być podstawą do wznowienia postępowania jako okoliczność istotna w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.
We wniesionym zażaleniu skarżąca w żaden sposób nie wyjaśniała, w jaki sposób zmiana granic miała znaczenie dla wydanej decyzji środowiskowej, a Kolegium podobnie jak organ pierwszej instancji nie znalazło takiego przełożenia działając z urzędu.
Nie może też ujść uwadze fakt, iż w aktach sprawy znajduje się pismo (złożone przez skarżącą) z dnia 18 października 2013 r. geodety Andrzeja Jastrzębskiego adresowane do skarżącej, które to skarżąca podpisała w dniu 18 października 2013 r. Zatem już wtedy skarżąca posiadała informacje o ponownej analizie granic działek. Wobec czego także w tej kwestii wątpliwe jest zachowanie terminu jednego miesiąca na złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Kwestia ta poruszana jest tylko na marginesie bowiem zmiana granic wspomnianych działek jest bez znaczenia dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Odnosząc się do zażaleń pozostałych skarżących wyjaśnić należy, że fakt chwilowego braku obwieszczeń na tablicach nie może stanowić postawy do uchylenia zaskarżonego postanowienia.
Z wyjaśnień organu administracji publicznej pierwszej instancji wynika, że obwieszczenia zostały zerwane w porze nocnej. Zerwane obwieszczenia zostały uzupełnione. Potem były prowadzone kontrole i w przypadku gdy obwieszczenie było zerwane to sołtysi wieszali nowe obwieszczenia. Nie można pomijać faktu, że cały czas było obwieszenie na BIP urzędu.
Nie bez znaczenie jest też okoliczność, że pozostali skarżący wszyscy złożyli zażalenia i to w przewidzianym terminie. Zatem chwilowy brak obwieszczeń w żaden sposób nie przeszkodził im w powzięciu informacji o zaskarżonym postanowieniu. Przeto to małe uchybienie nie miało negatywnych konsekwencji dla skarżących, co starają się oni wywodzić.
W związku z tym, że zaskarżone postanowienie zostało wydana prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa i na ich podstawie, jako niewadliwe, musi zostać utrzymana w mocy.
Dodać należy, że wydając niniejsze postanowienie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je za wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana, a jak już wcześniej wspomniano stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów i materiałów.
W tym stanie rzeczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło, jak w sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest ostateczne. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejsze postanowienie z powodu jego niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.


Toruń, dnia 30 września 2014 r.

SKO – 60 – 22/14


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm. )

podaję do publicznej wiadomości, że została wydana


Toruń, 30 września 2014 r.

SKO – 60 – 22/14

Decyzja

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1, ust. 4, art. 65, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póz. zm. ), art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póz. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu w składzie:

1. Ewa Masternak - przewodnicząca
2. Sylwester Gabryszewski - członek sprawozdawca
3. Alicja Zaskurska - członek

po rozpoznaniu odwołania Państwa Waldemara i Stefanii Orzechowskich od decyzji Wójta Gminy Osiek z dnia 29 maja 2014 r., znak: GBK.6220.4.2012/2014

orzekło:

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 29 maja 2014 r., znak: GBK.6220.4.2012/2014 organ I instancji, działając na wniosek Pana Huberta Głodowskiego, określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Obórki I” metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża na działce o numerze ewidencyjnym 115/7 w miejscowości Obórki, gm. Osiek. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił przebieg działań związanych z wydaniem zaskarżonej decyzji.
W odwołaniu od decyzji Państwo Waldemar i Stefania Orzechowscy przedstawiają swoją sytuację. Odwołujący podnoszą, że nie wyrażają zgody na powiększenie żwirowni, gdyż stanowi to dla nich zagrożenie, a także dewastuje piękny teren.
Rozpoznając wniesione odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, co następuje:
Przede wszystkim wskazać należy, że przedmiotem oceny ze strony samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu może być wyłącznie prawidłowość postępowania prowadzonego przez organ I instancji oraz zgodność z prawem wskazanej na wstępie decyzja Wójta Gminy Osiek.
Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póz. zm. – dalej jako: ustawa ) regulują m.in. zasady i tryb postepowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko oraz zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 tej ustawy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
Zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego, zgodnie z § 3 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póz. zm. ) zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tego rodzaju przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( art. 63 ust. 4 ). Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej ( art. 64 ust. 1 ).
Odnosząc przedstawione wyżej uwagi do sprawy poddanej kontroli Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, stwierdzić należy, że prowadząc postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ I instancji pominął etap rozstrzygania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jak wynika z akt sprawy Pan Hubert Głodowski w dniu 30 listopada 2012 r. złożył w organie I instancji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla opisanego na wstępie przedsięwzięcia. Organ I instancji zawiadomił strony oraz podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania, poprzez umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach prowadzonego postępowania organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Organy współdziałające wyraziły stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko oraz wskazały co powinien obejmować raport. Po otrzymaniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy ( opinia z dnia 5 kwietnia 2013 r. ) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ( postanowienie z dnia 8 kwietnia 2013 r. ) organ I instancji, stosownie do treści art. 63 ust. 1 ustawy zobowiązany był do wydania postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W postanowieniu tym określony powinien zostać zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Pominięcie przez organ I instancji jednego z etapów procedury związanej z przeprowadzeniem oceny na środowisko uznać należy za rażące naruszenie przepisów prawa. Ponadto wskazać należy, że organ I instancji nie dokoła oceny raportu, a jego obowiązki w tym zakresie przejął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o czym świadczą znajdujące się w aktach sprawy wezwania kierowane przez ten organ do inwestora o uzupełnienie treści raportu i złożenie dodatkowych wyjaśnień ( pisma z dnia 17 lipca 2013 r., 8 października 2013 r., 22 listopada 2013 r. ). Takie działanie nie znajduje oparcia w przepisach obowiązującego prawa.
Wskazać ponadto należy, że przepisy ustawy nakładają na organ obowiązek zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Obowiązek ten nie może ograniczać się do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postepowania w sprawie. Ponadto z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma charakter fakultatywny, udział społeczeństwa w postępowaniu będzie możliwy dopiero od momentu wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ( por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt: II SA/Kr 1126/13, publ. LEX nr 1406983 ).
Jednocześnie zauważyć należy, że wypełnienie przez organ I instancji obowiązków wynikających z przepisów art. 33 i nast. ustawy nie zwalania organu z obowiązku zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postępowania stronom postępowania, których krąg powinien zostać ustalony zgodnie z dyspozycją art. 28 k.p.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W niniejszej sprawie liczba stron nie przekracza 20, w związku z czym organ nie ma podstaw do takiego sposobu zawiadamiania stron o decyzjach.
W ocenie organu odwoławczego prowadząc postępowanie w przedmiotowej sprawie organ I instancji nie wypełnił ciążących na nim obowiązków o charakterze procesowym, związanych z zagwarantowaniem udziału społeczeństwa w postępowanie, w zakresie określonym przepisami ustawy, jak również nie zapewnił stronom postepowania czynnego udziału w każdym jego stadium.
Przedstawione wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie, że poddana kontroli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, co uzasadnia konieczność jej uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. Decyzja niniejsza jest ostateczna.

POUCZENIE


Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń), w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Toruń, dnia 30 września 2014 r.

SKO-60-27/14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 30 września 2014 r.

SKO-60-27/14

POSTANOWIENIE


Działając na podstawie przepisów art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz przepisów art. 138 § 2 k.p.a. i art. 144 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Ewa Masternak - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Tomasz Brzezicki - członek

po rozpoznaniu zażalenia Pani Małgorzaty Witkowskiej, reprezentowanej przez radcę prawnego Mateusza Romowicza, na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16 lipca 2014 r. (znak BPK.6226.4.6.2014.AF) o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009)

orzekło
uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Witkowska zwróciła się wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009), wskazując jako podstawę wznowienia przepisy art. 145 § 1 pkt 4 i 5 k.p.a.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wniosła o wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania, wskazując, że nietrafne są zarzuty wnioskodawczyni, iż nie brała ona udziału w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez własnej winy, skoro organ administracji dopełnił obowiązków związanych z doręczaniem decyzji przez obwieszczenie. Ponadto, wskazano, że brak jest nowych okoliczności faktycznych istotnych w sprawie, które mogłyby uzasadniać wznowienie postępowania.
Wnioskiem z dnia 12 maja 2014 r. wnioskodawczyni, reprezentowana przez radcę prawnego Jarosława Wiśniewskiego, zwróciła się o przywrócenie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił przywrócenia terminu dla złożenia powyższego wniosku o wznowienie postępowania. Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił wznowienie postępowania w powyższej sprawie.
W złożonym zażaleniu Pani Małgorzata Witkowska, reprezentowana przez radcę prawnego Mateusza Romowicza, wskazała na naruszenie przepisów art. 7, 8, 10, 80 i 81 k.p.a. oraz na wadliwość postępowania poprzedniego pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego. W odpowiedzi na zażalenie, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wniosła o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.
W przypadku określonym w art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. przesłanka wznowienia postępowania z tej podstawy będzie zachodziła wówczas, gdy ujawnione nowe okoliczności faktyczne lub dowody nieznane organowi wydającemu decyzję są istotne dla sprawy - to znaczy dotyczą przedmiotu sprawy oraz mają znaczenie prawne - mające w konsekwencji wpływ na treść decyzji w kwestiach zasadniczych. Tę "istotność" nowych dowodów - nowych okoliczności faktycznych - o jakiej stanowi art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. - organ musi wykazać (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. akt I OSK 429/06, CBOSA). Równocześnie, ewentualny fakt nierzetelnej analizy akt sprawy ujawnionej po wydaniu decyzji ostatecznej nie oznacza, że okoliczność wadliwie ustalona a wynikająca z posiadanego przez organ materiału dowodowego nie może być traktowana jako nieznana pozwalającej na wznowienie postępowania administracyjnego w trybie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Błędna ocena okoliczności faktycznej nie jest tym samym co brak wiedzy o tej okoliczności. Dlatego też odmienna, a nawet błędna ocena dowodu, który istniał i był znany organowi nie może stanowić uzasadnienia wznowienia postępowania w trybie pkt 5 art. 145 § 1 k.p.a. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2005 r., sygn. akt II OSK 1128/05, CBOSA).
Wznowienie postępowania na podstawie określonej w przepisie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. następuje z urzędu lub na żądanie strony (art. 147 k.p.a.), natomiast na podstawie określonej w przepisie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. – wyłącznie na żądanie strony. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, zaś termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji (art. 148 § 1 i 2 k.p.a.).
W przypadku wznowienia postępowania na wniosek strony, podana przez stronę w podaniu o wznowienie postępowania podstawa tego wznowienia wiążąco wyznacza granice tego nadzwyczajnego postępowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II OSK 1925/12, CBOSA).
Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Powyższe przepisy mają odpowiednie zastosowanie do zażaleń (art. 144 k.p.a.). Zgodnie z przepisem art. 138 § 2 k.p.a. w związku z przepisem art. 144 k.p.a., organ odwoławczy może uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Wydając niniejsze postanowienie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je za wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana, stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów i materiałów.
Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną wniosku i dotyczy badania tego, czy wniosek pochodzi od strony postępowania, czy został on złożony z zachowaniem terminu określonego w art. 148 k.p.a. oraz czy we wniosku podano ustawową przesłankę wznowienia postępowania. Postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Etap ten obejmuje merytoryczne badanie istnienia podanej przez stronę przesłanki, zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym (art. 151 k.p.a.).
Jak wynika z treści decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009 r., planowana inwestycja obejmuje m.in. działkę ewidencyjną nr 284/4 w obrębie geodezyjnym Gawłowice. Według treści pisma wnioskodawczyni z dnia 4 października 2013 r., jest ona właścicielem nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 286/2 w Gawłowicach, która graniczy z działką nr 284/4. W aktach sprawy brak jest dokumentów potwierdzających interes prawny Pani Małgorzaty Witkowskiej w niniejszej sprawie. W aktach sprawy nr BPK-7331-S-02/11/2009 znajduje się wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 30 czerwca 209 r., obejmujący m.in. działkę nr 284/4, gdzie jako jej właściciele wskazani są Henryk i Agata Błaszkiewicz. Brak jest natomiast dokumentów wyjaśniających czy skarżąca jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 286/2 oraz czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na jej nieruchomość, co ma znaczenie w kwestii wznowienia postępowania na podstawie art. 145 1 pkt 5 k.p.a.
Organ pierwszej instancji przyjął, że odmowa wznowienia postępowania jest uzasadniona przekroczeniem terminu dla złożenia wniosku w tej sprawie. Wnioskodawczyni we wniosku podała dwie podstawy wznowienia postępowania – art. 145 § 1 pkt 4 i 5 k.p.a. W przypadku każdej z tych przesłanek, należy ustalić zachowanie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania, określonego w przepisie art. 148 § 1 i 2 k.p.a. Zaskarżone postanowienie zawiera takie rozważania w odniesieniu do podstawy z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Organ pierwszej instancji ocenił, że termin ten rozpoczął się dnia 3 grudnia 2013 r., to jest w dniu, kiedy skarżąca odebrała kopię decyzji z dnia 30 czerwca 2009 r. Ponieważ wniosek o wznowienie postępowania został złożony w lutym 2014 r., organ pierwszej instancji przyjął, że wniosek o wznowienie postępowania jest spóźniony.
W kwestionowanym postanowieniu brak jest natomiast jakichkolwiek rozważań co do kwestii zachowania terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Należy przy tym podkreślić, że we wniosku z dnia 13 lutego 2014 r. wnioskodawczyni wskazała, że o sfałszowaniu dokumentu w postępowaniu związanym z wznowieniem granic dowiedziała się ona dnia 10 lutego 2014 r. Organ pierwszej instancji powinien ocenić zachowanie powyższego terminu w kontekście wniosku strony, przedstawionych przez nią dowodów i innych ustalonych w sprawie okoliczności.
Ponadto, precyzyjnego sformułowania wymaga sentencja wydanego rozstrzygnięcia. Postanowienie wydane na podstawie przepisu art. 149 § 1 lub 3 k.p.a. musi bowiem dokładnie określać postępowanie względem którego dokonuje się wznowienia lub odmowy wznowienia. Oznaczenie postępowania powinno być ujęte w sentencji postanowienia, a nie jedynie w jego uzasadnieniu, jest ono bowiem elementem rozstrzygnięcia.
W zaskarżonym postanowieniu błędnie odniesiono się do kwestii przywrócenia terminu dla złożenia odwołania i wydania postanowienia z art. 134 k.p.a. W niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie przywrócenia terminu dla złożenia odwołania ani też kwestia stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, co jest przedmiotem orzeczenia przez organ odwoławczy, a nie przez organ pierwszej instancji.
Podkreślić należy, że z przepisów art. 7 i 77 k.p.a. wynika, iż to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek wszechstronnego zbadania sprawy, a w szczególności w sposób wyczerpujący zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego dla ustalenia stanu faktycznego sprawy. Postępowanie administracyjne powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Zgodnie z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. powyższe okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanej decyzji administracyjnej. Powyższy przepis ma odpowiednie zastosowanie do postanowień (art. 126 k.p.a.). Zaskarżone postanowienie nie spełnia powyższych wymogów, co opisano powyżej.
Wobec zaistnienia wskazanych uchybień, zaskarżone postanowienie należało uchylić w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Dostrzeżone uchybienia proceduralne wymagają ponownego przeprowadzenia postępowania, z zapewnieniem stronom dwuinstancyjności postępowania, zaś wyjaśnienie licznych wątpliwości co do dopuszczalności wznowienia postępowania wykracza poza zakres uzupełniającego postępowania dowodowego, które może być przeprowadzone przez organ odwoławczy. Z tego powodu, organ odwoławczy nie skorzystał z przepisu art. 136 k.p.a. w związku z przepisem art. 144 k.p.a., zgodnie z którym na etapie postępowania odwoławczego przeprowadzone może być jedynie dodatkowe postępowanie dowodowe w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Powyższy przepis „(…) normuje zakres postępowania dowodowego, jaki może być przeprowadzony w toku postępowania odwoławczego, określając go jako "uzupełniający" w stosunku do całości ustaleń faktycznych. Nie może więc to oznaczać prowadzenia pewnych, istotnych czynności w tym postępowaniu niejako od początku, tzn. gdy nie zostały one w ogóle ustalone i wyjaśnione w toku postępowania przed organem I instancji, a postępowanie dowodowe, także w kontekście oceny dowodów, do pewnych z nich się nie odnosi w ogóle. Uzupełnianie oznacza "dodanie" pewnych działań do działań już przeprowadzonych, a to należy rozumieć jako brak upoważnienia do przeprowadzania nowych czynności lub odwoływania się do nieuwzględnionych przez organ I instancji dowodów (dokumentów) w ramach postępowania administracyjnego. Te bowiem samodzielnie pełnią rolę środków dowodowych, ale są też składnikami całości procesu ustaleń faktycznych w sprawie i nie mogą być ustalane i oceniane w oderwaniu od całości tego postępowania. Jedynie rzeczywiście uzupełniające w stosunku do całości postępowania dowodowego środki dowodowe mogą być przeprowadzone w ramach zastosowania art. 136 k.p.a.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 101/09, CBOSA).
Odnosząc się do zarzutów zażalenia, należy wskazać, że niezasadny jest zarzut naruszenia przepisów art. 35 § 3 k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. Przekroczenie terminu załatwienia sprawy nie ma wpływu na wynik sprawy, to jest treść wydanego rozstrzygnięcia, lecz na wypełnienie ustawowych obowiązków co do sprawności i terminowości prowadzenia postępowania. Równocześnie, przepisy k.p.a. nie przewidują możliwości dokonywania oceny ewentualnej bezczynności organu pierwszej instancji lub przewlekłości prowadzonego przez ten organ postępowania w ramach postępowania odwoławczego. Strona może kwestionować bezczynność organu albo przewlekłość w prowadzeniu postępowania za pomocą zażalenia (art. 37 k.p.a.). Skarżąca nie skorzystała z tego środka prawnego, zaś postępowanie w powyższym zakresie nie może być wszczęte z urzędu.
Zasadne są natomiast zarzuty naruszenia przepisów art. 7 i 8 k.p.a., co szczegółowo wskazano powyżej. Należy zgodzić się ze skarżącą, że wszystkie dowody w sprawie nie zostały zgromadzone i udostępnione do wglądu na etapie postępowania przed organem pierwszej instancji. Wobec zapoznania się z aktami sprawy dnia 13 sierpnia 2014 r., skarżąca skutecznie zaprezentowała swoje stanowisko w postępowaniu zażaleniowym. Uchybienie to nie miało zatem istotnego wpływu na wynik sprawy.
Poza oceną tutejszego Kolegium pozostają podane w zażaleniu i w piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. okoliczności dotyczące działania pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego, w szczególności działania na szkodę skarżącej w porozumieniu z organem pierwszej instancji. Tutejsze Kolegium nie jest też powołane oceny do prawidłowości postępowania radcy prawnego i celowości podejmowanych czynności z punktu widzenia interesów reprezentowanej przez niego strony. W szczególności, brak jest podstaw dla oceny czy podejmowane przez pełnomocnika czynności były konsultowane ze skarżącą i czy były dokonywane zgodnie z jej wolą. W postępowaniu administracyjnym strona ponosi skutki działania swojego pełnomocnika, co dotyczy działań zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych dla strony. Brak jest bowiem przepisu, który stanowiłby, że pełnomocnik może działać wyłącznie na korzyść reprezentowanej strony. Ewentualne negatywne dla strony działania mogą być przedmiotem oceny np. z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego. Kwestie te pozostają jednak poza zakresem kompetencji tutejszego Kolegium w niniejszej sprawie.
Prowadząc ponownie postępowanie, organ pierwszej instancji powinien poczynić ustalenia co do okoliczności faktycznych podanych w uzasadnieniu niniejszego postanowienia i w tym zakresie uzupełnić materiał dowodowy w sprawie, dokonać oceny legitymacji skarżącej do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz zachowania terminu dla jego wniesienia.
W kwestii zachowania terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. należy uwzględnić fakt, że decyzja z dnia 30 czerwca 2009 r. została doręczona przez obwieszczenie w trybie przepisu art. 49 k.p.a. oraz stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 120/13, CBOSA i w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 172/14, gdzie wskazano na prawidłową wykładnię przepisu art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w kwestii rozróżnienia pojęć dowiedzenia się o wydaniu decyzji i dowiedzenia się o treści decyzji przez stronę postępowania.
Odnośnie do kwestii wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. należy wskazać, że organ pierwszej instancji powinien dokonać oceny powołanych przez stronę okoliczności pod kątem tego, czy stanowią one nowe okoliczności faktyczne lub dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, ale nieznane organowi oraz tego, czy są one istotne w sprawie.
Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.

POUCZENIE

          Postanowienie niniejsze jest ostateczne. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejsze postanowienie z powodu jego niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.


Toruń, dnia 30 września 2014 r.

SKO-60-25/14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane

Toruń, dnia 30 września 2014 r.

SKO-60-25/14


POSTANOWIENIE

     Działając na podstawie przepisów art. 58 § 1, art. 59 § 1, art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Ewa Masternak         - przewodniczący
2. Iwo Fisz                    - członek sprawozdawca
3. Tomasz Brzezicki     - członek

po rozpoznaniu zażalenia Pani Małgorzaty Witkowskiej na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24 czerwca 2014 r. (znak BPK.6226.4.5.2014.AF) o odmowie przywrócenia terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009)

orzekło:
uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE


Pani Małgorzata Witkowska zwróciła się wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr 3/2009 z dnia 30 września 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą „Farma wiatrowa Gawłowice” w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo w gminie Radzyń Chełmiński (znak BPK-7331-S-02/11/2009), wskazując jako podstawę wznowienia przepisy art. 145 § 1 pkt 4 i 5 k.p.a.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o. wniosła o wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania, wskazując, że nietrafne są zarzuty wnioskodawczyni, iż nie brała ona udziału w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez własnej winy, skoro organ administracji dopełnił obowiązków związanych z doręczaniem decyzji przez obwieszczenie. Ponadto, wskazano, że brak jest nowych, istotnych okoliczności faktycznych, które mogłyby uzasadniać wznowienie postępowania. Wnioskiem z dnia 12 maja 2014 r. wnioskodawczyni, reprezentowana przez radcę prawnego Jarosława Wiśniewskiego, zwróciła się o przywrócenie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił przywrócenia terminu dla złożenia powyższego wniosku o wznowienie postępowania. Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił wznowienie postępowania w powyższej sprawie.
W złożonym zażaleniu Pani Małgorzata Witkowska wskazała, że wniosek o wznowienie postępowania został złożony z zachowaniem terminu, a żądanie przywrócenia terminu dla jego złożenia jest sprzeczne z jej wolą. Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego Mateusza Romowskiego, cofnęła wniosek o przywrócenie terminu dla wznowienia postępowania.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania (art. 148 § 1 k.p.a.). Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji (art. 148 § 2 k.p.a.).
W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (art. 58 § 1 k.p.a.). Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin (art. 58 § 2 k.p.a.). O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie (art. 59 § 1 k.p.a.).
Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Powyższe przepisy mają odpowiednie zastosowanie do zażaleń (art. 144 k.p.a.). Zgodnie z przepisem art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Odpowiednie stosowanie tego przepisu w postępowaniu zażaleniowym może polegać na uchyleniu zaskarżonego postanowienia.
W zażaleniu na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu wskazano, że złożenie wniosku o przywrócenie terminu było niezgodne z wolą wnioskodawczyni i nastąpiło bez porozumienia z nią. W piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. radca prawny Mateusz Romowicz, pełnomocnik skarżącej, podtrzymał wcześniej wyrażoną argumentację oraz cofnął wniosek o przywrócenie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Wobec cofnięcia wniosku o przywrócenie terminu dla złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją z dnia 30 czerwca 2009 r., należało uchylić zaskarżone postanowienie. Postępowanie w tym zakresie stało się bowiem bezprzedmiotowe na skutek cofnięcia wniosku.
Należy przy tym wskazać, że poza oceną tutejszego Kolegium pozostają podane w zażaleniu i w piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. okoliczności dotyczące działania pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego Jarosława Wiśniewskiego, w szczególności działania na szkodę skarżącej w porozumieniu z organem pierwszej instancji. Tutejsze Kolegium nie jest też powołane oceny do prawidłowości postępowania radcy prawnego i celowości podejmowanych czynności z punktu widzenia interesów reprezentowanej przez niego strony. W szczególności, brak jest podstaw dla oceny czy podejmowane przez pełnomocnika czynności były konsultowane ze skarżącą i czy były dokonywane zgodnie z jej wolą. W postępowaniu administracyjnym strona ponosi skutki działania swojego pełnomocnika, co dotyczy działań zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych dla strony. Brak jest bowiem przepisu, który stanowiłby, że pełnomocnik może działać wyłącznie na korzyść reprezentowanej strony. Ewentualne negatywne dla strony działania mogą być przedmiotem oceny np. z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego. Kwestie te pozostają jednak poza zakresem kompetencji tutejszego Kolegium w niniejszej sprawie.
Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.

POUCZENIE

             Postanowienie niniejsze jest ostateczne. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejsze postanowienie z powodu jego niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.


Toruń, dnia 24 września 2014 r.

SKO-60-32/14


OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania Pana Józefa Steca od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2014 r. (znak IBG.6220.5.7.2014) określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW, średnicy rotora do 130 m, wysokości wieży do 150 m i o wysokości całkowitej do 215 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 214 w miejscowości Nowe Mosty w gminie Łasin, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy o ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Toruń, dnia 20 sierpnia 2014 r.


SKO-60-28/14

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie art. 38 oraz i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia, że:

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez AGRO-ENERGY sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 czerwca 2014 r. (znak RGK.6220.1.1.2014.AK) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu recyklingu opon i odpadów gumowych metodą pirolizy na terenie działki ewidencyjnej nr 28/6 w miejscowości Trzebcz Królewski w gminie Kijewo Królewskie, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy o ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.


Do publicznej wiadomości:
1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – Biuletyn Informacji Publicznej,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu – tablica informacyjna,
3. Wójt Gminy Kijewo Królewskie – tablica informacyjna w Trzebczu Królewskim.


Toruń, dnia 5 sierpnia 2014 r.

SKO-72-134/14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

zawiadamia, że:

po rozpoznaniu odwołania GOLPASZ spółki akcyjnej, reprezentowanej przez radcę prawnego Olafa Brymorę, od decyzji Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2014 r. (znak WKMN.6730.03.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku oraz stacją redukcyjno-pomiarową w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 56 na działkach ewidencyjnych nr 15/3, 15/18, 2, 42/1, 42/2, 41/5, 41/4, 28/2, 28/1, 40/3, 29/2 w obrębie nr 1 w mieście Golub-Dobrzyń i działkach ewidencyjnych nr 343 i 270 w obrębie Podzamek Golubski w gminie Golub-Dobrzyń wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu:

Toruń, dnia 5 sierpnia 2014 r.

SKO-72-134/14

DECYZJA

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:
1. Ewa Masternak - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Jaśmina Lesińska - członek
po rozpoznaniu odwołania GOLPASZ spółki akcyjnej, reprezentowanej przez radcę prawnego Olafa Brymorę, od decyzji Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2014 r. (znak WKMN.6730.03.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku oraz stacją redukcyjno-pomiarową w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 56 na działkach ewidencyjnych nr 15/3, 15/18, 2, 42/1, 42/2, 41/5, 41/4, 28/2, 28/1, 40/3, 29/2 w obrębie nr 1 w mieście Golub-Dobrzyń i działkach ewidencyjnych nr 343 i 270 w obrębie Podzamek Golubski w gminie Golub-Dobrzyń

orzekło
uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zwróciła się wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku oraz stacją redukcyjno-pomiarową w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 56 na działkach ewidencyjnych nr 15/3, 15/18, 2, 42/1, 42/2, 41/5, 41/4, 28/2, 28/1, 40/3, 29/2 w obrębie nr 1 w mieście Golub-Dobrzyń i działkach ewidencyjnych nr 343 i 270 w obrębie Podzamek Golubski w gminie Golub-Dobrzyń.
Dnia 18 marca 2014 r. organ pierwszej instancji zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenia się w sprawie. Pismem z dnia 27 marca 2014 r. skarżąca zwróciła o podanie informacji kiedy możliwe będzie zapoznanie się z mapą zawierającą projekt przebiegu inwestycji. Pismem z dnia 13 maja 2014 r. organ wskazał, że strona może się zapoznać z tym dokumentem w pokoju nr 9 Urzędu Miasta.
Projekt decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego sporządziła mgr inż. arch. Ewa Kamińska, członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów (KPOIA-0004) i został przesłany do uzgodnienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejonów Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie i w Toruniu. Uzgodnienia dokonano postanowieniem z dnia 19 maja 2014 r. (znak ZDW.RDW 4.12a.509.70.2014). Wójt Gminy Golub-Dobrzyń pismem z dnia 21 maja 2014 r. wyraził zgodę na treść projektu decyzji (znak TIP.6733.4.1.2014).
Decyzją z dnia 23 czerwca 2014 r. organ pierwszej instancji ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego, wskazanej na wstępie.
Odwołanie od powyższej decyzji złożyła w przepisanym terminie skarżąca, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 9 k.p.a., art. 10 k.p.a., art. 12 k.p.a. i art. 77 k.p.a.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaś sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.; dalej: u.g.n.), celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n.
Zgodnie z art. 54 pkt 2 u.p.z.p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych. O charakterze tej decyzji przesądza również przepis art. 56 u.p.z.p., który stanowi, iż nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ma obowiązek dokonania konkretyzacji warunków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w stosunku do planowanej inwestycji, która ma być zrealizowana na wskazanym przez inwestora terenie. Taki obowiązek przewiduje art. 53 ust. 3 pkt 1 u.p.z.p., który stanowi, iż właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, przez co należy rozumieć zarówno przepisy innych ustaw, jak i przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile nakładają one w sposób wyraźny jakieś ograniczenia. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma więc charakter deklaratoryjny, gdyż organ stwierdza w niej jedynie czy w świetle powszechnie obowiązującego prawa dopuszczalna jest realizacja danej inwestycji na wskazanym przez inwestora terenie. Organ nie ma więc uprawnień kształtujących, nie może stanowić o prawach i obowiązkach inwestora nie przewidzianych w ustawie lub akcie wykonawczym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt II OSK 1862/08, CBOSA).
W przypadku inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, właściwym dla wydania decyzji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 51 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.). Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów (art. 50 ust. 4 u.p.z.p.).
Przepisy art. 134 i 138 k.p.a. określają zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Zgodne z przepisem art. 138 § 2 k.p.a., organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Wydając niniejszą decyzję, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je za wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana. Stronom umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się co do materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (pismo organu pierwszej instancji z dnia 27 maja 2014 r.).
Projekt zaskarżonej decyzji, stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 u.p.z.p., sporządziła mgr inż. arch. Ewa Kamińska.
W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu zaskarżona decyzja zasługuje na uchylenie w całości, zaś sprawa powinna zostać przekazana do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora (art. 52 ust. 1 u.p.z.p.). Wniosek z dnia 27 lutego 2014 r. podpisał Pan Sławomir Matuszak, który przedstawił pełnomocnictwo udzielone mu przez Pana Mariusza Mirka, Zastępcę Dyrektora ds. eksploatacji w Oddziale w Bydgoszczy Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Organ pierwszej instancji nie zbadał natomiast umocowania Pana Mariusza Mirka do udzielenia takiego pełnomocnictwa. Nie można zatem przyjąć, że pełnomocnik wnioskodawcy był należycie umocowany w postępowaniu.
W zaskarżonej decyzji błędnie oznaczono inwestora. We wniosku wskazano, że wnioskodawcą jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., podczas, gdy w decyzji wskazano, że jest nim Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Trzeba wyjaśnić, że Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przestała istnieć z dniem 14 stycznia 2014 r. na skutek wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w następstwie przejęcia m.in. Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przez PGNIG SPV 4 sp. z o.o., która następnie zmieniła firmę, pod którą działa, na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., nieistniejąca już w momencie wszczęcia postępowania, nie może być zatem beneficjentem praw z decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Uzasadnienie wydanej decyzji poddaje w wątpliwość, czy w istocie jest to decyzja ustalająca inwestycję celu publicznego. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji powołano bowiem przepis art. 61 ust. 3 u.p.z.p., który dotyczy decyzji o warunkach zabudowy, a nie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Podobnie, w treści załącznika tekstowego do wydanej decyzji wskazano na przepisy art. art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p., 61 ust. 1 u.p.z.p., art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. oraz art. 61 ust. 3 u.p.z.p., a także na przedstawienie stanu faktycznego i prawnego „terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy”.
W dalszej kolejności, należy wskazać, że znajdujący się w aktach sprawy projekt decyzji (k. 33-37 akt sprawy) jest niezgodny z treścią decyzji, która następnie została wydana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Jako podstawę prawną w treści projektu decyzji powołano bowiem m.in. przepisy art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 1 i 4, art. 63 ust. 2 i 4 oraz art. 64 ust. 1 u.p.z.p. (k. 33 akt sprawy), natomiast w podstawie prawnej wydanej decyzji wskazano m.in. art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 54 u.p.z.p. (k. 64 akt sprawy). Powyższe dyskwalifikuje dokonane w sprawie uzgodnienia, które ze swej istoty odnosząc się do konkretnego projektu decyzji.
Podkreślić należy, że z przepisów art. 7 i 77 k.p.a. wynika, iż to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek wszechstronnego zbadania sprawy, a w szczególności w sposób wyczerpujący zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego dla ustalenia stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. powyższe okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanej decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego stwierdzić należy, iż uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia wymogów ustawowych. Przywołany przepisu art. 107 § 3 k.p.a. stanowi, iż uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Motywy decyzji powinny być tak ujęte, aby strona mogła zrozumieć i w miarę możliwości zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ przy załatwianiu sprawy wydaną decyzją. Nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nie uzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ odwoławczy. Organ pierwszej instancji nie wyjaśnił dlaczego planowana inwestycja ma realizować cel publiczny, co jest niezbędną przesłanką dla stosowania przepisów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zaskarżoną decyzję należało zatem uchylić w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Została ona bowiem wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie Z tego powodu, organ odwoławczy nie skorzystał z przepisu art. 136 k.p.a., zgodnie z którym na etapie postępowania odwoławczego przeprowadzone może być jedynie dodatkowe postępowanie dowodowe w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie.
Odnosząc się do zarzutów odwołania, należy wskazać, że nietrafnie skarżący wskazuje na naruszenie przepisu art. 10 k.p.a. na skutek tego, że po zawiadomieniu z dnia 20 marca 2014 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w aktach sprawy nie było kompletnego materiału dowodowego. Organ pierwszej instancji ponownie poinformował o takiej możliwości pismem z dnia 27 maja 2014 r. Strona miała zatem możliwość zapoznania się z dokumentami w sprawie i przedstawienia swojego stanowiska. Nie można też uznać za zasadnego zarzutu naruszenia przepisu art. 8 k.p.a. i art. 9 k.p.a., które skarżący łączy z wyznaczeniem terminu na wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego.
Nie można uwzględnić zarzutów skarżącego co do przebiegu planowanej inwestycji. Zakres sprawy administracyjnej, w tym oznaczenie lokalizacji inwestycji, wynika z wniosku inwestora. Organ administracji nie jest uprawniony do modyfikowania wniosku i zmiany miejsca położenia inwestycji, kierując się względami celowości czy stopnia potencjalnej uciążliwości inwestycji dla właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, przez którą ma ona przebiegać.
Odnosząc się do zarzutów co do powodowanej przez wydanie decyzji szkody polegającej na niemożności wykorzystania nieruchomości skarżącej, należy wskazać, że decyzja ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego nie ogranicza prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości. Realizacja inwestycji celu publicznego wymaga na dalszym etapie procesu inwestycyjnego uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości, co może nastąpić np. na podstawie umowy stron lub w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 124 u.g.n. Kwestie te pozostają poza granicami niniejszej sprawy administracyjnej.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 12 k.p.a. poprzez udzielenie odpowiedzi na pismo skarżącej z dnia 27 marca 2014 r. po upływie ok. 1,5 miesiąca, należy wskazać, że taki termin udzielenia odpowiedzi przez organ pierwszej instancji budzi wątpliwości w świetle kodeksowych terminów załatwienia spraw administracyjnych (art. 35 § 1 i § 3 k.p.a.), tym bardziej, że organ pierwszej instancji nie zawiadamiał stron o niezałatwieniu sprawy w przepisanym terminie (art. 36 k.p.a.). Tym niemniej, skarżąca otrzymała informację o możliwości zapoznania się z mapą zawierającą przebieg gazociągu dnia 19 maja 2014 r. (data doręczenia pisma organu pierwszej instancji z dnia 13 maja 2014 r.). Skarżąca miała zatem możliwość zapoznania się z ty dokumentem i przedstawienia swojego stanowiska. Naruszenie zasady szybkości postępowania i terminowego załatwiania spraw nie miało zatem wpływu na wynik postępowania.
Prowadząc ponownie postępowanie, organ pierwszej instancji powinien w pierwszej kolejności usunąć uchybienia formalne, wskazane w uzasadnieniu niniejszej decyzji, a następnie przeprowadzić postępowanie, sporządzić prawidłowy projekt decyzji, przedstawić go do uzgodnień, jeśli będzie to wymagane, a następnie zakończyć sprawę decyzją.
Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Toruń, dnia 05 września 2014 r.

SKO- 60-21/14


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie 74 ust. 3 art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.)

podaję do publicznej wiadomości, że została wydana

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) oraz na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:

1. Ewa Masternak - przewodniczący
2. Tomasz Brzezicki - członek sprawozdawca
3. Jaśmina Lesińska - członek

po rozpoznaniu odwołania CONTINO Kappa sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez prokurenta Michał Maciesowicza, ul. Grójecka 1/3, 02-0219 Warszawa (dalej jako Spółka), od decyzji Wójta Gminy Rogoźno z dnia 16 maja 2014 r., (znak: RGG.6220.2.2012) w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rogóźno”, planowanego do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gminy Rogóźno, na działkach o numerach ewidencyjnych 227/2 i 218/3 obręb Rogóźno,

orzekło
uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E


Wymienioną na wstępie decyzją Wójt Gminy Rogoźno z dnia 16 maja 2014 r., (znak: RGG.6220.2.2012) odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rogóźno”, planowanego do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gminy Rogóźno, na działkach o numerach ewidencyjnych 227/2 i 218/3 obręb Rogóźno.
Od powyższej decyzji pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. wniosła odwołanie Spółka żądając uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (art. 138 § 2 k.p.a.). W uzasadnieniu odwołania Spółka podniosła naruszenie przez organ pierwszej instancji szeregu przepisów k.p.a. (art.6, 7, 8, 10 § 1, 49, 68 § 2 77 § 1, 80, 107 § 3) a także art. 33, 80 ust. 1 pkt 1-3, art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. a i b tiret pierwsze i drugie, art. 82 ust. 2 u.o.o.ś.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zważyło, co następuje:
Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa zasada dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. (art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.). Zakwalifikowania przedsięwzięć do jednej z powyższych kategorii następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 60 ustawy środowiskowej - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów k.p.a., powinno zawierać - w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś.). Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeży, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 84 u.o.o.ś.).
W rozpatrywanej sprawie została sporządzona ocena oddziaływania na środowisko wynikał z postanowienia Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2012 r. (znak: RGG.6220.2.2012)
W powyższym zakresie należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 80 ust. 1 u.o.o.ś, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1; 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Natomiast zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 u.o.o.ś. właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących. W powyższym zakresie należy stwierdzić, że zasadą jest obowiązek wydania decyzji przez organ administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzeciwiają się takiej możliwości.
Podstawy do wydania decyzji odmownej zostały także enumeratywnie wyliczone w przepisie art. 81 u.o.o.ś. zgodnie, z którym: 1) jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia; 2) jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 3) jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
Zgodnie z przepisem art. 138 § 2 k.p.a., organ odwoławczy organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Oznacza to, że organ drugiej instancji ocenia rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jako prawidłowe nie tylko pod względem legalności i celowości, lecz także z uwzględnieniem norm prawa procesowego.
Wydając niniejszą decyzję, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je z wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Wobec powyższego należy stwierdzić, co wynika z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji, że „odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej „Rogóźno” zabezpieczy środowisko oraz mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej, zarówno ochrona zdrowia, jak i prawna ochrona życia są wartościami chronionymi konstytucyjnie” nie znajduje uzasadnienia w istniejącym stanie prawnym.
Należy stwierdzić, że ze stanowiskiem organu pierwszej instancji stanowiącym podstawę do wydanie negatywnej dla inwestora decyzji nie można się zgodzić. Możliwość odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wyraźnie przewidziana w przypadku ziszczenia się okoliczności określonych w przepisie art. 80 i 81 u.o.o.ś. W powyższym zakresie organ zobowiązany jest do przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu wykazanie za pomocą środków dowodowych przewidzianych przepisami k.p.a., czy takie przeciwskazania istnieją i w przypadku takiej sytuacji dopiero wtedy może wydać decyzję odmowną lub w przypadku braku powyższych okoliczności wydać rozstrzygnięcie pozytywne dla inwestora. Natomiast podstawą wydania negatywnego dla inwestora rozstrzygnięcia nie może być istnienie hipotetycznego zagrożenia dla wartości chronionych konstytucyjnie. W powyższym zakresie organy są obowiązane do stosowania przepisów ustawy (u.o.o.ś), której konstytucyjność we wskazanym zakresie nie została zakwestionowana.
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, organ pierwszej instancji powinien uwzględnić wskazania zawarte w uzasadnieniu niniejszej decyzji, w szczególności ustalić, czy istnieją przesłanki negatywne umożliwiające wydanie decyzji a jeżeli one nie istnieją wydać rozstrzygnięcie pozytywne.
Ponadto organ prowadząc ponownie postępowanie w zakresie doręczeń powinien stosować reżim ustawy u.o.o.ś w zakresie doręczania pism w sprawie, tj. z uwagi na liczbę stron stosując wymóg obwieszczenia (art. 74 ust. 3 u.o.o.ś).
Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.


P O U C Z E N I E

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Każdy, kto ma w tym interes prawny jest uprawniony do wniesienia skargi na niniejszą decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Otrzymują:
1. Michał Maciesowicz (pełnomocnik – prokurent CONTINO Kappa Sp z o.o.) ul. Grójecka 1/3, 02-0219 Warszawa
2. Strony – obwieszczenie,
3. Wójt Gminy Rogóźno,
4. SKO a/a.


Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kos. Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 64, 85-950 Bydgoszcz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze SKO w Toruniu.


Toruń, dnia 10 września 2014 r.

SKO- 60-26/14

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że:

po rozpatrzeniu odwołania Pani Janiny Kur od decyzji Wójta Gminy Grudziądz z dnia 17 lipca 2014 r. nr OŚR 6220.6.2014 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 1 MW w obrębie Mokre, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 78/2, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie
została wydana:

w dniu 10 września 2014 r.  decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu nr SKO-60-26/14 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Biurze SKO w Toruniu.


Toruń, dnia 11 września 2014 r.


SKO-60-20/14


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.) oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane:

Toruń, dnia11 września 2014 r.


SKO-60-20/14


POSTANOWIENIE

Na podstawie 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), art. 158 § 1 k.p.a. oraz art. 126 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, na posiedzeniu, w składzie:
1. Ewa Masternak - przewodniczący
2. Iwo Fisz - członek sprawozdawca
3. Tomasz Brzezicki - członek
w wyniku przeprowadzenia wszczętego z urzędu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Stolno z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wabcz-Obory-Kobyły w gminie Stolno, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, i ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

orzekło
stwierdzić nieważność postanowienia Wójta Gminy Stolno z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC) w całości.

U Z A S A D N I E N I E

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wabcz-Obory-Kobyły w gminie Stolno, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, Wójt Gminy Stolno wydał dnia 20 stycznia 2014 r. postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji i ustalił jego zakres. Na skutek zażalenia inwestora – Prokon New Energy Poland sp. z o.o. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu postanowieniem z dnia 31 marca 2014 r. uchyliło zaskarżone postanowienie, stwierdziło, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaliło zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC) Wójt Gminy Stolno stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji wskazanej na wstępie i ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 28 maja 2014 r. Wójt Gminy Stolno zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o stwierdzenie nieważności jego postanowienia z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wabcz-Obory-Kobyły w gminie Stolno.
Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadomiło o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższego postanowienia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ustaliło i zważyło, co następuje:
Stwierdzenie nieważności jest trybem nadzwyczajnym postępowania administracyjnego, który może być stosowany do rozstrzygnięć obarczonych wadami o charakterze kwalifikowanym. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.). Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.).
Nie stwierdza się nieważności decyzji, gdy: została wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;, została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie oraz gdy decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne (art. 156 § 2 k.p.a.).
Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 k.p.a.). Na podstawie przepisu art. 126 k.p.a., powyższe przepis stosuje się również do postanowień, na które przysługuje zażalenie, z tym, że zamiast decyzji, o której art. 158 § 1 k.p.a., wydaje się postanowienie.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeży, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania (art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235; dalej jako u.o.o.ś.).
W postanowieniu, o którym mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68 u.o.o.ś. (art. 63 ust. 4 u.o.o.ś.). Na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie (art. 65 ust. 2 u.o.o.ś.).
Wydając niniejsze postanowienie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oparło się na zgromadzonych w sprawie dokumentach, uznając je z wiarygodne i cechujące się mocą dowodową. Prawdziwość ani rzetelność powyższych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu umożliwiło stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 29 lipca 2014 r.).
Wobec faktu, że na postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przysługuje zażalenie (art. 65 ust. 2 u.o.o.ś.), względem tego rozstrzygnięcia zastosowanie mają przepisy k.p.a. o stwierdzeniu nieważności (art. 126 k.p.a.).
Sprawa dotycząca nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji wskazanej na wstępie została załatwiona postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 31 marca 2014 r. (znak SKO-60-6/14), wydanym na skutek rozpoznania zażalenia Prokon New Energy Poland sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Stolno z dnia 20 stycznia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC).
W związku z powyższym, wydanie przez Wójta Gminy Stolno postanowienia w tej samej kwestii dnia 23 kwietnia 2014 r. było niedopuszczalne i wyczerpuje przesłankę stwierdzenia nieważności, określoną w przepisie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. Równocześnie, nie stwierdzono występowania którejkolwiek z negatywnych przesłanek stwierdzenia nieważności, określonych w przepisie art. 156 § 2 k.p.a.
Wobec powyższego, należało na podstawie przepisu art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. w związku z przepisem art. 126 k.p.a. stwierdzić nieważność postanowienia Wójta Gminy Stolno z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak SRLiOŚ.6022.1.2014.FC) w całości.
Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło jak w sentencji.


P O U C Z E N I E

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 09.08.2022
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 20.06.2022
Dokument oglądany razy: 16 198