RSS
A A A
SmodBIP

Biuro SKO


PODZIAŁ ORGANIZACYJNY

Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu składa się z 7 osób:

 • głównego księgowego,
 • 3 inspektorów, w tym 2 starszych inspektorów,
 • referenta,
 • osoby sprzątającej.

Pracownicy Biura Kolegium w Toruniu (wyłączając Głównego Księgowego podległego Prezesowi Kolegium) są bezpośrednio podlegli Wiceprezesowi Kolegium.

ZADANIA

Do podstawowych czynności Biura należy:

 1. przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz rozdział według dekretacji Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej
 2. prowadzenie rejestru spraw (repertorium) wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu Kolegium
 3. prowadzenie rejestru spraw nie wymagających rozpatrywania przez składy Kolegium, tj. wszystkich innych spraw (pism), wymagających odpowiedzi lub podjęcia określonych czynności ze strony SKO,
 4. prowadzenie rejestru skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 5. przechowywanie i archiwizacja akt i dokumentów Kolegium,
 6. powielanie wszystkich pism, decyzji i materiałów,
 7. obsługa biurowych urządzeń technicznych,
 8. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach składów orzekających,
 9. prowadzenie ewidencji księgozbioru,
 10. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 11. udzielanie informacji interesantom.

RESAK

Do rejestracji wpływających spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu służy komputerowy program ewidencyjny. Stosuje się go do rejestrowania spraw podlegających orzecznictwu. Nie stosuje się go do spraw związanych z organizacją urzędu własnego oraz spraw związanych z administrowaniem lokalem.

Komputerowy program ewidencyjny służy do:

 • bieżącej rejestracji wpływających do Kolegium spraw,
 • ewidencjonowania spraw skierowanych na posiedzenia składów orzekających,
 • oznaczania innego niż na posiedzeniu sposobu załatwienia sprawy,
 • sporządzania rocznych informacji o działalności Kolegium oraz innych zestawień statystycznych, o ile będzie to wynikać z przepisów prawa bądź na polecenie Prezesa Kolegium.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji czy rejestrów, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu.
W Kolegium znajduje się Archiwum zakładowe decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności SKO. Strony które brały udział w postępowaniu przed Kolegium mogą zapoznać się z zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Kolegium.
Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 25.04.2022
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 25.04.2022
Dokument oglądany razy: 14 323